۲۴ ساعت

06 مارس
بدون دیدگاه

تدویر دومین مجمع اتحادیه سراسری افغانها

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

تدویر دومین مجمع اتحادیه سراسری افغانها

داکتر راضیه هوتکی

روز شنبه مورخ اول مارچ ۲۰۱۴ با تدویر دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری افغانها، شهر مسکو شاهد رویدادی بود که دموکراسی به معنی واقعی و تطبیق بعُد های عقلانی آن در تاریخ زنده گی افغانهای مقیم فدراسیون روسیه جامه عمل پوشیده و برای نخستین بار مسولیت رهبری اتحادیه با آرای آزاد و دموکراتیک به جمع دیگری از شخصیت های افغانی مقیم روسیه انتقال یافت.

این گردهمایی که در هوتل سلوت شهر مسکو با اشتراک هئیت رهبری اتحادیه سراسری مسولین و فعالین نماینده گی های اتحادیه د رکلکتیف ها و مارکیت های تجارتی شهر مسکو و ولایات روسیه فدراتیف از جمله سانکت پیتر بورگ، کرسنادار ، ورونیژ ، پتی گورسک، ریزان و ایوانوه، مسولین نهاد های سیاسی و فرهنگی مقیم شهر مسکو همراه با عده یی کثیری از شخصیت های مستقل اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانی تدویر گردیده و از جانب میر عبدالله معاون دور نخست اتحادیه سراسری افغانها گراداننده گی میشد با تلاوت آیاتی از کلام الله شریف توسط قاری عبدالصمئد آغاز گردید .

در نخست به دعوت میر عبدالله گرداننده محفل، حاجی اختر محمد صافی رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان و رئیس دور قبلی اتحادیه سراسری طی صحبت مفصلی کارکردها و دست آورد های چهار ساله اتحادیه را به بیان گرفته و ضمن بر شمردن کاستی های موجود و معرفی مشکلات بازدارنده در پروسه کار دور قبلی، از کلیه افغانهای مقیم فدراسیون روسیه خواست تا با دور اندیشی و واقع نگری بیشتر در حفظ و تحکیم هویت و فرهنگ ملی خویش فشرده تر و با مسولیت تر از پیش عملاً سهم گرفته و رهبری جدید با طرح یک میکانیزم سنجیده شده و عملی جهت خود کفایی و ایجاد فوند مالی اتحادیه اقدام و تدابیری اتخاذ نماید تا پرداخت حق العضویت و جلب کمک های مالی به یک روش دقیق اساسنامه یی مبدل گردد.

متعاقباً رئیس کمیسیون تفتیش و نظارت دور قبلی اتحادیه دگروال جمعه دار خان ضمن یاد آوری فعالیت های دور قبلی، یافته های کمیسیون تفتیش را از چگونگی پروسه کار و وضعیت اقتصادی اتحادیه در چهار سال گذشته با حاضرین محفل شریک ساخته و اظهار داشت که قرار بررسی های دومدار کمیسیون تفتیش همه بار مسولیت های پولی اتحادیه را فقط یکنفر آنهم شخص حاجی اختر محمد صافی به عهده داشته که این خود نشاندهنده و مثال بارزی از عدم مسولیت پذیری هموطنان در قبال سر نوشت هویتی و فرهنگی شان است و همچنان از همه افغانها مطالبه نمود تا در دور فعالیت بعدی اتحادیه در تامین هزینه های مالی مسولانه و دلسوزانه سهم گیرند .

به ادامه صحبت ها انجنیر نعیم گل رئیس اتحادیه افغانهای شهر سانکت پیتر بورگ و حاجی فرید رئیس اتحادیه افغانهای شهر کرسنادار پیرامون گزارش اساسی صحبت نموده هر یک به نوبه خویش از تجارب کاری و کارکرد های نهاد های اجتماعی افغانی مقیم ولایات روسیه فدراتیف یاد آوری و همکاری سازمانی و دوامدار خویش را در جهت تعمیم تجارب و ایجاد وحدت هر چه بیشتر افغانهای روسیه با اتحادیه سراسری افغانها وعده سپردند.

همچنان شکر الله رحمانی بمنظور خود کفایی مادی اتحادیه طرح ایجاد شرکت سهامی را به حاضرین پیشکش نموده و به ادامه آن محترمان جنرال محمد عوض، حیدر شاه خیال ، انجنیر عبدالطیف، میر حمید الله ، داکتر شاه محمد گویا ، بصیر عمر ، حسن خان ویار ، دگروال نصیر خسروی ، داکتر راضیه هوتکی و مهدی کلانترزاده پیرامون گزارش اساسی و طرح خود کفایی اقتصادی اتحادیه طی صحبت های جداگانه اظهار نظر نمودند.

بعد از صرف چای در آغاز بخش دوم کار جلسه متن طرح اساسنامه با تعدیلات وارده از جانب داکتر شیر حسن حسن قرائت و بعد از درج تغیرات لازم به اساس طرح نظریات پیشنهادات و استدلال حاضرین محفل به اتفاق آرا تائید و تصویب قرار گرفت .

متعاقباً ترکیب و اسمأ کاندیدان شورای رهبری دور دوم اتحادیه که ۱۲۶ نفر را احتوا مینمود توسط محترم دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس قرائت و با حذف دو نفر بنابر تقاضای خود اوشان و تزئید خانم مهوش پویه گر در جنب اعضای شورای رهبری اتحادیه به اتفاق آرا مورد تصویب گردید.

در ادامه پروسه مذکور طرح ترکیب کاندیدان هئیت رهبری اتحادیه توسط خواجه میر احمد معاون دور قبلی اتحادیه سراسری قرائت گردیده محترم عزیز الله انیس بحیث رئیس و محترمان هر یک جنرال عبدالغنی کوهستانی، همایون کوره گانی، دگروال جمعه دار خان، میرویس داودی ، گل آقا انوار و سید مجتبی بحیث معاونان اتحادیه سراسری پیشنهاد و با موجودیت ۱۰ رای مخالف اکثریت آرا بحیث رئیس و معاونین اتحادیه سراسری انتخاب گردیدند .

به همین ترتیب کاندیدان کمیسیون تفتیش هر یک محترمان دگروال گل احمد مروی، دگروال ناصر خان، څارنوال اورنگ کوچی ، محمد آصف و الله محمد پیشنهاد و به اتفاق آرا مورد تائید حاضرین محفل قرار گرفتند .

در ختم پروسه انتخابات، رئیس و معاونین دور جدید اتحادیه وظیفه هئیت پیشبرد جلسه را به عهده گرفته ، دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس رئیس اتحادیه رشته صحبت را بدست گرفته ضمن اظهار سپاس و قدردانی از اعتماد بزرگ نماینده گان و مشترکین مجمع دوم نسبت به خود و معانین اتحادیه اظهار سپاس و قدر دانی نموده گفت : من به این باورم که تحقق همه این تصامیم به همکاری، سهمگیری و پیشتیبانی همیشگی ، دوامدار و عملی تک تک شما هوطنان گرامی نیازمند بوده و قبلاً به شما و از طریق شما به همه هموطنان مقیم فدراسیون روسیه با اطمینان وعده میدهم که فعالیت هئیت رهبری و کمیته اجرائیه اتحادیه حسب فیصله ها و تصامیم شما نماینده گان محترم مطابق مواد و احکام اساسنامه انسان گرا و بدور از تاثیر هر نوع تعلقات و ملحوضات ، زبانی ، سمتی ، قومی و سیاسی خواهد بود .

رئیس اتحادیه به نماینده گی از هئیت رهبری از تلاش ها، زحمات و از خود گذری موسسین اتحادیه سراسری در راس محترم حاجی اختر محمد صافی که صادقانه ا زهیچ نوع ایثار و صرف امکانات در جهت تامین وحدت و انسجام افغانهای مقیم روسیه و و پاسداری از ارزش های معنوی آنان دریغ نورزیدند ابراز سپاس و قدر دانی نموده و حاضرین در جلس با برداشتن نخستین گام عملی بمنظور بزرگداشت از روز بین الملی زن و نوروز جمشیدی سال ۱۳۹۳ بطور داوا طلبانه مبلغ ۳۴۳۵۰۰ روبل جمع آوری و به مسول کمیسیون مالی اتحادیه محترم عبدالمبین پروانی تسلیم داده شد.

در اخیر جنرال محمد ایوب منصور طی صحبت مختصری بمثابه بزرگ و ریش سفید محفل این اقدام نیک اتحادیه را بمثابه رویداد بزرگ افغانی و دموکراتیک قابل قدر خوانده یکبار دیگر تمام افغانها را به اتحاد و همبستگی دعوت نموده و موفقیت های بیشتری به افغانها و اتحادیه سراسری آنها آرزو نمود.

این گردهمایی که ساعت ۱۱ پیش از چاشت آغاز یافته بود با خوانش دعائیه توسط قاری عبدالصمد و صرف شام ساعت ۱۰ شب با موفقیت خاتمه یافته و همه اشتراک کننده گان مجمع به رهبری جدید در راس دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس با اظهار تبریک و تهنیت آرزوی صحت و موفقیت نمودند.

اتحادیه سراسری افغانها یکبار دیگر این موفقیت بزرگ را به همه هموطنان مقیم روسیه تهنیت گفته و موفقیت های بیشتر شانرا در اره تحکیم همبستگی افغانی استدعا دارد

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما