۲۴ ساعت

04 آوریل
بدون دیدگاه

انتخاب کاندید مناسب یا کار به اهل آن!

تاریخ نشر  چمعه  چهارم اپریل ۲۰۱۴ هالند

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

انتخاب کاندید مناسب یا کار به اهل آن!

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

۱۵ حمل ۱۳۹۳ 

اګر نظام دیموکراتیک و دیموکراسی حاکمیت مردم برای مردم و درخدمت ارزشهای مردم درمطابقت به ارزشهای عام قبول شدۂ بشری است که است، لذا دیموکراسی تعریف شده درچوکات قوانین، مطابق به رموز طبیعی مردم و انستیتوت های دیموکراسی خاصتاً انتخابات ( و امرهم شورا بینهم) در عالم اسباب ودرین فرصت کوتاه ابـتلا،  آزمایش، انتخاب، مسؤلیت پذیری و جوابګو بودن از عملکرد خویش برای ما انسانها  به هیچ صورت و دلیل موجه   رد  دیموکراسی ونظام مردمی شده نمی تواند. 

به این ترتیب دیموکراسی ونظام دیموکراتیک به مفهوم واقعی کلمه   بدیـل خوب  ندارد وداشته نمی تواند. مردم ما مسلمان اند، ارزشها و انتخاب یک مسلمان معلوم است و نقش علماء و پیشتازان نه به حیث تعویض کنندۂ ملت و ارادۂ آن،  بلکی بحیث ممد و رهنمایی کنندۂ ملت و مساعدت کننده  به انتخاب شان،  نیز روشن و واضح است.

در مورد وضع جاری کشور و بکار ګیری انتخابات  جهت ایجاد حاکمیت مبتنی بر ارادۂ ملت و در نتیجــﮥ  آن حاکمیت مشروع  و به همین علت  قـوی  که بتواند به عوض شرکت سهامی بودن،  مظهر واضح ارادۂ ملت باشد و مشروعیت برنامه های خویش را از ملت ګرفته باشد، خواست و ضرورت واضح ماست. 

لذا  به این شکل وبه این ترتیب به حق انتخاب کاندید مناسب درواقعیت همان سپردن کار به اهل آن است که دهها سال مردم ما به آن مشتاق وخواهان آن بودند و به حق و موجه در هر فرصت از نبودن کار در دست اهل کار، شکایت داشتند وآنرا یکی از مشاکل اساسی ملت ومردم خویش دانسته ایم.

درمورد انتخابات جاری درکشور ما بعد از ۱۳ سال حاکمیت دیسانت شده و بی کفایت درواقعیت سه موضع وجود دارند:

۱/ یکی نفیه ګذشتــﮥ  ۱۳ سال با تمام قدم های اندک  مثبت برداشته شده که  به قیمت مادی ومعنوی بس ګزاف و پًر هزینه وبا بکار ګیری وقت زیاد درتناسب به نتایج حاصله، بدست آمده. 

۲/ اصلاح ، تحول و تداوم  به قدم های مثبت ګذشته با برخورد نقادانه، با درایت،  استوار ومتین.  

۳/ و سوم صرف دوام ګذشته به نحوی که وجود داشت.

هر سه ګروه فوق از قماش های مختلف  از خود ممثلین فعال و غیر فعال دارند. ممثل، پیشتازان و چهره های مجسم یافتــﮥ سه ګته ګوری فوق دربین کاندیدان ریاست جمهوری ۱۳۹۳  وصحنهء سیاسی افغانستان همین حالا به جدیت خاص  برای برنامه های خویش عملاً کار میکنند.

مواضع و دلایل هرسه ګروپ وګروه موجود اند. ممثلین ګروه دوم و سوم را در وجود سه کاندید مطرح ریاست جمهوری هریک جناب داکتر  اشرف غنی احمدزی، جناب داکتر عبدالله عبدالله و جناب داکتر زلمی رسول میبینیم.  

علم دولتداری و عقل سلیم وتجارب عملی نفیه ګذشته را موجه، منطقی و به نفع منافع ملت و کشور درصورت موجودیت شرایط معین، نمی داند. برخورد نفیه ګذشته به مفهوم معین  یک حرکت انقلابی است و نفیه انستیتوت های دیموکراتیک ایجاد شده و لو به شکل فورمال درموارد معین چیزی جز بازګشت به نقطﮥ اولی ۱۳ سال قبل که  درنتیجه دولت مؤقت اعلان ګردیده و تجربه های تجره شده را باز ممکن به نحوی تکرار کنند به  تجربه میګیرند.
مسلم در وضع موجود کاملا غیر قناعت بخش  افغانستان عوامل داخلی و خارجی اصلی و فرعی زیادی مؤثر است وبوده اما در پهلوی نقش دورویه وخصمانــﮥ پاکستان (پنجاب ) علیه افغانستان، نقش  تیم جناب ح . کرزی مانند یکی از فکتور ها و عوامل عمده فرصت های طلایی غیر قابل تکرار عصر مردم افغانستان وجامعــﮥ جهانی را در افغانستان ومنطقه  به هدر داد و ضایع کرد. اما با آن هم افغانستان در مرحلـــﮥ دیګر از انکشاف خویش قراردارد و افغانستان امروز دیګر آن افغانستان ۱۳ سال قبل نیست.

 سیاسیت اقتصادی،  کادری و عدم تصویب قوانین خوب و عدم  تطبیق قوانین حتی نیم بند موجود توسط حاکمیت جناب حامد کرزی  و عامل چندی دیګر ناشی از خطاء ها و تخلف های  صریح حاکمیت جناب ح کرزی  عوامل اند که موجودیت حالت رقتبار و ادامــﮥ تراژیدی ملت افغان وبقای خطربرای صلح جهانی در منطقه و افغانستان را باعث ګردیده.   

حاکمیت جناب حامد کرزی بخاطر اینکه خود اغشته به فساد بوده، مانع انکشاف و به هدر رفتن فرصت های مرد م افغا نستان شد. کابل بانک، کمپنی سوپریم شخصی امریکایی با باقی داری ملیارد ها دالر از تکس و مالیه مردم افغانستان و بیستر از ۱۵ کمپنی دیګر خارجی که درشرایط  حاکمیت بی کفایت با دهها قرار داد اقتصادی  غیر شفاف و مخالف منافع مردم افغانستان و خود به فساد آغشته بودن و عامل آن بودن مطالب و عوامل اند که نشان میدهد که حاکمیت بی کفایت حد  اقل درموارد حق السکوت های بزرګ مالی به دست آورده اند.

ګرفتن پول های به بوجی از مراجع خارجی توسط مقام ریاست جمهوری  به صورت غیر مشروع و غیر قانونی ودهها تخلف دیګر واضح میسازد که نمک ګندیده و مشکل را حل کرد ه نمی تواند و حل مشکل توسط مقامات فاسد ناممکن است. ادامهء این حالت وکاندید که ادامه دهندۂ سیاسیت ارګ باشد به صورت مطلق غیر قابل قبول است.
لذا توجیه نفیه ګذشته و به این ترتیب ایجاد حکومت
حاکمیت مؤقت و تیم کاری به زعامت این ویا آن شخص همین حالادرصورت به صورت قوی مطرح شده میتواند که حاکمیت موجود بار دیګر به تخلف وتقلب بپردازد. اما دهها سوال درین مورد وجود دارند که تا حال به صورت موجه حل نه شده  وبرای یافتن به راه حل به کار بیشتر ضرورت است. اینکه کدام مرجع مشروع باید این نظام مؤقـت (دوساله) را باکدام مشروعیت و برای کدام کار مشخص  رهبری کند و معیار و ملاک خوبی و یا بدی، مناسب و عدم مناسب بودن چه خواهد بود و درین راستا قاضی کی خواهد شد؟ خاین یکی خادم و قهرمان دیګر است و قهرمان یکی  بـُـز دیګر و  خاین دیګر شیر دیګر است. درین مورد معیار چیست و کی قاضی خواهد شد و بکدام صلاحیت و مشروعیت؟ این و دهها سوال دیګر که درصورت ناګزیر شدن آن ضرورت به جواب وپیدا کردن میکانیزم واقعی کار است.  

لذا یګانه ګزینه همان ګزینــﮥ انتخاب و رفتن به پای صندوق انتخابات شد و انتخاب شخص بهتر و مناسب تر و کار به اهل کار سپردن است.

این حالت مارا شدیداً به ګزینهء دوم نیز که  اګر حاکمیت دست به تقلب بزند، نیز به تعمق مجبور ساخته و درصورت تقلب  مجبور خواهیم شد انتخاب را غیر مشروع و برخورد های انقلابی و نفیه ګذشته ګزینهء تحمیل شده خواهد ګردید. حالت و چیزیکه عواقب بس ناګوار شوم برای کشور و ناګوار برای مردم وخاصتاه حاکمیت موجود خواهد داشت.

وحال که درین مرحله قرار داریم انتخاب و ګزینــﮥ بهتر و کار به اهل کار سپردن یعنی چه؟  بهترین و مناسب ترین شخص و مشخصات اهل کار کدام اند؟  که باید آنر با امانت داری کامل درنظر داشت.

انتخابات ورفتن به انتخابات یک وجیبه و شهادت دادن یک هموطن وانتخاب بهترین از بهتر ها ست. مازمانیکه بهترین از بهتر ها میګویم نباید فراموش کرد که حق نداریم به هرقیمت هر کثافت را به مخالف سیاسی خویش که وی نیز اولاد این وطن است بیاندازیم. دولتداری خوب زمانی میسر شده میتواند که اکثریت (کسانیکه مشروعیت را درانتخابات آزاد وشفاف بدست آورد) حاکمیت کند و اقلیت (بهتر های که بهترین از جانب ملت پنداشته نه شد) زمینه و امکان کار و سهم خویش را در آبادی وطن با زمینه سازی توسط اکثریت حاکم، داشته باشد.

با این دید و تحلیل پیشکش شده عدم رفتن به انتخابات و انتخاب بهترین از بهترها برای خدمت ملت، مردم و کشور ګناه است. این آخر کار هم نیست. بهترین از بهتر ها حتمی نیست در چوکات شرایط فعلی موجود باشند. اما باید کار صورت ګیرد تا زمینه ساز کار ورهبری بهترین بهتر ها بوجود آید. درین راستا رهبر وزعیم زندهء دایمی وجود ندارد. قهرمانی و شهامت درکار و فعالیت باید به صورت دوامدار در عمل نشان داده شود و ملت باید توانایی نظارت بر عمل کرد کسانی شود که به آنها صلاحیت رهبری کشور را در دست داده است.

به این ترتیب نرفتن به انتخابات ګناه است.

حق را نه ګفتن  با وجود علم به آن انسان را مطابق به حدیت پیامبر اسلام (ص) به منزلت  شیطان ګنګ میرساند (الساکت عن الحق شیطان اخرس). 

علاوه براین درطول زندګی اعتراض داریم که کار به اهلش سپرده نمی شود و حال ما که فرصت سپردن کار به اهلش را داریم ادای رسالت نه  کنیم و درچوکات شرایط ممکن درین پروسه سهم مثبت نه ګیریم و درصورت حق رای داشتن، رای خویش را بری انتخاب بهتر نه دهیم.

برماست تا با درپیش قرار دادن معیار های اساسی منافع ومصالح کشور و مردم انتخاب خویش را مانند یک مسلمان ویک انسان بارسالت اداء نمایم.

مشخصات بهترین بهتر ها کدام اند؟

مشخصات بهترین از بهترها برای بحث ما برای انتخاب کاندید شورا های ولایتی و ریاست جمهوری:

 درین مورد به صورت عمده سه مشخصه را میتوان اساس قرارداد:

۱/ شخص مورد انتخاب ما باید دانش وفهم لازم سیاسی و مسلکی از دولت داری داشته باشد. بهتر است مسایل اقتصادی را بداند و برنامه برای مسایل مطرح کشور داشته باشد. نسخه هایکه خود به عمق و بُعد آن پی ببرد.  فهم عملی وعلمی  وامکانات جامعه را در نظرګرفته و تجارب تلخ ګذشته تکرار نه کردن،  نسخه های را پیشکش کنیم که در وقت کم و با مصرف کم و نتایج بیشتر مارا ازین مرحلهء احتیاج خارج سازد و سرمایه های موجود مارا از هدر رفتن، برهاند.

تجربه و کار کرد عملی ګذشتــﮥ شخص در حاکمیت و خارج ازآن باید مثبت این فهم دانش درعمل شود که این مارا میرساند به مشخصهء دوم

۲/ تقوی سیاسی و ګذشتهء مثبت و قابل ارج و پُر از خدمت و صداقت.

یعنی آنکه در سالهای مصروفیت سالهای ګذشته لغزش سیاسی نداشته و درعمل کار مناسب خیر کرده درسیاسیت کدری خویش در زمان حاکمیت خویش برخورد قومی، سمتی و تنظیمی نه کرده و خود درانتخاب و انتصاب خویش فهم و مسلک و تقوی سیاسی کادر را درنظر ګرفته و خود با روش های ومیتود های مردم به اساس اصل منافع و مصالح کشور و مردم عمل کرده باشد و عملا نشان دادن باشد که درزمان حاکمیت خویش از آب ها معادن و خدمات برای مردم به صورت بهتر و خوبتر استفاده کرده باشد.

۳/ داشتن مشروعیت سیاسی که درین حالت همان انتخاب مردم برای یک پُست و مقام سیاست است. درنظام مردم و مدرن دولتی امروزی درجهان پُست های دولتی به پُست های سیاسی و مسلکی انتخاب وانتصاب صورت میګیرد. پُست های مسلکی به اساس فهم سیاسی و مسلکی و دوم پُست های سیاسی که به اساس نتایج انتخابات و نتایج انتخاب درنظر ګرفته شده و عمل صورت میګیرد.

در دیموکراسی مستقر و شرایط نورمال موجودیت احزاب سیاسی با برنامه های مشخص و کار شده و شناخت مردم از راه های حل احزاب مذکور نه تنها کادر های لازم را ایجاد، تربیت و پرورش میشوند بلکی شناخت مردم هم در مورد مسایل موجود ومواضع احزاب ساسی درمورداین مسایل موجود است ومردم میدانند که  کدام حزب و شخص مربوط به حزب درمورد کدام مسأله چه نوع برخورد خواهد داشت. اینجانب رشد جامعه به صورت تصادفی انکشاف نمی یابد و نه هم به صورت مصنوعی رشد میباشد. حاکمیت های باید زمینه سازی کنند تا این جانب استقرار سیاسی جامعه به صورت طبعی رشد کند. کاریکه  حاکمیت جناب حامد کرزی درین راستا کدام اقدام مؤثر نه کرد بلکی نقرت شدید هم درین راستا درمقابل احزاب بنابر توجیهات سطحی این حاکمیت از احزاب وجود داشت و مانع رشد احزاب ګردید.

لذا بادرنظرداشت تحلیل فوق و با درنظر داشت مشخصات فوق برماست تا رسالت خویش را درین انتخابات آجرا کرده و به پای صندوق رای رفت. کاندید را انتخاب کرد که به هردو زبان ملی کشور صحبت روان نموده بتواند و برعلاوهء فهم مسلکی و تجربه و عملی بهتراز دیګران قادر به تشکیل دولت ملی ګردیده و جوابګوی چهرۂ واقعی افغانستان ګردیده و با مشخصات و توانایی های خویش مبنی برعدم تمثیل واقعی کشور موجب و بهانهء برای دشمن مبنی بر تحریک افغانها مبنی به حق تلفی شان ګردیده و حتی زمینه ساز تجزیهء افغانستان ګردد.

بر ماست تا ناظر صادقانـــﮥوضع بود، تخلف و متخلف را به موقع افشاء ساخت و با انتخاب خوب و بهترین از بهتر ها نګذاشت انتخابات به  روند دوم برود. درین راستا کاندیدان هشت ګانه میتوانستند نقش مثبت ایفا کنند که با جرئت و شهامت تصمیم پیوستن به کاندیدان مطرح ګرفته و درتصمیم ګیری ملت مساعدت میکردندکه نکردند. اما باز هم سخن واساس تصمیم دردست شما ملت است. زنده باید ملت افغان. پاینده باد افغانستان. وماتوفیقنا الا بالله.

پایان

 تیلفون: ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما