۲۴ ساعت

18 می
۲دیدگاه

پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

دوستان عزیز !

این مقاله دوهفته قبل رسیده بود و نظر به طویل بودن آن و وضع صحی ام اکنون نشر نمودم و از دوستان تقاضا میکنم که نوشته هایشان از یک ورق A4 بیشتر نباشد و اگر طویل بود باید هفته ها انتظار بکشند .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***************

 پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح وشورای لویه جرگه صلح
نوشتۀ : محترمه انجینر شکریه عزیز
صلح چیست:
صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و ازبین بردن نفرت است. این واژه در علوم سیاسی به معنای آرامش و امنیت عمومی در کشور است. 
بی گمان صلح خواهی و زندگی همراه با سازش و مسالمت از نیازهای فطری بشری است. 
امنیت در لغت به معنای در امان بودن، ایمنی و آسودگی است. ایمان نیز از همین ماده و به معنای قرار دادن خود و دیگران در امن و آسایش است. زیرا مومن با پذیرش ایمان، خود را از عذاب الهی حفظ می کند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به حالت فراغت از هرگونه تهدید و یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله ای را امنیت گویند و به صورت امنیت فردی، اجتماعی، ملی و بین المللی کاربرد دارد. 
رابطه صلح و امنیت: 
ناگفته پیداست که امنیت مولود صلح است. تنها در جامعه ای که برصلح استوار است و مردم در آن با هم زندگی مسالمت آمیزی دارند امکان برقراری امنیت وجود دارد. پس این دو اصل در کنار یکدیگر معنا می یابند. در سایه این صلح و ا منیت است که کرامت انسانی حفظ خواهد شد و همکاری میان انسان ها همراهی با مودت و مسالمت را رقم خواهد زد و جامعه و مردم رو به سوی پیشرفت و علم رهنمون خواهد شد.صلح تنها قطع جنگ نیست، بلکه آرامش ذهنی و زندگی با همی وآرامش خانواده ها را هم در بر می گیرد.
پیشنهادی برای آمدن صلح در افغانستان:
سال های متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیری به این کشور ومردمانش وارد ساخته است. عدم وجود صلح و بروز اختلاف در میان اقوام  و گروپ  های مختلف  افغانستان از سویی و حملات تروریستی گروه های منسوب به القاعده، طالب وداعش دراین کشور، همچنان مشکلات واختلافات درون حکومتی افغانستان، امنیت و صلح را به مخاطره انداخته است. 
بی گمان در این تراژدی غمبار مردم قربانی اصلی نا امنی ها هستند، چه آنان که درداخل کشور ماندند  متحمل سخت ترین رنج ها شدند، تعدادی کثیری از مردم در اثر این جنگها کشته، زخمی ومعیوب گردیدند وتعدادی کثیری از مردم کشور بنا به شرایط نا گوار جنگ ونا امنی  به کشورهای همجوار پناهنده شدند که این رنج بی شماری از آوارگی را متحمل شدند، تعدادی هم در مسیر راه هایکه این گروه های مردمی برای فرار از تهلکه می پیمودند یا کشته شدند ویا هم غرق دریا ها شدند. این پروسه بعد از کودتای سال ۱۳۵۷ وتجاوز روسها تا کنون متاسفانه طی چار دهه جریان دارد، که عواقب نا گوار آن فقر وتخریب سیستم های سیاسی واقتصادی کشوربوده است. 
لهذا صلح وامنیت برای کشور وملت ما یک نیاز مبرم وحیاتی است، برای بوجودآمدن این مامول من به چند شاخصه های صلح برای افغانستان تاکید می نمایم:
۱– از آنجایکه ما سنتهای دیرینه محلی ووطنی برای رفع مشاجرات و صلح پروری از تاریخ نیاکان مان راداریم که با بوجود آمدن مشکلات نا امنی ، مشاجرات وجنگها به جرگه های ملی وقومی مبادرت می ورزیم. باید از این وسیله هم استفاده شود.
۲– چون مردم ما پیرو دین مقدس اسلام اند باید ازشناخت سیره بزرگان دین بتوانیم الفت و مودت را درمیان مردم افغانستان غنا بخشیم و مسیری به سوی صلح و امنیت بگشاییم.
۳– فساد ، بی عدالتی و تبعیض را از درون جامعه وسران دولتی دور سازیم تا هم مردم افغانستان درسیستم خود را بیابند و تمام اقشار جامعه اعم از زن ومرد از دولت دفاع نمایند.
۴– چون جنگهای افغانستان ریشه های بیرون مرزی دارد، زیادتر کشور های همسایه بنا بر منافع شان دخالت دارند، لازم است که به کشور های منطقوی مراجعه کرد وتوافق این کشور ها را برای تأمین صلح بدست آورد، تا باشد عملاٌ در جهت آمدن صلح  این کشور ها اراده و هماهنگی صادقانه داشته باشند.
۵– چون جنگهایکه در افغانستان جریان دارد به شکلی یک تهدید جهانی توسط تروررستان می باشد،  لهذا نقش کشورهای بزرگ جهانی مانند امریکا، روس، کشورهای اروپایی مانند انگلیس و… چین و… برای تامین منافع شان درجهت تأمین صلح وزدودن تروریسم جهانی مؤثر است. لهذا هماهنکی میان کشور های بزرگ جهانی در جهیت آوردن صلح نیاز اشد بوده و باید جلسات وهماهنگی ایجاد شود.
۶– برای قطع جنگ و ایجاد صلح آنعده افراد افغانی که بنام طالبان علیه دولت قرار دارند باید با ایشان دری مذاکره باز شود. وایشان هم برای صلح آمدگی داشته باشند.
تا جائیکه دیده می شود، ترامپ وتعدادی از رهبران طالبان از جنگ در افغانستان خسته شده اند و هر دو جناح آماده هستند، تا در صلح اقدام نمایند. 
ترامپ دردیدار با دبیراو ل ناتو بتاریخ ۳ اپریل ۲۰۱۹  گفت جنگ افغانستان را تاسف بار ومضحک خواند. مذاکرات با طالبان دوام دار است، باید این حالت تغییر کند که شما به زودی شاهد یک تحول در راستا ی صلح خواهی بود. آقای خلیل زاد در این راستا تلاش جدی دارد. ومذاکراتیکه در مسکو صورت گرفت، هم ما را برای یک حرکت صلح آمیز امید وار می سازد. وهم چنین دولت افغانستان اکنون برای تدویر یک شواری صلح سرتاسری آمادگی می گیرند، همه نویدی است که کشور ما را به طرف صلح می برد.کشور های همسایه و جهان هم در جهت آمدن صلح کم وبیش همنوایی دارند.
در کشور عمدتا دو طرح برای پایان جنگ وآمدن صلح به سطح ملی ومنطقوی وجهانی مشطح شده است:
با مشوره وهماهنگی قاطبه ملت با حفظ دست آورد ملی، دموکراتیک وتاریخی کشور رفتن به پای مذاکرات وجلب نیروهای خسته از جنگ به طرف ارمان ساختار تشکیلاتی سیاسی و اجتماعی مردم کشور.
لغو سیستم موجود و رفتن به طرف یک حکومت مؤقت.
بیایید نقاط مثبت و منفی این دو طرح را در بررسی وتحلیل بگیریم:
هر گاه ما این سیستم موجود را ملغی قرار دهیم و برویم به طرف یک حکومت موقت وبعد از مذاکرات با نیروهای مخالف برای یک ساختار جدید سیاسی وتشکیلاتی اقدام نماییم، معنی اش این خواهد بود که ما تمام دست آورد های را که تا کنون نصیب مردم ما شده از دست بدهیم. آزادی های دموکراتیک، آزادی بیان وگسترش میدیا، حقوق زنان واطفال، دست آورد های بخش تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی، میکانیزم سیستم دولتی وسیاسی، پالیسیهای ملی وبین المللی ورابط دپلوماتیک که تا کنون در اثر زحمات همه مردم ودولت به وجود اماده تخریب شود.همه چیز سر ا زنو ساخته شود، از طرفی هم طالبان با همان تفکر عقبَ گرایی منحط با یک قوت شامل پروسه دولت سازی جدید خواهد شد که درساختن سیستم امارت سازی دست بالا داشته وعمل خواهد کرد، در این صورت ما را می برد با زهم به یک دوران قهقهرایی طالبانی.
اما در مورد دوام مذاکرات با داشتن همین سیستم برا ی تامین صلح: 
اول همه دست آورد های که در اثر خون بهای مردم ما تا کنون بدست امده حفظ خواهد شد.
اجتماع بشری ترکیبی از جنسیتهای مرد وزن است، هیچ انسانی بدو ن موجودیت زن به دنیا زاده نمی شود، هیچ مردی بدون تربیت وآغوش مادری رشد نمی تواند.
زن در طول تاریخ بشری همگام با مردان برای انکشاف وبهزیستن نقش یازیده اند، زنان در جهت مبارزات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همگام با مردان سهیم بوده و هستند.
زنان کشور ما علیه استعمار جهانی از جمله انگلیس هم نقشی مهمی بازی نموده اند، ملالی ها در کشور ما  در مبارزات آزادی بخش کشور مان خو ب درخشیده اند.
در مبارزه علیه تجاوز روسها زنان در دهات وشهرها نقشی مهمی را بازی نموده اند.دختران رابعه بلخی در مظاهرات حماسه افریدند.
در جهت اعاده دموکراسی در شرایط نوین نقش زنان در کلیه امور بارز بوده است.
اکنون که صدای صلح خواهی بعد از تقریبا بیست سال جنگ در کشور عزیز ما ، در سطح ملی وبین المللی بلند شده است با زهم نقش زنان باید برجسته باشد و همه دست آورد های زنان را نباید زیر نام صلح پامال کرد.
لهذا نقش زنان در امور سهم گیری فعال در امور سیاسی واجتماعی حفظ خواهد شد. 
در این صورت طالبان با پذیرفتن قانون اساسی و سیستم دولتی در پروسه شامل می شوند، البته در اینده برای تغییرات شاید چانه زنی ها بین دو تفکر عقب گرایانه و پیشروانه بوجود خواهدآمد که این امر طبیعی خواهد بود وروند به طرف نیرو های دموکراتیک به پیش خواهد رفت.
در مورد مشوره مردمی ونظر خواهی همه گانی که از وسیله ( لویه جرگه عنعنوی ) استفاده شده است ، که از یکشنبه تاریخ ۹ ثور ۱۳۹۸ الی یوم پنجشبه تاریخ ۱۳ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی تداوم نمود، باید گفت که:
نقاط ضعف آن
سهم نگرفتن تعدادی از سیاسیون کشور.
شامل نبودن جناح های مخالف از جمله طالبان که در اشتراک شان پروسه مصالحه سریعتر پیش می رفت.
سهم نداشتن تعدادی از دانشمندان و اهل خبره ودموکراتها درلویه جرگه.
انتصاب رئیس و اعضای بلند پایه این شورا توسط ریس جمهور که باید انتخابی می شد، که این عمل مغایر اصول دموکراتیک صورت گرفته است.
نقش ۳۰ فیصدی زنان وجامعه مدنی که نظر به مقایسه کمیت فزیکی شان در جرکه کمرنگتر است.
کمرنگ بودن سهم رسانه ها در جهت  خبرواطلاع رسانی موضوعات وپروسه جرکه به مردم کشور.
اخراج دوتن اشتراک کننده گانیکه نظرات مخالف داشتند در روز اول جلسه.
راه بندان ومشکلات مردم از طرف نیرو ها ی امنیتی  درجهت امنیت جرگه.
چون این جرگه تحت نظر دولت صورت گرفته شاید زعمات دولت سوء استفاده کامپاینی مد نظر داتشه که در عمل چنین نشد.
نقاط قوت لویه جرگه مشورتی صلح:
مراجعه به نظرات وآرای مردم که یک اصل دموکراتیک است.
سهم گیری ۳۲۰۰ شهروند نخبه کشور در تاریخ افغانستان بی سابقه می باشد.
سهم گیری اکثریت افراد گمنام مردم در جریان پروسه مشورتی.
سهم نداشتن اکثریت افراد قلدر وتفنگسالارانیکه همیشه در صدر بوده اند.
شکست تفکر عمران خان صدراعظم پاکستان که طرفدار حکومت موقت بودند.
نقش کمرنگ نظرات طالبانی.
تداوم کار ۵۰ کمیته در شورا با یک فضای آرام ودموکراتیک وآزادی نظرات هر اشتراک کننده.
اعلام فیصله های اعضای جرگه برای صلح و طرح پیشنهادی برای صلح که تا کنون یک مقدار وضاحت نداشت.
تا اندازه ای کمرنگ شدن نظرات طرح حکومت موقت  که در ماهیتش نقش طالبان را بر جسته می ساخت با در نظرداشت حفظ تمام دست آورد های ملی ودموکراتیک.
نقش ۳۰ فیصدی زنان نخبه کشور در لویه جرگه.
امنیت لازم گرفتن و به پایان رسیدن مصئون  جرگه مشورتی شورای در طول پنج روز. 
دولت برای امنیت و تسهیلات جرگه سهم فعال داشت اما تصامیم و فیصله های مستقلانه از طرف اعضای جلسه صورت گرفت.
قطعنامه لوی جرگه شورای مشورتی طی ۲۳ ماده فیصله نمودند که مفاهیم چند ماده مهم ان را تذکر می دهیم: 
ما برای آوردن صلح آماده جدی هستیم.
از طالبان تقاضای صلح وقطع جنک می نمایند.
قرائت وحد از اسلام به وجود آید. 
از اول ماه مبارک رمضان دایمی اوربند اعلان شود.
نظام جمهری اسلامی افغانستان باید حفظ شود.
قانون اساسی بعد از یک تعداد تعدیلات باید حفظ شود.
حقوق مدنی مردم و حقوق اقلیت های قومی ومذهبی حفظ وتقویت شوند.
در جهت تقویه قوای مسلح همه تلاش نمایند.
دفتر طالبان در کابل ایجاد شود.
بعد از یک برسی همه جانبه در مورد بیرون شدن نیرو های خارجی بر اساس جدول زمانی اقدام شود.
به خاطر صلح بندیان از هر دوطرف ازاد شوند.
سیاست همزیستی با همسایگان.
دولت با طالبان پروسه صلح را تسریع نماید.
تمام نمایندگان مردم سهیم شوند از شخصیت های نیکنام حد اکثر ۵۰ تن در پروسه صلح تعین شوند.
مطالبات مشروع طالبان را تشخیص شود.
از تمام طالبان وکشور های منطقه وکشورهای بزرگ جهانی تقاضا می شود که از داعیه برحق صلح دفاع نمایند.
از دولت ، طالبان و جامعه جهانی تقاضا می گردد که در امر مصالحه مردم افغانستان را یاری رسانند.
از نظر ما این جلسه یکی از جلسات مهم، دموکراتیک در سطح کشور بوده که بزرگترین دست آورد این شورا ی مشورتی همگرایی و هم فکری در جهت وحدت  ملی وبه خاطر مصالحه تعدادی از مردم ماهماهنگی داشتند.
با تقدیم احترام
انجینر شکریه عزیز  / جمعه ۱۳ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی
 

۲ پاسخ به “پیامد وضع سیاسی مردم ما دررابطه صلح”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی محترمه انجینر شکریه عزیز !
    تشکر از نظریات عالی تان. به آرزوی یک صلح واقعی درکشور . امید است که این لویه جرگه و مذاکرات با زن ستیز ها و دشمنان مردم افغانستان برای فریب دادن مردم بخاطر کمپاین انتخاباتی نباشد. مهدی بشیر

  2. Shukria Aziz گفت:

    در قدم نخست از زحمات برادر ما جناب بشیر صاحب قدر دانی نموده و طلب پوزش دارم از طویل بودن متن ما چون درک میکنم مشغله های کاری شانرا و چون مریض هم بودند سبب درد سر شان شدم عرض معذرت دارم و طلب صحت و سلامتی برای شان از بار گاه ایزد منان .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما