۲۴ ساعت

27 اکتبر
۲دیدگاه

طولانی ترین انتخابات ریاست جمهوری

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

طولانی ترین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  !

 عزیزه عنایت

۲۶ / ۱۰ / ۲۰۱۴

      ملت افغانستان باآنکه سالیان متمادی ازنعمات وآسایش زندگی ،نسبت عقب ماندن کشور،وضع نابه سامان اقتصاد، کارنکردن دولت های وقت بدورمانده ، درد ورنج زیاد کشیدند، مدت بیشترازسی و پنج سال جنگهای خانمان سوزصدمۀ دیگر، ودشوارترین دوره های حیات وسیاه ترین روزهای زندگی شان بشمارمیرود که همه با گوشت وپوست خویش این بدبختی ها را لمس کرده وتاحال میسوزند.

      درسیزده سال دورۀ کاررئیس جمهورکرزی بازهم قسمیکه لازم بود توجهی به حال مردم ستم دیدۀ افغانستان صورت نگرفت که با صبوری وبدبختی این دوره را هم پشت سرگذشتاندند، تااینکه دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسید.

همه باشوق و متانت بپای صندوق های رای رفتند ،تابتوانند ازاین طریق شخص شایستۀ را بحیث رئیس جمهورانتخاب وافغاستان را ازرفتن بسوی نابودی نجات  دهند.

        با تاسف که کمسیون مستقل انتخابات هم دراین عرصه ناکام واقدامات شان بسیارزمانگیروبی نتیجه بود که حتا درروزاعلام برندۀ ریاست جهموری افغاستان هم ازابلاغ شمارش آرا،عاجزماند. انتخاباتیکه به قیمت جانهای مردم افغانستان وبه بریدن انگشتان بعضی ازهموطنان مان تمام شد.و هم ازجانبی طولانی ترین دورۀ انتخابات جهان بوده که مردم وجهانیان را بسیارخسته ساخته بود.تااینکه دراثرمداخلۀ چندین بارنمایندۀ امریکا وتوافق دونامزد برسر قدرت، دولت وحدت ملی بوجودآمد  که داکتراشرف غنی بحیث رئیس جمهوروداکترعبدالله عبدالله رئیس شورای اجرایی تعین وبه دورۀ انتخابات خسته کن ریاست جمهوری افغانستان پایان داده شد. که این مسئله بازهم برانتظار، ناباوری ها ورفتن بسوی نابودی وطن خاتمه داد ومردم را

امید وار به آینده ساخت .

       خوشبختانه رئیس جمهورداکتراشرف غنی بعد ازآغاز کارش بحیث رئیس جهوراسلامی افغانستان با جدیت تمام وارد عرصه شده که ازجمله میـتوان ازسر زدن  به زندانها ، بازجوئی از حال محبوسین بیگناه ،صدورفرمان بخاطرتصفیۀ پول اختلاس شدۀ کابل بانک، صحبت کردن با استادن ومعلمین گرامی، تصمیم  جدی بخاطروضع نابه سامان شهر کابل را بحساب آورد که این جدیت داکتراشرف غنی رئیس جمهوردولت وحدت ملی افغانستان را به فال نیک گرفته، تقدیرمیکنیم.

دولت وحدت ملی اگردراجراات خویش چنین سرعت  عمل داشته باشند وبه وعده هایکه دردورۀ انتخاب داده بودند پیش برود، هویداست که دروضع زند گی مردم  ووطن بهبودی رونما خواهند شد.که امید واری های درراه نشسته رااستقبال میکنیم.

       اقدام دیگری که توسط داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائی دولت افغانستان صورت گرفت موضوع راکت پراگنی پاکستان درولایت کنربود که درطول دورۀ کاررئیس جمهورکرزی چنین اقدام جدی نشده بود که دراین جلسه قرارشد تاسفیر پاکستان احظارو تصمیم  جدی اتخاذ گردد.که این کارباید سالهای قبل صورت می گرفت.زیرا برای یک افغان غیرتحمل است. خانه اش را همسایه سنگ باران کند و اوهیچ عکس العمل ازخود نشان ندهد، ساکت بنشیند و بنگرد.

        قراراطلاع دراین اواخر سربازان سرحدی ایران وپاکستان درگیرجنگ شده اند که نظربه اطلاع  بخش خبری تلویزیون یک، سربازا ن پاکستانی بتاریخ ۲۴ / ۱۰ / ۲۰۱۴  دوراکت دربرابرچهارراکت سربازان سرحدی ایران به خاک ایران پرتاب  نمودند. یعنکه تحمل چهارراکت را هم نداشتند. پس کجا بودند آن افغانان شجاع که لااقل دربرابرهشت راکت سربازان پاکستان دوراکت جواب باالمقابل میدادند؟ بگذریم ازده ها راکت درهفته . چون معلوم بود که دولت مردان وقت، دستان شانرا بسته بودند .

امیدواریم که روی موضوع، جدیت تام بخرچ دهند تاازپراتاب راکت های پاکستان به ولایت زیبای کنرجلوگیری گردد.

      موضوع دیگری که بسیارمهم وقابل یادآوری است، بدبختانه وضع امنیتی کشوربعدازامضای پیمان امنیتی میان امریکا وافغانستان بحضوررئیس جمهوردولت وحدت ملی افغانستان ونمایندۀ امریکا، به وخامت گرایده وبدترازقبل به کشته شدن افراد بیگناه غیرنظامی ،پولیس ملی، افسران نظامی افزوده است که بسیار متاثر کننده بوده درحالیکه پیمان بخاطر بهبود وضع امنیتی وجلوگیری ازنابه سامانی ها بود است. اگردولت دراین زمینه توجه بیشترنکند،مردم را با خود نخواهند داشت زیرا با کشته شدن هموطنان بیگناه مان زمینۀ همکاری مردم با دولت فراهم نمیشود.

مخصوصاً زنان افغانستان که هیچ گاه طرفدارجنگ نبوده اند ونمیخواهند بیشترازاین  عزیزان شانرا ازدست بدهند. البته قابل تذکراست، درتامین امنیت وثبات بهمکاری مردم شریف وطن بیشترنیازاست . تا مردم دستی بهم ندهند ومتحدانه ازمحل ومنطقۀ خویش دفاع نکنند دشوارخواهد بود که سربازان دراین راه موفقیت کسب کنند.زیرا  مردم محل درامنیت کشوربا وحدت عمل و یک پارچه گی رول بسیارمهم داشته ، میتوانند دشمنان را هرکجا شناسایی وجلوحملات انتحاری، حملات بالای پوسته های دولتی را بگیرند.

       اما دراین مدت هیچ یادی ازبی سرپناهان که درزیر خیمه ها باشکم گرسنه و اطفال قدو نیم قد درشهرکابل زندگی میکنند نشد.تا زمانیکه مردم با فقرو تنگدستی دست و گریبان ان وجوانان شان ازبی کاری به مواد مخدرویا اعمال ناشایست دیگر مبتلاء باشند، فریب دشمنان راخورده با آنان میپیوندند و یا وطن را تــرک راهی کشورهای غیربخاطرپیدا کردن کارمیروند، درآن صورت ، مردم وطن دل خوش نداشته برعلیه دولت میشوند.زیرا دشمنان ازفقرو بیچاره گی آنان استفاده میکنند. لهذا درقدم نخست جلو بیکاری جوانان را گرفت وزمینه های کاررا آماده ساخت.

مخصوصاً که فصل سرمای زمستان پیشرووخطربه هلاکت رسیدن فقرابیشتراست  که توجه جدی دولت جدید افغانستان رادرزمینه خواهانیم .

       درمورد خشونت علیه زنان افغانستان مخصوصاً ازدواج دختران زیرسن را که بدترین فاجعه هارا بارمیآورد نیزخواهان توجه دولت هستیم .

       امید وارم “سال نیک ازبهارش پیداست “چنین باشد ودولت نو پای افغانستان بتواند درراه بهبود وضع ملت شریف افغانستان ووطن موفق شود .

۲۶/۱۰/۲۰۱۴

 

 

۲ پاسخ به “طولانی ترین انتخابات ریاست جمهوری”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی خانم عنایت عزیز ، مقاله تان زیبا و عالیست . باید علاوه کرد که دولت جدید از همکاران دولت گذشته است. . خدا کند حرفهای که قبل از انتخابات میگفتند به آن عمل نمایند. دولت گذشته یک تعداد دزد و وحشی را برادر کفته از زندان ها آزاد کردند و دولت جدید هم این وعده را داده بود که بندی ها را آزاد میکند و طی دو سه روزآنها را آزاد کرد و از کجا معلوم شد که آنها بیگناه بودند و برادران احمد ری نبوده باشند. خدا کند حدسم درست نباشد و دولت جدید بفکر مردم افغانستان به خصوص زنان که نصفی از پیکر جامعه اند.باشد . و به فکر مردم بیچاره که زیر خیمه های پاره و نمناک زندگی میکنند باشند و عوض منفعت شخصی خود به فکر کشوری که خودشان ویران کرده اند باشند و آنرا دوباره آباد سازند. و در دولت جدید و یا دولت وحدت ملی اشخاص فهمیده را در پست های مهم مقرر کنند ، نه تفنگسالاران و دزدانی که هست و نیست کشور را به یغما بردند. به امید متحد شدن و یکپارچه شدن تمام مردم افغانستان بدون هرنوع تعصبات زبانی ، قومی ، مذهبی و منطقوی .موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

  2. عزیزه عنایت گفت:

    برادر عزیزم محترم مهدی بشیر دقیقاً حرف شما بجاست . چون ملت افغانستان نه از انتخابات و نه از دولت سیزده سالۀ کرزی دل خوش دارند .و واضح است که این دوشخص هم به اساس رای مردم نبود ه. صرف دراثر ساخت و باقت خود شان که بر سر قدرت بود بوجود آمدند. ولی همینکه درچند روزی دست بکار شدند چنانچه که من در مقالۀ خود این موضوع را تذکر داده ام اگر با چنین سرعت عمل کار کنند شاید امید واری های درراه نشسته باشد و گرنه بخاطر فریب مردم چند روزی نظر به ضرب المثل معروف (نوکر نو آهورا میگیرد به دؤ ) اگر آن باشد که باز هم همان آش است و همان کاسه . امید وارم که چنین نباشد . خدای متعال بالای ملت ستم دیدۀ افغانستان لطف کند . موفق باشید .

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما