۲۴ ساعت

29 آوریل
۹دیدگاه

هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد

تاریخ نشر چهار شنبه نهم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۹ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم محمد عزیز « عزیزی »

محترم محمد عزیز « عزیزی »

هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد برحق ملت افغانستان و سرآغاز فروپاشی نظام کمونیزم بین المللی بر ملت افغانستان وملل آزاده جهان مبارک باد

محمد عزیز ( عزیزی )

۲۸ / ۴ / ۲۰۱۵

**************************

امروز سه شنبه مورخ هشتم ثور سال سال ۱۳۹۴ هجری شمس برابر با بیست و دومین سالگرد پیروز ملت مسلمان افغان بر اردوی بلشویک شوروی ونظام کودتائی وپوشالی دست نشاندۀ ماسکو در افغانستان است.

قبل ازینکه به دست آوردهای این پیروزی بزرگ ملت افغانستان اشاره شود ، جای دارد تا مختصری بر کودتای هفت ثور بعنوان آغاز قیام وحرکت ملت افغانستان در برابر نظام کودتای ثور اشاره داشته باشم

کودتای ثور سال ۱۳۵۷ که با نقشه نابخردانه کی جی بی سازمان استخبارات شوروی سابق برهبری لیوند برژنف ودر زیر نظر سفیر کبیر اتحاد شوروی الکساندر پوزانف در کابل وبا عملکرد خائنانه چند نفر از افسران کمونیست ووطن فروش ؛ مانند جگرن اسلم وطن جار دگرمن رفیع – دگروال قادر زوری هراتی – گلاب زوی و شاه نواز تنی وتنی چند از خرد ظابطان پائین رتبه اردوی افغانستان صورت گرفت؛ دنیا وخاصتا امریکا وجهان غرب وکشور های اسلامی را شوکه ساخت.

وهیچ باور نمی کردند که یکتعداد افراد معدود کمونیست که در روسیه آموزشهای نظامی دیده بودند بتوانند در کشوری مانند افغانستان که دارای اردوی کلاسیک وشجاع وملت دیندار ومسلمان وبا شهامتی میباشد پیروز شوند .

اما کودتای ثور علی الرغم تمام باورهای سیاسی غرب ودر راس امریکا در روز روشن با حرکت دادن چند عراده تانگ قوای پانزده زرهدار برهبری جکرن اسلم وظن جار وکلابزوی وقوای هوائی بگرام که ذریعه دگروال قادر اداره می شد ، بر بالای ارگ ریاست جمهوری افغانستان (محل اقامت محمد داود خان شهید اولین رئیس جمهور افغانستان) آتش گشوده ودر ظرف تقریبا هشت تاده ساعت داود خان را با تمام خانواده وحتی اطفال خرد سال ونواسه های شیری آن را شهید ساخته وکودتای نظامی را بنام انقلاب ثور بملت افغانستان شاد باش وتبریک گفتند.

خودم در آنروز در کنار وزارت مالیه ووزارت پلان وجاده منتهی بارگ کابل شاهد تمام صحنه های کودتا بودم که از داخل ارگ دفاع مختصری صورت گرفت ولی بمباردمان ارگ ریاست جمهوری ، گارد محافظ ریاست جمهوری را متلاشی کرده وظابطان وخرد ظابطان نمک بحرام کمونیست بمحل اقامت داود خان شتافته و خودش وبرادرش را با تمام اعضای خانوادهای آنها ( از صغیر وکبیر ) قتل عام نمودند وبر بالای اجساد سوراخ سوراخ داود خان وخانواده اش هورا هورا سرداده وبه رقص وپای کوبی پرداختند وفورا خبر کشته شدن دادوخان را از طریق رادیو وتلویزیون افغانستان اعلان نمودند.

اگر چه تا فردای آنروز در فرقه های قرغه وریشخور مقاومت مختصری صورت گرفت ولی قوای هوائی تحت امر دگروال قادر کار را یکطرفه کرد ودر نتیجه پیروزی کودتا در مرکز اعلان شد

ملت افغانستان با شناخت دقیقی که از رهبران کمونیست حزب خلق وپرچم داشتند از همان روز اول اعلان پیروزی کودتای ثور برای مقابله با کمونیستها ودشمنان دین ووطن خویش اماده گی گرفتند.

کودتای ثور با الهام از اندیشه دیکتاتوری پرولتاریائی شوروی سابق که می بایست تمام عناصر ضد انقلابی وهواداران بورژوازی وارتجاع را باید نابود ساخت؛ تصفیه را از داخل ارتش افغانستان شروع کرده وسپس محصلین واستادان پوهنتون ومعلمین مکاتب وبعدا روحانیون ومشایخ و تمام سرمایه داران وزمین داران وملاکان ودر نهایت اشخاص صاحب رسوخ وبا شهرت اجتماعی را که مربوط به هر قوم وزبان ومنطقه وملیتی بودند دستگیر -زندانی وسپس قتل عام نمودند ودر سر تاسر افغانستان صدها وبلکه هزاران گور دسته جمعی ساختند.

این عملکرد کمونیستها آتش فشان انقلاب اسلامی را سر تاسری ساخته و به فوران در آورد وهمان بود که اولین حرکت نظامی در مقابل کمونیستها در ولسوالی موسی قلعه هلمند صورت گرفته وتعدادی از کمونیستها وعناصر خلقی را کشتند وبعدا حکومت کمونیستی نیز تمام دکانداران وکسبه کاران وحتی دهاقین منطقه موسی قلعه را دستگیر وبعضی در همانجا کشتند وتعدادی را بکابل به زندان دهمزنگ انتقال دادن که خودم با ایشان در قلعه جدید دهمزنگ زندانی بودم وهمه ایشان بلا استثنا شهید ساختند .

دیری نپائید که قیام ملت با شهامت هرات در ۲۴ حوت سال ۱۳۵۷ در مقابل کمونیستها صورت گرفت وبیش از بیست ووپنج هزار نفر از اهالی هرات بدست کمونیستهای قتل عام شدند ولی نتیجه این قیام این شد تا تمام ولسوالی ها وقرا وقصبات از دست کمونیستها برای همیش آزاد شود وانقلاب مردم هرات سر آغاز قیام همگانی در سرتاسر افغانستان شد.

وسپس قیامهای در کنر -نورستان – لوگر – کابل – ننگرهار – مزار – دره صوف صورت گرفت و طوفان انقلاب اسلامی تمام ولایات ولسوالیها وحتی قراء وقصبات را در نوردید و وحکومت کمونیستی هر قدر با قساوت وبیرحمی کشتار مینمود بهمان اندازه خشم ونفرت وانتقام ملت از کمونیستها روز تاروز افزایش یافته ومردم افغانستان اعم از جوانان واطفال وحتی پیر مردان وحتی شیر زنانی سلاح بدست میگرفتند که حتی ازین شیر زنان که بصفت فرمانده وقوماندان جنگ بودند تعدادی تا حال زنده اند وافتخار ملت افغانستان اند.

دوسال از قیام ملت افغانستان که با دست خالی وبا تفنگهای ابتدائی ویا تفنگ شکاری جهاد را آغاز کرده بودند گذشت وغرب وامریکا فقط نظاره گر بودند.

جالب است که یکنفر از شخصیتهای مسلمان ورئیس هلال احمر یگی از کشور های خلیج به نزد امیر خود رفته بود ودرخواست کرده بود که اگر امیر اجازه دهند ما مجاهدین افغانستان را میتوانیم از لحاظ لوژستیکی کمک گنیم زیرا آنها در مقابل دشمنان اسلام وکمونیستها می جنگند وما امکانت وافری داریم .امیر کشور خلیجبی گفته بود که :

«این حرف را اگر دربیرون ازین خانه در جائی مطرح کردی ترا زندانی میکنم و خودت با آنکه آدم مسلمان وخوبی هستی لیکن خیلی احمقی ؟؟؟!!! تو نمیدانی در کشوری که پای روس داخل شد دیگر روس از آن کشور خارج نمیشود وپای روس حکم پای فیل را دارد وپای فیل را کسی بزور نمیتواند بحرکت وادارد ؟؟؟!!»

در همان یکنیم سالیکه از کودتا گذشت سفیر امریکا در کابل کشته شد ، اما امریکا عکس العمل جدی نشان نداد.

چون در بناگوش امریکا ( امریکای لاتین ) ودر قلب اروپا آلمان شرقی وپولند واروپای شرقی کاملا بتصرف اتحاد شوری بود.

اما طوفان انقلاب ملت مسلمان از میان خون وآتش همچنان مواج وطوفنده بود وتقریبا اکثر مناطق افغانستان وخاصتا ولسولیها وقراء وقصبات از دست دولت کودتا خارج بود وکمونیستها با بیرحمی تمام قراء وقصبات ولسوالیها را با بمباردمانهای پیهم وتوبخانه وموشکهای دور برد می گوبیدند وتمام قراء وقصبات را بویرانه تبدیل کرده بودند.

کمونیستها وقتی خود را دربرابر انقلاب اسلامی وقیام همگانی ناکام یافتند قوای شوری را در ششم جدی سال ۱۳۵۸ بکشور فرا خواندند واردوی بلشویک با بیشتر از یک لک وپنجاه هزار نفر با وحشیانه ترین شیوه استالینی به قتل عام وبمباردمانهای ویرانگر دست زدند وحتی درین دوره روسها از موشکهای اسکاد که سلاح غیر متعارف در جنگهای داخلی است بر علیه مجاهدین در ننگر هار وکنر استفاده کردند

امین سر قوماندای اعلای انقلاب وشاگرد وفادار ،استاد خود ( تره کی ) را خفه کرد واداره کشور را بدست گرفت ونتوانست تا جلو آتش فشان انقلاب اسلامی را بگیرد.

روسها امین را با دار ودسته اش کشتند وببرک را از تاشکند با تانک بافغانستان آوردند تا بتواند با مردم افغانستان کنار آید وببرک نیز مانند وسیله نا کار آمد قرار گرفت وسپس روسها دوباره ببرک را به ماسگو بردند ومحمد چمکنی را آوردند محمد جمکنی نیز آدم نا کار آمد بدر شد.

ناگفته نباید گذاشت که بعداز دوسال واندی که از عمر قیام وانقلاب ملت مسلمان گذشت امریکا و غرب و به تبع از ایشان ، کشور های اسلامی وخلیجی هم بحمایت ملت افغانستان شتافتند وامریکا متوجه شد که بهترین فرصتی است تا انتقام وویتنام را از شوروی بگیرد.

حمایت امریکا وغرب خاص برای ضربه زدن بکمونیزم بود وبس. وامریکائیها وغرب متوجه شدند که ملت افغانستان ملت سلحشور وبینظیر است واین ملت توان این را دارد تا برای شوروی درسی بدهد که در تاریخ بیادگار بماند.

وروسها هم متوجه شدند که تره کی وامین کشته شده وببرک آدم ناکار آمدیست ؛نا چار ببرک را به ماسکو برده وسر انجام بزرگترین ونیرومند ترین ومجرب ترین وآموزش دیده ترین تیوریسن حزب خلق ونفر خاص کی جی بی را که داکتر نجیب باشد بروی کار آوردند تا او بتواند کار ی از پیش بدر کند.

هر چند روسها در تمام ادارات دولتی بعنوان مشاور کار میکردند وامور نظامی وامنیتی صد در صد بدست خود روسها بود ولی نه روسها ونه داکتر نجیب ونه هم اصلاحاتی که در داخل حزب خلق بوجود آورده بودند نتوانست کارگر واقع شود واز موج طوفان انقلاب اسلامی بکاهد.

هر چند نجیب با طرح مصالحه ملی وسخنهای بسیار نرم وفریبنده تلاش کرد تا بتواند از بین ملت برای خود سمپاتی درس کند اما موفق نشد. از جانب دیگر تهاجم قشون سرخ به افغانستان روسهارا در سطح بین المللی منزوی کرده ودر سطح سازمان ملل باستثنای چند کشور محدود اکثریت قریب باتفاق ممالک جهان بر علیه شوروی موضعگیری کردند وتهاج شوروی بافغانستان را محکوم کرده اند واز طرف دیگر مصارف گزاف جنگ افغاستان وتمویل دولت دست نشانده کابل نیز کمر اقتصاد شوروی را شکستاند ونارضائیتی تمام ایالات تحت فرماندهی شوروی در آسیای میانه را نیز بهمراه آورد زیرا هزاران هزار نفر از سر بازانیکه از آسیای میانه به افغانستان فرستاده می شد کشته شده بودند ومردم آسیای میانه از بابت کشته شدن فرزندان شان در افغانستان خشمگین بودند.

وروسها دیگر هیچ چاره ئی نیافتند جز اینکه از از افغانستان خارج شوند ونوکر بلا اختیار خویش ( نجیب ) را تنها گذارده وبرایش گفتند این توهستی که باید با مردم خود کنار بیائی وما رفتیم وتومیدانی ومردم افغانستان !

اما کمکهای نظامی لوژستیکی را برای تو خواهیم نمود.

نجیب با تجربیات خاصی که از دوران ریاست خاد در دوران تره کی ودوران امین وتجارب ارزنده ایکه از عملکرد تره کی وامین وببرک وروسها اموخته بود با زبان مردم صحب را شروع نمود. ودر قدم اول از ملت افغانستان معذرت خواهی کرد وبمردم افغانستان گفت :

« ما بشما خیانت کردیم ما بشما وعده نان -لباس ومسکن داده بودیم ودر عوض برای تان مرمی ( گلوله ) وکفن وقبرستان را هدیه کردیم !!! حالا گردن کج ما وفرمان شما »

وازین قبیل سخنهای فراوانی بر زبان آورد ودر اخیر دوران حکومت خویش بر خلاف رهبر خلاق حزب وبر خلاف امین وببرک  وسایر رفقای کمونیست خویش که اسلام وقرآن ومسلمانان را مسخره میکردند آیت قرآن میخواند واحادیث نقل قول میکرد واز مصالحه ملی صحبتهای فراوانی بعمل می آورد.

اما دیگر دیر شده ورژیم کمونیستی مانند بالاپوش وواسکت مندرسی شده بود که دیگر با تعمیرات نمیتوانست دوباره برای پوشیدن آمده شود. جهاد ملت افغانستان فراگیر وبسطح ملی ارتقاع یافته بود ودیگر صف رژیم کمونیستی از ملت کاملا جدا شده بود رژیم در حال فروپاشی بود.

دنیا شاهد سقوط حکومت دست نشانده کابل بود.

درین وقت بود که امریکا وغرب وسازمان ملل متوجه شدند که حکومت کابل و حتی شوروی در حال انقراض قرار گرفته است با مشورۀ شورویها نقشه راه سازملن ملل را مطرح ساختند تا مجاهدین با کمونیستها حکومت ائتلافی بسازند واین طرح بنام طرح « بنان سوان » معروف شد.

اما مجاهدین با قا طعیت این طرح را رد ساختند زیرا درین طرح اهداف وبرنامه های انقلاب اسلامی وهویت جهادی وارزشهای اسلامی این قیام ملت افغانستان زیر پا گذاشته می شد . طرح «بنان سوان » ناکام شد وامریکا وغرب جدا ازین عکس العمل مجاهدین ناراض شدند وحتی سازمان ملل اعلان داشت که قطار افغانستان در حال حرکت است وهر کس با این قطار ( طرح بنان سوان ) همسفر نشود از کاروان خواهد ماند.

اما جواب مجاهدین باز هم منفی بود.

تا اینکه در ۲۹ حمل سال ۱۳۷۱ هرات وحوزه غرب کاملا ازاد وتعدادی از ولایات صفحات شمال نیز کاملا آزاد شد بالآخره در هشتم ثور سال ۱۳۷۱ حکومت کمونیستی نجیب ساقط وقدرت حکومت بدست مجاهدین افتاد.

غرب و در راس امریکا وقتی پیروز ی مجاهدین را بچشم سر دیده وطرح بنان سوان را ناکام یافتند ؛ حکومت مجاهدین را بایکات کردند.

ملت افغانستان در برابر کمونیزم جهان خوار دوملیون شهید داد ویکنیم ملیون معلول وبیش از هفت ملیون نیز به رنج آواره کی ودوری از وطن مبتلا شدند و کشور افغانستان با تمام زیر بناهای اقتصادی – تعلیمی -فرهنگی وحتی نظامی و..ازبین رفت وافغانستان بویرانه ای تبدیل شد.

ولی امریکا وغرب بزرگترین استفاده سیاسی را ازسقوط اتحاد شوروی کمائی کردند ودیگر حریف سیاسی ونظامی برای امریکا وغرب باقی نماند -کشور شوراها متلاشی وتجزیه شد – پیمان نظامی وارسا ازبین رفت – وامریکا وغرب یکه تاز میدان نظامی وسیاسی جهان شدند ، ولی در برابر ویرانی افغانستان وامنیت واستقرار وثبات سیاسی واز همه عمده تر باز سازی افغانستان خود را کنار کشیدند وحکومت مجاهدین را با چالشهای خطرناکی مواجه ساختند .

با پیروزی مجاهدین در کابل توطئه های خطرناکی برعلیه حکومت مجاهدین وملت پیروزمند افغان روی دست گرفته شد.

واستعمار از کشور های همسایه بعنوان بزرگترین ابزار وجنگ ونا امنی در داخل کشور استفاده کردند ، در برابر حکومت مجاهدین در ننگرهار حکومت علیحده ودر مزار وشبرغان وسر پل حکومت علیحده ودر مرکز کابل در کوته سنگی – دشت برچی وکارته چهار وخوشحال خان حکومت علیحده ودر چهار آسیا ولوگر حکومت علیحده ساخته شده وفتنه های جنگ ونا امنی را در کابل مرگز افغانستان دامن زدند .

ومتاسفانه کشور های همسایه غربی وجنوبی وشمالی مستقیما در تجهیز نظامی واخلال امنیت وخاصتا ویرانی کابل نقش بازی کردند.

وحکومت مجاهدین هم که تجارب کافی مملکت داری نداشته وکاملا در مضیقه های اقتصادی وتنگناهای مادی قرارداشت در برابر چالشهای بزرگ نا امنی – مشکلات اقتصادی و وعدم پختکی وتجارب کافی کمر آن خمیده شد.

هر چند حکومت موقت مجاهدین با فیصله رهبران جهاد صورت گرفت مگر متاسفانه بعضیها بمخالفت شروع کردند وبد تر از همه قوماندانهائیکه از بیرون مرزها پول وسلاح در یافت میکردند بزرگترین ظلم وجنایت را برملت خود وبر شهر یان کابل روا داشته وحتی از انتقال مواد غذائی وسوخت بکابل جلوکیری میکردند تا حکومت مجاهدین فلج شود.

در ولایات اگر چه آثار فتنهای جنگ های کابل بمشاهده نرسید ولی افراد دزد ورهزن وتفنگی که از جهاد واسلام خبری نداشتند برمردم ظلم واجحاف روا میداشتند.

اما باز هم حکومت مجاهدین با همه دشواریها سر پای خود ایستاده بود تا اینکه بزرگترین فتنه ای عظیم را در برابر مجاهدین از بیرون از مرزها تدارک دیدند وهیولای خطر ناکی را بنام طالب برضد مجاهدین واحزاب جهادی ورهبران جهادی آرایش دادند.

هر چند حکومت مجاهدین در بدایت امر جریان طالبان را سپورت میکرد چون طالبان اولا جنگ خود را با رقیب حکومت کابل ( حزب اسلامی) شروع کرده بودند وسپس در تحت نام جهاد در برابر فساد ونا امنی قیام خود را توجیه میکردند دولت مجاهدین هم آنهارا با پول ومواد لوژستیکی تجهیز ساخت غافل از آنکه این پروژۀ خطرناک برای حذف همه نیروهای جهادی وجمع آوری سلاح افغانستان وتخریب وانهدام تمام تسلیحات بجا مانده از قوای شوروی بود وعلاوتا با اعمال خشونت وسخیت گیرانه وتعصبات کور چهره اسلام را در سطح جهان بدنام ساخته ودروزاه مکاتب دختران را بسته وبر زنها بزرگترین اهانت را روا داشتتند.

و تمام فعالیتهای نظامی شان فقط وفقط کشتن وترور قوماندانهای جهادی وموسفیدان وعلما وشخصیتها متنفذ قومی بود وحتی یکنفر کمونیست – یکنفر از جواسیس غرب وشرق ویکنفر از سکولاریستها ویکنفر از آدم کشان حرفوی ویا جنایتکاران را اینها ترور نکردند.

سلاحهای پیشرفته وموشکهای دور برد وخاصتا موشکهای استنگر را جمع آوری وبا پاکستان انتقال دادند.

حکومت مجاهدین هر چند با ظهور طالبان فلج گردید و به جز از سه چهار ولایات از صفحات شمال کدام جای دیگر ی در افغانستان باقی نماند.

این امر سبب شد تا امریکا وغرب با قوای بزرگ ناتو وچهل کشور جهان به بهانه جنگ با طالب والقاعده به افغانستان حمله نموده وطالبها را از افغانستان دوباره به پاکستان بیرون راندند

و در بن آلمان تحت عنوان«کنفراس بن » حکومتی بنام حکومت انتقالی افغانستان درست کرده و استاد ربانی که در زمان هنوز بعنوان رئیس جمهور در صفحات شمال بود مجبور ساختند تا حکومت مجاهدین را بحکومت ساخته شده در بن تحویل دهد.

بعد از تاسیس حکومت انتقالی برهبری حامد کرزی جنگ تبلیغا تی از طریق رسانه های زیاد داخلی وخارجی که با سرمایه گزاری خارجیها صورت میکیرد برعلیه جهاد و ومجاهدین با شدت هر چه بیشتر آغاز وطالبها هم فقط سران جهاد وسران حکومت جهادی را در عملیات تروریستی وانتحاری یگی پی دیگری از پا در اوردند واین امر در طول پانزده سال است که ادامه دارد اما مجاهدین هنوز در همه صحنه های اجتماعی وحکومت حضور فعال دارند.

در ختم این مبحث مطلبیکه می بایست یاد آوری کنم اینکه خیلی از کمونیستهای از تیپ مائوئیستی استالینی مانند شعله ئیها ( وسازمانهای منشعبه آن مانند سازا – سزا -رهائی -راوا ) وهمچنین کمونیستهای از تیپ برژنف ( خلقیها وپرچمیها ) وغرب زده ها وشرق زده ها وخاصتا سکولاریستهای دین ستیز وقتی از کودتای هفتم ثور یاد آوری میکنند ، روز هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین را نیز بهمان سان تقبیح میکنند ، ویا اینکه بدتر تمام جنایات شوروی ونوکران شوروی را بگردن مجاهدین می اندازند.

این نهایت بیخردی ونا جوانمردی این کتله منحرف را نشان میدهد.

در تمام جهان سربازان وجلودارن حرکتهای انقلابی که برای کسب آزادی ومبارزه برعلیه استعمار واشغالگران می جنگند جایگاه خاص ورفیعی دارند. ودر بلاد شان از آنها مجسمه ها میسازند وقبرهای بنام سپاهی گمنام ساخته هر سال بر بالای قبرهای شان اکلیل گل میگزارند.

خیلی جالب است که وطن فروشان افغان ومردمی که از هویت اصلی خویش بیگانه شده اند ویا دیگر احساس دینی و غرور ملی واحساس ناسیونالیستی ویا عِرق ملی وقومی ودینی ندارند برعلیه پیش کسوتان ملت خویش دست به تخریب زده وزبان به بد گوئی میگشایند.

در کشور های استعمار گر حتی بر سربازان خود که در جنگ نامقدس کشته شده اند هم افتخار میکنند واز انها به نیکی یاد میکنند.

اما مردم بی شخصیت -بی ایمان – وطن فروش ونامرد در کشور افغانستان برعلیه آزادی خواهان وفرماندهان بزرگ جهاد که در برابر قشون سر خ شوروی سینه سپر کرده واین کشور را از زیر یوغ اشغال شوروی نجات داده اند بی حر متی می کنند.

در ختم کلام می بایست تا روز هشتم ثور روز پیروزی ملت مسلمامان افغانستان را بملت افغانستان وتمام جهاد گران وورثه شهدا ومعلولین تبریک گفته وبرای شان اطمینان دهم که :

کمونیستها استالینی وبرژنفی وسکولاریستهای دین ستیز وبدکاره های سیاسی وغرب زده ها وشرق زده ها باید بدانند که : تاریخ افغانستان وتاریخ جهان این روز هشتم ثور را بنام نامی ملت افغانستان بعنوان روز پیروزی وروز افتخار مسجل کرده است.

وهیچ نیرو وقوتی نیست تا افتخار پیروزی ملت افغانستان را از آن بستاند.

زنده باد ملت مجاهد و با شهامت افغانستان

زنده باد آزادی خواهان جهان

مرگ ونفرین بر قاتلین ملت افغان

مرگ ونفرین بر قاتلین مردم بیگناه در سراسر جهان

والسلام وعلیکم ورحمه الله وبرکاته

عزیزی

هشتم ثور سال ۱۳۹۴

۲۸-۰۴-۲۰۱۵

 

۹ پاسخ به “هشتم ثور سالروز پیروزی جهاد”

 1. admin گفت:

  جناب آقای عزیزی محترم !
  ضمن عرض سلام باید بازهم به عرض برسانم که بنده نه خلقی ،نه پرچمی ، نه شعله یی و نه هم به اصطلاح مجاهد هستم و به هیچ گروه و حزبی هم ارتباط ندارم و در مقابل همه اینها هم اساسیت دارم و حامل بدبختی و ویرانی و آواره گی و کشتن و چور و چپاول و غضب زمین های دولتی بخصوص شیر پور همین ها بودند وهستند . کمونیست جرم و جنایت بیشماری کردند که هیچکس منکر آن نیست .ولی کابل را ویران نکردند. قصر دارالامان و بنا های تاریخی و سیم های مسی با موتر های برقی را دزدی نکردند و به پاکستان انتقال ندادند. با آمدن یک تعداد به اصطلاح مجاهدین که در پاکستان نزد بادار هایشان سوگند خوذدند و همین سوگند را در وقت کمونیست ها در خانه خدا در مقابل سعودی های نا مسلمان هم خوردند که دیگر جنگ و خونریزی نمیکنیم افغانستان را آباد مسازیم در اولین روز آمدن شان جنکهای تنظیمی شروع شد . کلبدین از یکطرف ، سیاف از دیگر طرف ، مسعود از سمت دیگر ، مزاری از گوشه دیگر ، دوستم ، محسنی و غیره شروع کردند به راکت زدن و کشتن مردم بیگناه و ویران کردن کابل زیبا .و حتی این و حشی ها به زنها و کودک ها هم رحم نکردند. و هدف این ها جهاد نبود و بدست آوردن قدرت بود . مجاهد های که واقعآ در مقابل روس ها جهاد کردندیا توسط روس ها به شهادت رسیدند و یا توسط همین گروه های که اکنون داد از مجاهد بودن میزنند.
  نمیدانم جودت که یک شخص فهمیده ، تحصیل کرده و عضو یکی از این گروه های به اصطلاح مجاهدین هستید و فعلا هم در لندن آرام زندگی میکنید و دیکران میکویید غرب زده ها و غیره و غیره …. در حالیکه مجاهد اصلی وجود نداردو فرقی بین کمونیست ها ، طالب ها ، داعش ها ، القاعده ، مجاهد . سعودی آدمخور و قاتل مسلمان ها و پاکستان وحشی و ایران متعصب و دولت کنونی که به اصطلاح وحدت ملی نامش را گذاشتند و در حقیقت باید و حشت ملی گفت که در طی ۹ ماه که رویکار آمده غیر از سفر به کشور های خارچ و خرچ کردن دالر و بی امنیتی و کشتن مردم بیگناه و تهمت زدن به دختر مسلمان و به شهادت رساندن او توسط شرف بغلانی بی شرف که عضو همین تفنگسالاران است. و تایید آن توسط بعضی از ملا ها که خود را داکتر ، عالم و غیره میخوانند و بعدآ عذر و زاری میکنند و فیسبوک های خود را پاک میکنند ، در حالیکه ویدیو هایشان موجود است و ربودن ۳۱ تن از برادران هزاره و صد ها کشته کار دیگری نکردند.
  آقای عزیزی !
  شما که این قدر از به اصطلاح مجاهدین دفاع میکنید و دیگر مردم بنام این و آن که حقایق را گفته اند و یا نوشته اند دشنام میزنید، لطفا یکبار دیگر نوشته خود را مطالعه کنید و خود قصاوت نمایید. من هر کس و از هر حزب و جناحی که در افغانستان خدمت کرده باشد دفاع و تحسین میکنم. اما متاسفانه تاکنون هیچ گروه و حزبی مصدر خدمتی نشده عیر از چور و چپاول ،دزدی و آدمکشی که من تعریفش را بکنم.
  آقای عزیزی گرامی !
  چرا نمیگویید که طالب هاکه به ادرسکن رسیده بودند و آمر اسماعیل خان که یکی از مجاهدین جمعیت اسلامی و والی هرات بود شبا شب پول های ملت را با دار و دسته اش به موتر ها انداخت و به ایران نزد بادارانش فرار کرد که بدبختانه سپاه پاسداران ایران پول های ملت غریب فغانستان غضب کرد و تا کنون هم یکی از این به اصطلاح مجاهدین که شما آز آنها دفاع میکنید صدایش را نکشید وبرای اسماعیل خان و دارو دسته اش ،ایرانی ها جای برای بود و با شش دادند. بیایید واقعیت ها را بیان کنید و این ها لیاقت تعریف و توصیف را ندارند. حرف زیاد است بهتر است در همین جا خاتمه بدهم و بشما و هموطنان عزیز خود آرزوی خوشی و تندستی مینمایم. با عرض حرمت مهدی بشیر

  • محمد عزیز ( عزیزی ) گفت:

   بررادر وهم صنفی عزیزم مهدی جان !
   با تقدیم سلام
   نوشته مفصل ترا خواندم ومیدانم که درد های زیادی از همه کسان داری من هیچگاهی نگفته ونمیگویم که مجاهدین فرشته های رحمت الهی بودند. من نگفته ونمی گویم گه بعضی از مجاهدین مرتکب گناه وظلم وتجاوز نشدند !
   من نگفتم که در کابل خانه غصب نشده بود ویا جنگهای داخلی سبب بدنامی مسلمانان ومجاهدان وآسیب دیدن مردم کابل نشد و…و…
   ولیکن این حقیقت را نباید انکار کرد که سر آغاز فاجعه کشور ما کودتای هفت ثور بود وملت افغان برای نجات کشور از اشغال شوروی وحزب بدنام خلق وپرجم دست بقیام ملی وهمه جانبه زده وروسهارا شکست داده وحزب خلق را نیز از اریکه قدرت کودتا بزیر کشیدند.
   بلی مجاهدین در بر آورده ساختن آرزوهای ملت مسلمان افغان کامیاب نبودند ولی عوامل وانگیزه های خارجی وداخلی وعدم تجربه کافی ویا حضور عناصر جنایتکار تفنگی بنام مجاهد ویا خود خواهی وزیاده طلبی رهبران جهاد و…سبب شد تا جنگ داخلی براه بیافتد.
   ولی فراموش نکنید که اگر کابل در جنگهای ذات البینی مجاهدین ویران شد وچند هزار مسلمان کابل شهید شدند اما تمام افغانستان توسط کمونیستها ویران وبیش از دو ملیون نفر توسط حزب خلق وپرچم قتل عام شدند وبیش از هفت ملیون ملت افغان در ایران وپاکستان آواره ودر بدر شدند. وحتی اگر به ریشه های داخلی جنگهای داخلی هم نظر بیاندازید یک علت آن تقسیم شدن خلقیها وپرچمی ها به دو گروه رقیب جهادی بود و این خلقیها وپرجمی ها علت تشدید جنگهای داخلی بودند . من در نوشته ام اشاره دادم که در کابل پنج حکومت مستقل بود وهر یک از ین حکومتها با حمایت خارج سبب ویرانی وبربادی وجنگ وبرادر کشی شدند.
   اما هدف پیروزی انقلاب اسلامی است ونباید جنایات کودتای ثور را با هشتم ثور در یک ترازو محاسبه کرد.
   قربان شما مهدی عزیز که خودت را بواسطه پدر فرهیخته ات وبواسطه اینکه هم صنفی دوران مکتب لیسه جامی ورفیق خوب من بودی دوستت دارم.

   • admin گفت:

    برادر محترم با سلام مجدد بازهم به عرض میرسانم که بنده هم هیچگاه از کمونیست دفاع نکردم و نخواهم کرد. زیراآنها جنایت را شروع کردند و بعدا مجاهدین . اگر از حقیقت نگذریم ، جنایات به اصطلاح مجاهدین بیشتر از کمونیست ها بود . مجاهدین نمیگذاشتند که آرد و شکر که یک ماده حیاتی است . بسر مردم کابل بند کردند و انها را به دریا می انداختند و یا به شکل زینه چینده بودند وبالایش راه میرفتند و خود را مسلمان هم میگفتند. و مردم کابل ۹۰ فیصد حتی نان و چای شیرین نداشتند که بخورند . چی رسد به برنج و روغن بنده و امثال من و طفل های من ودیگر هموطنان ما که آنوقت کوچک بودند ساعت.دوی شب که حتی گاهی برف هم میبارید میرفتیم پشت نانوایی ایستاده میشدیم و بسیاری مردم از سردی پشت دروازه نانوایی ها جان دادند. و بعضی موفق میشدند ساعت ده صبح هرکدام دوتا نان به گیرند و گاهی هم دست خالی برمیگشتیم . مانند من صد ها تن دیکر که همه به مجاهدین لعنت میفرستادند و میگفتند که شما اگر مرد هستید و قدرت دارید با کمونیستها مشکل تانرا حل کنید ، ما مردم بیچاره چی گناه داریم که آرد و شکر را بروی ما بسته کردید و راکت بسر ما میزنید. ولی همین مجاهدین قبل از آمدن کمونیست ها خر نداشتند که بوجی گندم خود را به آسیاب ببرند و اکنون شاید خودت هم قبول کنید .هرکدامشان چندین موتر و چندین خانه چند منزله در وزیر اکبر خان ، شیر پور و اکثرآ در در کشور های عربی و اروپایی و جا های دیگر دارند . آیا پول این همه خانه موتر را از کجا کردند ؟ حتما خون ملت را خورده اند و چور و چپاول کرده اند. لطفا از چنین انسانها دفاع نکنید. وکمی بحال ملت مطلوم و بیچاره فکر کنید که هنوز هم اکثر شان نه نان دارند و نه هم جای برای خواب شدن . موفق وسلامت باشید . این درد همۀ ملت است. تشکر منهم دوستت دارم . مهدی بشیر

 2. عصمت رسا گفت:

  من با نظر عادلانه و منصفانه جناب محترم م. مهدی بشیر موافقم. انچه لازم است ذکر کردند.

 3. پوهنوال داکتر اسد الله حیدری گفت:

  هشتم ثوربدترازهفتم ثور
  دیدگاه راجع به”هشتم ثورسالروزپیروزی جهاد”
  نوشنه آقای محمد عزیز عزیزی

  آقای عزیزی! بنده تمام گفته های آقای مهدی بشیررا تأیید نموده علاوه میدارم که اگرروس ها ونوکران وطنفروش شان هر ظلم وجنایتی راکه دروطن عزیزما نمودند،از آنها توقع دیگری نمی شد داشته باشیم.زیرا آنهادشمن دین ودشمن مردم ما بوده وچشم به اشغال وطن ما داشتند.این
  پلان تقریباً سه صد ساله وقت پترکبیربود که میخواست با اشغال افغانستان به آبهای گرم دست یابد.مگرجای صد افسوس وهزار افسوس
  وحسرت است که وطنفروشان بدترازخلقی ها وپرچمی ها،این نوکران وجیره خوران پاکستان،سعودی وایران زیر نام اسلام واسلامیت،
  جنایاتی را مرتکب شدند که حتی همان دشمنان دین ما با غلامان حلقه بر گوش شان مرتکب نشده بودند.
  ازاولین روزاشغال کابل توسط این مسلمان نماهای دورازاسلام و اسلامیت،ازمجاهدین واقعی که خداوند آنهارادردنیا وآخرت اجر و پاداش نیک عطا فرماید،سوءاستفاده نموده ودر تلاش گرفتن قدرت بودند.چوروچپاول درهرگوشه وکناروطن محبوب ماشروع گردید.
  توسط راکت پراگنیهای کوراین مجاهدین محبوب شما!!! ازچهارآسیاب
  ،پغمان دارالامان وجاهای دیگر، درحدود هشتادهزاز هموطن عزیزو
  بیگناه ما اعم ازپیروجوان،اززن ومردواطفال معصوم از دست این یزیدان عصر،شربت شهادت نوشیدند. کابل زیبای ما که حتی دروقت
  نوکران روس ها خراب نشده بود،به ویرانه مبدل شد.
  تجاوزهای جنسی بی حد واندازه زیاد شد،سینه های خواهران ومادران هموطن مابریده شد،غصب املاک دولتی وجایداد های شخصی مردمان
  مظلوم وبیچاره شروع شد،دختران وخانم ها افشاربه عرب های عیاش وبی خدافروخته شد واردوی وطن عزیزما که درمنطقه اردوی قوی بود منحل گردید. وهزاران فجایع دیگرکه میشود راجع به آنها کتاب ها نوشت.
  لطفاً قدری سربه گریبان نموده،حقایق راپنهان نکرده وازظالمین و یزیدان بیجا ودورازواقعیت ها حمایت وطرفداری نکنید.
  شخصی از مجنون پرسان کرد که کدام زیبائی لیلی خوشت آمده که چنین شیفته وعاشق وی گردیده ئی.مجنون گفت اگرشما لیلی را ازچشم من ببینید،آنگاه میدانید که چرا من عاشق ومجنون لیلی شده ام. حالاشما خوبی ها وسجایا این منافقین راازدید مجنون وارخودمشاهده میدارید!!.
  آیا شما میدانیدکه در کدام جای قرآن عظیم الشأن خداوند ازظالمین به
  نیکی یادکرده باشدویا گفته باشد که من ظالمین رادوست دارم ؟

  نمی دانم که شما یاقرآن مجید رانخواند اید ویا به آن عقیده راسخ ندارید که ازظالمین دفاع می نمائید.کفتنی ها بسیارزیاد است مگربه همین قدر
  اکتفا نموده ومیگویم: اگر درخانه کس یک حرف بس است.
  نظر کوتاه خودرابا آیه مبارکهء قرآن مجید به پایان میرسانم:
  بسم الله الرحمن الرحیم
  وسیعلم الذین ظلموای منقلب ینقلبون
  وبزودی خواهند دانست ظالمان که بازگشت شا ن به کجاست.
  سورهء مبارکهء شعرا.

  پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
  ۳۰،۴،۲۰۱۵،سدنی آسترالیا

 4. معروف قیام گفت:

  پیرامون هفت ثورهر آنچه می نویسید سند می آورید یا برداشت شخصی خود را می نگارید, کاری ندارم؛ اگر شما نگویید, تاریخ گواه است و اما در مورد هشت ثور که آن را مبارک گفته اید, چگونه و با کدام وجدان میتوان بر آن فخر کرد؟ آیا میشود بر تجاوز به ناموس مردم, چور و چپاول, کشتار مردم مظلوم و بی دفاع شهر کابل و ولایات کشور, تاراج بیت المال, بریدن سینه های زنان, تماشای ولادت زن در روی جاده, ایجاد کوره های آدم سوزی درکانینرها, رقص مرده ها, غصب ملکیت های مردم و دولت, مظالم نابخشودنی در حق مردم هندوباور کشور, تسلیمی کشور به استخبارات دشمن /همسایه ها / ووووو افتخار کرد و این روز شوم وسیاه را مبارک گفت؟

 5. عزیزی گفت:

  جناب داکتر صاحب حیدری !
  من با گفتار شما تا حدی موافقم نه با تمام آنها زیرا آغاز بدبختی وعلت العلل تمام فجایعیکه تا هنوز بر افغانستان میکذرد کودتا چیان ثور اند پیروز مجاهدین که قابل مبارکبادی است عبارت اند از :
  ۱- شکست اردوی بشویک ودر هم فروپاشی کمونیزم از منطقه وجهان وتجزیه اتحاد شوروی .
  ۲-آزادی افغانستان از اشغال روس وعوامل آن .
  ۳- آزادی مردم از نظر عقیده و وبیان وقدرت ابراز نظر در برابر همدیگر .
  اما این رقم تلفات کابل را شما اغراق آمیز گفتید ومن در تمام آن دوران وحکومتهای مستقل افشار وتیمنی وافشاروکارته چهار – مزاری – وحکومت دروزاه لاهوری وشیر پور ومیدان هوائی کابل دوستم وحکومت زرداد در سروبی وحکومت حاجی قدیر در ننگرهار وحکومت حکمتیار در جهار آسیا ولوگر در کابل در زیر ه آتش راکتها بودم .

  شما انصاف نگرده بلکه قاتل ومقتول وظالم ومظلوم ومتجاوز ومدافع را همه در یک ردیف قرارداده اید واین عدالت وانصاف نیست .احزاب جهادی در بین خود جنگیدند وتا حدی مردم کابل را نا آرام ووپریشان ساخته وتعدادی هم قربانی این عمل جنایتکارانه شدند.
  ولی شما فراموش کردید که حکومت کمونیستی وروسها با تمام ملت وتمام ولابات وتمام قراء وقصبات کشتار وویرانی ببار آوردنددوملیون انسان را کشتند – صدها وبلکه هزاران گور دسته جمعی ساختند .
  آیا این انصاف وعدالت ومروت است ؟
  من مدافع هیچ جنایتکار وآدم کش نیستم وهمه باید پاسخ بدهند ولی حقیقت امر پیروزی مجاهدین برقوای شوروی وحکومت کمونیستی جای تبریکی دارد زیرا ارزش آزادی افغانستان از دست روسها بلند تر از جرم وجنایتی است که بعد از شکست کمونیزم در افغانستان صورت گرفته است
  واسلام
  عزیزی

  • پوهنوال داکتر اسد الله حیدری گفت:

   دیدگاه راجع به نوشته آقای عزیزی تحت عنوان:
   هشتم ثور سالروزپیروزی جهاد
   جناب محترم آقای عزیزی!
   بعد ازتقدیم سلام،من با موافق بودن ویا نبودن شماراجع به نوشته های خود نه کاری دارم ونه ضرورتی.آنچه را من راجع به هشت ثورنوشته ام اکثریت مطلق مردم مظلوم وبلا کشیدهءافغانستان به آن موافقند.
   اگرشمانوشته های مرابا دقت مطالعه نموده باشید؟ نوشته بودم که ازروس ها و غلامان حلقه برگوش آنها که هم دشمن دین وهم دشمن وطن ما بودند،توقع چیزی خوبی را نمی توانستیم داشته باشیم. مگرآنچه قابل تأمل وتذکر است اعمال دورازانسانیت واسلامیت مجاهدین که ازآنها دفاع می نمائید، می باشد.
   شما آغاز بدبختی هاوعوامل آنراشروع کودتای منحوس هفتم ثورمیدانید،مگر من آغاز همه بدبختی ها را از همان کودتای۲۶ سرطان۱۳۵۲ میدانم که کودتای منحوس هفت ثور وروز تاریک هشت ثور زادهء آن میباشد.
   باید متذکر شد که هیچ انسان با انصاف،با ایمان وباوجدان نمی تواند ازجهاد مقدس مجاهدین واقعی،که درراه وطن وعقیدهء اسلامی خوداز سروجان،فامیل وهرچیز خودها گذشته ودرراه آزادی وطن یا به درجهء رفیعه شهادت رسیدند ویا غازی گردیده وزنده میباشند،چشم پوشی وانکارنماید.
   جای بسیار تأسف است آنچه راآنها با ازدست دادن جانهای شیرین شان حاصل نمودند،به گفتهء خودشما ازدست این احزاب جهادی که ازدوستان شما بوده اند، همه بر باد فناءرفت ودرعوض جنایات بی حد زیاد،گوناگون ونابخشودنی در وطن عزیزما شروع شد.
   لطفاً بطورمثال ونمونه،ازاین مجاهدین محبوب تان حتی یک ویا چند نفرمحدود آنهارا بانام وفعالیت های خدا پسندانهء آنها با دارائی های قبل ازجها د وبعد از جهادمقدس شان!!! برای ملت مظلوم افغانستان معرفی دارید.تا ما که از دنیا بی خبربوده ومانند جناب عالی دردوران جهاد دروطن نبودیم،آگاه گردیده وبی جهت ازایشان مذمت وبد گوئی ننموده وشیفتهءجهاد مقدس شان !!!گردیم.
   لطفاً یکنفرازاین جهادیهای را که شمااز آنها دفاع می نمائید،نشان بدهید که در دوران جهاد خودش فرزندانش ویااقارب نزدیکش کشته شده باشد.مردمان مسلمان واقعی در جبهات جنگ مبارزه داشتند،شهید میشدند،معیوب میشدند، مگرنوردیدگان جهادی های محبوب شما دراروپا،امریکا،کانادا،آسترالیا،ممالک عربی وپاکستان لعنتی به بهانهء تحصیل از پولهای بادآوردهء جهاد، غرق در عیاشی وخوشگذرانی بودند.
   از دوملیون هموطن ما که درجریان حکومت کمونست ها ومجاهدین شما، جان های خودرا از دست داده اند،همه طوریکه شما تذکر داده اید از دست روسها و نوکران آنها به قتل نرسیده اند،یک فیصدی قابل ملاحظءآنها از دست همین دوستان شما در داخل و خارج وطن عزیزما به قتل رسیده اند.
   شما میگوئید که تلفات مردم کابل مبالغه آمیزمی باشد.ما که درآنوقت در وطن نبودیم واین رقم را از میدیا واخبار مختلف ورسانه ها گرفته وتذکر داده ایم.
   شما که در آنوقت دروطن بودید وشاید تعداد مقتولین را حساب نموده باشید، بهتر می بودکه میگفتید، یک نفر،ده نفر، صدنفر،هزازنفر وبلاخره چقدرنفربه قتل رسیده بود؟
   مگر هیچ عقل سلیم نمی پذیرد که روزانه صدها راکت وتوپ ها از هرطرف وبرای مدت نسبتً طولانی به کابل مزدحم فیر می شده، باز هم تعداد تلفات کم بوده باشد. بازهم اگربرای گرفتن قدرت، نه جهاد مقدس،حتی یک نفر بیگناه تلف شده باشد،نظر به فرمایش الهی در قران کریم که می فرماید حتی اگریک نفس را عمداًوبیگناه به قتل برسانند،جای شان جهنم است.
   انشأالله جای این جانیان وقاتلین هزاران بیگناه وطن ما با همکاران شان درجهنم خواهد بود.
   آقای عزیزی،معلوم میشودکه شما نوشته های خود ونوشته های بنده راطوریکه شاید وباید درک نکرده اید ومی نویسید که من دور ازانصاف،قاتل ومقتول، ظالم ومظلوم،متجاوزومدافع راهمه دریک ردیف(که مقصدتان ازردیف دراینجا چه میباشد) قرارداده ام. آفرین به درک عالی شما که این استنباط را ازکدام جملهءنوشته های من کرده اید؟
   یک چیزدیگری راکه شما به آن افتخارنموده وشایستهءمبارک باد میدانید،آزادی افغانستان عزیزازچنگال روسهای وحشی می باشد. مگرجای بسیار بسیارتأسف
   است که ازبرکت همین جهادی های وطن فروش،امروزوطن عزیزما دراشغال چهل وپنج روس دیگراست.
   زیاده نمی خواهم که این نوشته به درازابکشد،تنها میخواهم بدانم، شماکه عضو یکی از گروه های مجاهدین هم بودیدوتمام مشکلات رادر زیر باران راکت ها گذشتانده اید،بازهم ترک وطن محبوب رانموده ودرلندن درزیر سایه مبارکهء الیزابت بافامیل خود آرام وآسوده زندگی نموده واز همکاری بادوستان تان دوری نموده اید.اگر میخواهیدبدانید که من چرا ترک زادگاه خود آن بهشت روی زمین را نموده ام لطفاً خلاصهء اتوبیوگرافی ام راکه در همین سایت وزین ۲۴ ساعت موجودمیباشد مطاله نمائید.
   دراخیرازخداوند منّان وداد رس مظلومان استدعادارم که وجدان مرده های وطن عزیزما دارای وجدانهای زنده وبیدار گردیده واز خائنین ووطن فروشان چهار دههءاخیر حمایت وطرفداری ننمایند. والسلام
   پوهنوال داکتراسدالله حیدری
   ۳ / ۵ / ۲۰۱۵،سدنی

 6. بازمحمد گفت:

  هشت ثور سر اغاز بدبختی های فلاکت بار افعانستان وشروع برده و کشیدن یوغ اسارت

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما