۲۴ ساعت

07 مارس
۱ دیدگاه

به مناسبت روز جهانی زن

تاریخ نشر جمعه هفتم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم رونا زمریالی زریر

محترمه خانم رونا زمریالی زریر

به مناسبت روز جهانی زن

رونا زمریالی زریر

۷  مارچ  ۲۰۱۴

واقعیت مسلم و انکار ناپذیر است که زن نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهد اما سؤال اینجاست که آیا همه این واقعیت را درک کرده و به آن احترام قایل هستند؟ اگر آن را درک نموده اند پس چرا به نیم پیکر جامعه آن برخورد صورت نمیگیرد که با نیمه ی دیگرش صورت میپذیرد؟ زن در کشور ما نه تنها از ابتدایی ترین حقوق مدنی و شهروندی خود برخوردار نیست ،بلکه از آن استفاده ابزاری هم صورت میگیرد. زن در افغانستان یعنی وسیله و آلۀ  در دست مرد زن در افغانستان یعنی نمونۀ  انسان مظلوم و بی دفاع، زن در افغانستان یعنی خانه سامان و موجود بی اختیار در دست مرد. اینست با تأسف تعریف زن امروز در کشور ما.

ادامه نوشته…