۲۴ ساعت

23 دسامبر
۱ دیدگاه

نقش افغان های مقیم خارج در استحکام

تاریخ نشر سه شنبه دوم جدی ۱۳۹۳ – ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

مسکو 1
پیام سومین کنفرانس بین المللی  کنگرس بین المللی مهاجران افغانستان پیرامون :

نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی !

داکترراضیه هوتکی

۱۴ دسمبر ۲۰۱۴
شهر ویانا  کشور اتریش

 با به میان آمدن حکومت وحدت ملی باز هم وطن عزیز ما افغانستان در محراق توجه جهانیان قرار گرفته است. تحکیم وحدت ملی، استقلال، امنیت، صلح ، ثبات وحاکمیت قانون از زمرهء الویت هایست که  میتواند  جامعه سخت بیمار مانرا از ورطه نابودی نجات داده و میهن را به سوی شگوفایی رهنمون سازد.

مسکو  کنفرانس اخیری که با عنوان {نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی، باز سازی افغانستان و استفاده معقول از نیروی کاری، کادر های افغان درخارج از کشور}به  ابتکار کنگرس بین المللی مهاجران افغانستان فرا خوانده شده است، در همکاری و میزبانی کانون فرهنگ افغان در اتریش، اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا، اتحادیهء سراسری افغانهای مقیم روسیه، مسوؤلین مجله بانو وشماری از نهاد های فرهنگی واجتماعی  بر گذار شد.

 در این کنفرانس  مشاور رئیس جمهور در امور بین المللی، برخی از وکلا وسناتوران شورای ملی، نماینده گان برخی ازنهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانستان دراروپا، شماری از شخصیتهای مستقل سیاسی و فرهنگی، شماری کارشناسان ونماینده گان رسانه های خبری اشتراک داشتند.

کنفرانس  مطالب زیرین را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد:

  بسیج نیروهای آگاه افغان مقیم کشورهای جهان، تبدیل تدریجی آگاهان افغان به لابی ها ( اشخاص تأثیر گذار بالای دستگاه حکومتها  وافکار عمومی) در ممالک میزبان، ترویج و استحکام اندیشه و احساس ملیگرایی ووطندوستی، همکاری با دولت وحدت ملی در تدوین پالیسی ها جهت استفادۀ معقول از نیروی افغانهای مقیم خارج در نو سازی کشور، دفاع از حقوق، منافع ملی و اعتبار افغانستان در سطح بین المللی و حقوق پناهنده گان افغان در کشورهای مختلف، ایجاد میکانیزم کاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حریم ومنافع پناهجو و پناهنده را طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ تحت سوال قرارندهد، عقد موافقت نامه های امنیتی با امریکا و ناتو که متضمن جلوگیری از مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان باشد.

کنفرانس بادرنظر داشت امکانات وتوانایی هایی حکومت وحدت ملی و پوتنسیل  کادر ها و کار شناسان ومتخصیص افغانستان در بیرون از مرز خطوط آتی را به پیشگاه حکومت وحدت ملی، ملت افغانستان وجامعه جهانی پیشکش میدارد تا بر مبنای آن تسهیلات لازم برای سهمگیری افغانهای مقیم خارج در نوسازی افغانستان مهیا شده بتواند:

۱) شناسایی کارشناسان و متخصصان افغانستان در بیرون از مرز طبق نورمهای قبول شده جهانی، تثبیت حقوق ، امتیازات ومکلفیت  آنها طی مقرره ها و استندرد ها براساس فورم های معین کادری.

۲) فرآهم آوری تسهلات لازم برای برگشت مؤقتی و داوطلبانه افغانهای مهاجر متخصص غرض نوسازی افغانستان، به یقین که پناهجو وپناهنده  در این کته گوری نمی آیند.

۳) تبدیل تدریجی آگاهان افغان به لابی ها بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان از ما میخواهد تا همچو زمینه ها را دربیرون از مرز در وجود نیروی جوان سرمایه گذاری و زمینه رشد شان را فرآهم سازیم، هکذا از نیرو وامکانات متخصصین ریزرف استفاده اعظمی صورت گیرد.

۴) همکاری با حکومت وحدت ملی در تعین پالیسی ها و استفادهء معقول از نیروی افغانهای مقیم خارج در نوسازی افغانستان  مستلزم آنست تا شرایط و امکانات آن از جانب دولت آماده شود، ازجمله برای جلب و جذب افغانهای متخصص مقیم خارج ، نماینده گی اداره امورمتخصصین  به همکاری مسوؤلین دولت وحدت ملی در چوکات وزارت امور خارجه ایجاد شود.

۵) دفاع از حقوق ومنافع ملی مردم افغانستان در سطح بین المللی ودفاع از حقوق پناهجویان افغان در کشورهای مختلف مستلزم آنست که پالیسی ها در زمینه هماهنگ گردد تا دولت خود بتواند اتوریته واعتبار خود را در روابط سیاسی و دیپلوماتیک حفظ وگسترش دهد، همچنان نهاد های اجتماعی افغانها دربیرون مرز دفاع از حقوق پناهنده گان افغان را دراجندای کاری شان شامل و تحقق بخشند. همچنان  آنها میتوانند در دفاع ازمنافع وحیثیت ملی افغانستان زمانی پیشگام باشند که نورم های دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و دفاع از حاکمیت قانون را درصدر کار های خود قرار دهند.

۶) کار دوامدار در جهت تعین سرنوشت مهاجرین افغانستان در کشور های میزبان مستلزم دید وسیع دولت و مسوولین وزارت امور مهاجرین است تا با دولت های میزبان شرایط کشور را در نظر گرفته زمینه بازگشت داوطلبانه آنها را طبق میثاق های بین المللی مساعد نماید.

۷) لازم است تا دولت افغانستان و نهاد های جامعه مدنی از هویت و شخصیت حقوقی شهروندان خویش در سراسر جهان دفاع و همکاری مشترک کاری را بمنظور ریشه یابی مشکلات آنها با نهاد های فرهنگی – اجتماعی خارج  از کشور ایجاد نماید.

۸) حضور زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی در جهت اعمار مجدد کشور امر حتمی محسوب میگردد، به همین منظور حاضرین کنفرانس توجه جدی دولت وحدت ملی را در جهت جذب متخصصین عرصه های مختلف کاری این قشر معطوف داشته، تقاضا مینمایند ظرفیت سازی  واقعی جای حرکات سمبولیک و نمایشی را بخود  گیرد.

۹) دولت و نهاد های جامعه مدنی تلاش نمایند تا روند روحیه همگرایی ملی را که در اثر پروسه انتخابات به شدت صدمه دیده است ایجاد وگسترش داده، احساس ملیگرایی ،وطندوستی و هم پذیری را در سر خط کاری خویش قرار دهند.

۱۰) حاضرین کنفرانس فیصله شورای ملی کشور را که خلاف منافع ملی نقش افغانهای دو تابعیت را برای خدمت گذاری زیر سوال  برده و حق انجام وظایف شان را به بهانه افغان مهاجر در مقام های بلند رتبه کشور سلب نموده اند رد نموده توجه جدی رهبری دولت وحدت ملی را برای بازنگری دقیق آن مبذول میدارد.

۱۱) شاملین کنفرانس از وزارتهای  تحصیلات عالی و معارف کشور تقاضا مینمایند تا زمینه استفاده از بورس های تحصیلی را برای کودکان  و نوجوانان افغانهای مهاجر درکشورهای همجوار افغانستان غرض  ظرفیت سازی واقعی  و بازگشت دو باره شان بوطن مساعد نماید.

۱۲) کنفرانس پیشنهاد مینماید که کابینه تخصصی  و مسلکی  جای کابینه مصلحتی ، سیاسی ومافیایی را  بگیرد، همچنان  در زمان تعین و تقررکادر ها نورم های شایسته سالاری را در نظرگرفته اسناد تحصیلی شان دقیق بررسی صورت گیرد.

۱۳) در قوانین جزایی کشور برای شهروندانی که منافع ملی را احترام و رعایت نمکنند و دست به نفاق زبانی ، قومی و نژادی می زنند جزا در نظر گرفته شود و در صنوف ابتداییه و متوسطه کشور تربیه اطفال و نوجوانان با اندیشه ملی گرایی ووطندوستی شامل نصاب تعلیمی مکاتب شود.

۱۴) تعریف مشخص از دشمن و استراتیژی واحد در شناسایی باندهای تخریب کار در الویت کاری دوکتورین سیاسی و نظامی کشور ما قرارگیرد تا از تلفات مردم بی گناه و منسوبین دلیر نیروهای مسلح کشور که جانانه خون خود را برای دفاع از وطن نثار مینمایند جلوگیری صورت گیرد.

۱۵) احصاییهء دقیق از مهاجرین افغان که در زندان های کشورهای جهان نسبت جرایم مختلف زندانی اند نزد وزارت امور مهاجرین کشور وجود ندارد و از حقوق شان منحیث شهروند افغانستان آنطوریکه ایجاب مینماید دفاع صورت نمیگرد، پس ایجاب می کند چنین کاری رویدست گرفته شود.
۱۶)حق رای به مثابهء حق شهروندی ( وطنداری) درتمام جهان پذیرفته شده ومنشای شرکت در حاکمیت ملی محسوب میشود، چنانچه قانون اساسی افغانستان این حق راتسجیل نموده است، کنفرانس پیشنهاد مینماید که کمیسیون انتخابات ومراجع نظارت وحراست قانون حد اقل برای انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۲۰۱۹ مقررهء شرکت مهاجران افغانستان در بیرون از مرز به ویژه اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا ودیگر نقاط دور دست را تنظیم وخلای ایجاد شده در عرصه کمرنگی مشارکت سیاسی را رفع نمایند. زمینه سازی این روند دموکراتیک کارمشترک دولت ونهاد های جامعه مدنی خواهد بود.

 

یک پاسخ به “نقش افغان های مقیم خارج در استحکام”

  1. admin گفت:

    دوستان عزیز ، ضمن عرض سلام و تشکر از کنفرانس تان . امیدوارم دولت جدید به پیشنهادات تان توجه کند ، تا جای که در این مدت تقریبا سه ماه گذشته متوجه شدم این دولت هم با دولت سابق فرقی ندارد و همه از سر یک کرباس اند. . به امید روزی که تمام مردم عزیز ما بدون هرنوع تعصبات زبانی ، قومی ، مذهبی و منطقوی در یک فضای کامل زندگی خوشی را سپری کنند. مهدی بشیر – ملبورن – آسترالیا.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما