۲۴ ساعت

06 مارس
۲دیدگاه

هشتم مارچ روز همبستگی زنان

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

به استقبال روز جهانی زن

  هشتم مارچ روز همبستگی زنان

  عزیزه عنایت

۴ / ۳ / ۲۰۱۴

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

در تاریخ بشریت و جهان  روزهای معین و بخصوصی  وجود دارد که این روز ها ماندگار و در اوراق زرین تاریخ ثبت میگردد که یکی  هــم هشتم  مارچ است .

بعدازیـک دوره طولانی و عقب ماندگی و جنگ های ذات البینـــی قارۀ امریـــکا و اروپــــــا بـــــه یک دوره  تجـــد یـــد حیـــات  گـــام برداشته و سعی می نمـــودنـــد تــــا به ســـوی یـک  رو شنــــی خـود را به پیــــش بکشـــند .

زیــــرا  صنـــایع مــــا شینی و تولـــید هـــر ســـا ل بیشتر از سالهای قبل شگو فا تر میشـــد. که ایـــن همه صنـــا یع و تولیـد متعلق به سرمایه داران  جامعه بوده وآنان میکوشیدند تا با دست مــــزد کم و تحمیل کار بیشتر به کار گران و کارمندان فابریکات تولیدی فشــــار وارد کنند که چنین شیوۀ  سرمایه داران بزرگ با عـــث بـــو جــودآ مدن اندیشه های شد که تمام  قوانین کشورهای شانرا قسمی تنظیم کنند که نفـع بیشتر آن  به سرمایه  داران  تعلق گیرد واز جانبی دیگــر نیروی فعــــال که چرخش  این ماشین هارا بر عهده داشت  کــارگران و زحمت کشـــان بودند که تعداد شان به صد ها هزار نفر میرسید .

در این هنگام طرح تیوری ایجاد سیستم ضد استبداد,استثماروروی کار آوردن  دولتی که بحیث نمایندۀ  کارگران و زحمت کشان جـــــوامـع بشری بتواند  زمینه های توزیع عادلانه و منظم  نعمات مادی رادرکشو ر ها فراهم گرداند و فعا لــیت هـــا ی و سیعــــی از طــرف  روشن فکـران و سازمان  های اجتماعی,احزاب عدالت خواه درجــریان بود که در راس آن ( کارل مارکس ) المانی قــرار داشت و تحت  تاثــیر باالــقوهء همیـــن تبلیغات بود که در ایالات متحدۀ  امریکا و اروپاو سا یر  قاره ها ده هــــا هزار روشن فکران و دانشمندان  از طرح تیوری  مارکس پشتیبانی کرده و به همین  اساس کار گر زنان فابریکه نساجی  در سال ۱۸۷۵ – بــرای نخستین بار دست از کار  کشیده و تجمع نمودند و در شعار های شــــــان تقلیل ساعات کار و افزایش دست مزد- بهبودشرایط کار در کار خانه  را سر دادندو از فا بریکه ها بر آمده در شهر  نیورک به جــاده هــا مــارش نمودند.  که در آن زمان  کار گران  در یک شبانه روز۱۴ ساعت کـــــارمیکردند . ولی  این تظاهرات و مار ش کار گران  از طرف پولیس تحت فرمان دولت  امریکا سر کوب گردیده و تعداد از کار گران به زندان هــا فرستاده شدند و عده ء دیگری هم در اثر لت کوب پولیس زخمی گردیدید.

اما این وضعیت کار گرزنان را منسجمتروبا سایر کارگــــــران نزدیکتر ساخت و تضاد بین کار گران و کار فرمایان  ایجاد گردید کـــــه مبارزه بین  استثمارگر واستثمار شونده آغاز شد .

یک سال بعد در سال ۱۸۷۶ –حزب سوسیالیست کــــار گـــــری در ایا لات متحدۀ  امریکا تشکیل شد و به دفــاع از حقـــوق کار گــران و زحمت کشـــان  کمر بست . که به همین سلسله  در سال ۱۹۰۸ درامریکا ار گان قوی  رهبری زنان به عنوان  کمیته ء ملی زنان  تاسیس شد کــــه هشتم مارچ در همان سال در امریکا با مارش هاو تظاهرات  کم نذیـــری تجلیل گردید  که حتی پولیس  هم نتوانست به سرکوب آنها اقدام کند.و ایـن مارش برای تمام گارگر زنان و مردان  یک عمل  امید بخش در امریکــا و اروپا گردید که بهمان اساس در سال ۱۹۱۰ – بصورت گستـرده و بـــا عظمت خاصی با شرکت ( کلا رازتگین) یکی از زنان پیشگام و مبـــارز المانی در این عرصــه,  در کوپــن هاگــن  پایتخــت دنمــارک با سا یــــر پیشگامان و هوا داران  سوسیال دموکرات و هزاران روشن فکران بــــه صورت  چشم گیر و بی نذیر تجلیل شد .

در همین گرد همائی بود که هشتم مــــارچ بنام روز همبستگــــی بین المللی زنان  با صدور قطع  نامۀ اعلام گردید و ایــــن روزرا برا ی بار اول  در سال ۱۹۱۷ دولت  روسیه که خود را نماینده ء طبقۀ  کارگر و کلیه زحمت کشان  اعلام کرده بود برسمیت  شنا خت .

در سال ۱۹۲۰ حق رای دهی در امریکا برای زنان  داده شد و به تعقیب آن  در همان سال در ناروی و بعدا ً سایر کشور ها تساوی حقــــوق زنان با مردان را اعلام کردند .

بنا براین روز هشتم  مارچ که در اثر  مبارزات زنان قهــــرمان و مبارز بوجود آمده و همه ساله ازاین روزدرتمام جهان تجلیل به عمل میآید.

یک روز پر افتخار و ماندگار در تاریخ جهان است .

اگر چه برای مدتی  در بعضی از کشورها رنگ و رونق خویـــش را از دست داده بود ولی در این اواخر در اثـــر سعــی و تلاش  یک تعداد روشن فکران و زنان قهرمان  دوباره  شگوفا شده و پردر خشش تراز قبل این روز با شکوه را تجلیل مینمایند . که  اینجانب نیــــز باالنوبهء خویــــش این روز خجسته را به تمام زنان جهان و زنان قهرمان  افغانستـــان نیـــــز تبریک گفته برای آن عده از زنانیکه  در کشورهای آسیا ومخصوصــــــاً افغانستان تحت  ستم قرار دارندو حقـــوق حقــهء شان  داده نمیشود  تمنـــا میکنم  که مانند سا یرزنان کشورهای جهان تحت فروغ عدالت ومســاوات

از حقوق خویش بر خوردارو از نعمت آزادی  مستفید شوند .

بادرود

 

۲ پاسخ به “هشتم مارچ روز همبستگی زنان”

  1. admin گفت:

    خواهر گرامی مطلب جالب و معلومات عالیست . فرارسیدن هشتم مارچ روز جهانی زن را بشما اط صمیم قلب تبریگ عرض میکنم. موفقیت شما را آرزو میکنم. مهدی بشیر

  2. عزیزه عنایت گفت:

    برادر محترم آقای مهدی بشیر ممنمون از شما که همیشه با لطف و مهربانی به تشویق هموطنان تان میپردازید وجود شما با عث افتخار همۀ علاقه مندان و خواننده گان سایت وزین ۲۴ ساعت بوده ، موفقیت های بیشتری را برایتان خواهانم.

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما