۲۴ ساعت

03 مارس
۲دیدگاه

چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان

   تاریخ نشر یکشنبه  سوم مارچ  ۲۰۱۳ هالند

چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان
وپیشینۀ عوامل وفکتورهای سه دهه جنگ درکشور
نویسنده:
پوهندوی ارکانحرب دکتور طاوس وردک

لندن مارچ ۲۰۱۳

***

انچی درین مضمون می خوانید معلومات شخصی من بوده وهمه مستند است .

آخرین راه نجات:
به اساس اظها رات خانم کلینتن که اعتراف می نمایند:” ما مجاهدین را به مساعدت عربستان سعودی وپاکستان در زمان ریگن حمایت نمودیم تا شوروی نتواند درآبهای گرم داخل شود.زیرا دشمنان ناتو وآمریکا، شوروی سابق بود وبرای سقوط این کشور، ما به هر راه ممکن ،توسل می جستیم و پیشنهاد ( سی آی ای ) و (آی اس آی ) همین بود که باید برای مجاهدین ستنگر وسلاح های مدحش تهیه ببینیم که در ان زمان،شرایط برای سقوط رژیم تره کی خوب مساعد شده بود وما این کا را کردیم.

ادامه نوشته…