۲۴ ساعت

03 مارس
بدون دیدگاه

ربـاعـیــا ت

تاریخ نشر دوشنبه سوم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

ربـاعـیــا ت

تکیه گاه

داکتر اسدالله حیدری

۳۱جنوری ۲۰۰۹،سدنی

*******

خــدایا مـرا جـزتوشــاهی مباد !

به هر وقت سختی پنـاهی مباد !

خدایــا ! برایـم دلی ده چنــا نک

 ورا جزدرت تکیه گاهی مباد ! 

داکتر اسدالله حیدری

ولای علی (ع)

داکتر اسدالله حیدری

یازدهم مارچ۲۰۰۸ ،سدنی

*****
یا علی(ع) من به ولای توپد یدار شدم

مکتب عشق تورا خوانده وسرشار شدم

مـــــا درم داد به حُب تـو زاول شیـــرم

شیروی خـورده ودرکودکی بیــدارشدم

 داکتر اسدالله حیدری

شــا م فــراق

داکتر اسدالله حیدری

دهم اپریل۲۰۰۹ ،سدنی

****

خــدا خــدا! نجـــا تــم بده زســـــوزفـراق

چورفته ازکف من صبـروطــاقـت وطـاق

تابه کی ازغم هجران وطن خون بخـورم

صبح گردان زرهء لطف وکرم شام فراق

داکتر اسدالله حیدری

کاسهء گلی

داکتر اسدالله حیدری

دهم اپریل۲۰۰۹، سدنی

*****

یاد آنوقت که به میهن،سرو سودایم بود

کابل وغــزنی لوگــر،همه جا،جـایم بود

مردمـان وطنم خیلی عــزیــزومشـفـــق

کاسهء گلی ودوغ سـاغروصهبـا یم بود

داکتر اسدالله حیدری

بهشت ویران

داکتر اسدالله حیدری

اول سپتمبر۲۰۰۸،سدنی

*****

یــا د آن شهــری که آنجــا آشیـــــا نی داشتیم

مردمـــــان بـا خــدا وقـهـــــرمــــا نی داشتیم

گشت ویران آن بهشت ازدست بی دینان دون

کا بـل زیبـــا که آنجــا گـلـــــرخــا نی داشتیم

داکتر اسدالله حیدری

حنا ی د ست یار

داکتر اسدالله حیدری

پنجم جون۲۰۰۸،سدنی

****

یـارم چــوحِنــا به دست گیــرد

لالــــه زکـفـش شکسـت گیــرد

من غرق به بحرحسنـش هستم

امیــــد که دلــم به دست گیــرد

داکتر اسدالله حیدری

مرا یاداست

داکتر اسدالله حیدری

۱۸،۰۴،۲۰۰۹،سدنی

 ****

مرا یاد است ترا جانم فــراموش

عزیزم ، نازنینم ای پریـوُش

به خاطرآرازآن عهدی که کردی

بگـفـتی هرگـزت نتوان فراموش

داکتر اسدالله حیدری

قطعه

داکتر اسدالله حیدری

پنجم جون۲۰۰۷،سدنی

حقیقتت بتــو آئینه  وار میگـــــــــوید

هر آنکه دوست تو باشد به ظاهرو با طن

کسیکه نیست ترا دوست درحقیقت کار

خلاف، وصف تو دارد،به ظاهرو با طن

داکتر اسدالله حیدری

هفت وهشت ثور

داکتر اسدالله حیدری

۲۶،۰۴،۲۰۰۹،مطابق ششم ثور۱۳۸۸،سدنی

********

هفت وهشتِ ثورآمد،درد بی درمان رسید

مـردمــا ن میهنـم را،موسم هجــران رسید

نوکران مارکس ولینن،کشورِافغان فروخت

بهرشاگــردان شیطـان،لعـنت یــزدان رسید

داکتر اسدالله حیدری

فرد یـــا ت

حیدری،۱۶،۰۶،۲۰۰۷،سدنی

********

ای خا لـق قـادرو توانـای جهــان

مارا زرهء لطف به میهن برسان

حیدری،۱۶ جون ۲۰۰۸،سدنی

ای خالق مهربان و دانای جهان

جــزدرگهء تو دگرپنــاهم نـشود

حیدری،۱۶،۰۶،۲۰۰۷،سدنی

وقت جان  دادن بفریاد م بـرس

حیدریرا شاد گردان یا علی(ع)

حیدری،پنجم جنوری۲۰۰۷،سدنی

چوافتا دم بیـــاد میهن خویش

بجانم درد سوزان آمد امشب

حیدری،۱۵می۲۰۰۷ ،سدنی

بهارآمد،بهارکوهســارانـــم بیاد آمد

صفای مردمان مُلک افغانم بیاد آمد

حیدری،۱۲می۲۰۰۷،سدنی

در این محنت سرای شهرغربت

مرا یاد ملک افغـــان آمد امشب

حیدری،۲۲،۱۱،۲۰۰۶،سدنی

صبا زمن برسان مرز وبوم زیبــــا را

همان وطن که زدل دوست دارم آنجارا

حیدری،۱۰،۱۲،۲۰۰۷،سدنی

گرچه دورازوطن ومُلک پدرافتادم

میهنم هیچ زمـــانی نرود از یـــادم

حیدری،۲۱،۱۰،۲۰۰۸،سدنی

خدمت میهن نمود،هرکه نکو نام زیست

هر که نکو نام زیست،خدمت میهن نمود

حیدری،۲۰،۱۱،۲۰۰۶،سدنی

 نوکراهریمن آنک،مادر میهن فروخت

مادر میهن فروخت،نوکراهریمن آنک

حیدری،۲۰،۱۱،۲۰۰۶،سدنی

خلق وپرچم دشمنان میهنند

دائمـــا درخدمت اهــریمنند

حیدری،۲۰،۱۰،۲۰۰۸،سدنی

چو خا ئنـان وطن قـدر مُلک مان نشناخت

صدهزاران چومنی را به هجـران انداخت

حیدری،۲۱،۱۰،۲۰۰۸،سدنی

ای به غفلت گذران قدِ رسای تو خمید

باش هوشیارکه ترا قاصد رفتن برسید

حیدری،۱۲،۷،۲۰۰۸،سدنی

زمی گساری افزونت ای مه تا بــــان

چراغ گشته خجل از فروغ رخسارت

حیدری،۲،۱۲،۲۰۰۷،سدنی

گشته ام عاشق به رویت حاجت گفتار نیست

رنگ زردم را ببین تحقیـق اندر کــار نیست

حیدری،۲۲ ،۱۲،۲۰۰۷،سدنی

شبی دیدم بخـوابــم یارکی سیمیـن بدن دارم

که افتاده درآغوشم،چه یک گل پیرهن دارم

 حیدری،۱۴،۲،۲۰۰۷،سدنی

ای مسلمانان به من رحمی کنید

دل زدستم دختری کافر ربود

حیدری،۲۵،۱۱،۲۰۰۶،سدنی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما