۲۴ ساعت

05 ژانویه
بدون دیدگاه

درگلستانِ خیال

ماریخ نشر شنبه ۵ جنوری ۲۰۱۳ هالند

حسن شاه " فروغ "

حسن شاه ” فروغ “

درگلستانِ خیال

حسن شاه ” فروغ “

۵/ ۱/ ۲۰۱۳

لندن

***

ایندلِ بیچاره را هویِ تو بوده سالها

بلبلِ باغم سُخن گویِ توبوده سالها

عندلیبم ناله و فریاد میدارد زِعشق

مُرغ دلرا،لانه در کویِ تو بوده سالها

بلبلِ طبع مرا گل زار و باغ و بوستان

گلستانش آن گلِ رویِ تو بوده سالها

ازشمیمِ زُلفِ تو هردم دماغم تازه بود

بردماغم مُشکِ آهویِ تو بوده سالها

اشکِ چشمم باآُمیدِ دیدن رویت روان

آبرا سر منشه از جویِ تو بوده سالها

درخیالِ خاطرم دایم گلستان بوده ای

در گلستان خیال بویِ تو بوده سالها

توسنی از آرزو ها راهی کویِ تو شد

راهِ رفتِ جاده ها سویِ تو بوده سالها

گر روانِ دیرو کعبه میشوم ازبهرِ تُست

قبله گاه ام طاقِ ابرویِ تو بوده سالها

جنت وغِلمان وحورِ برصوفی وزاهد بده

من گدایِ حُسنِ نیکویِ تو بوده سالها

(گر بهشتم آرزو می بود تقوا کم نبود)

اینگنهکار هم سگِ کویِ تو بوده سالها

باهمه آلوده گی در دل فروغ مهرِ تُست

دل اسیرِعشق وجادویِ تو بوده سالها

با تقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما