۲۴ ساعت

26 سپتامبر
بدون دیدگاه

شا عران و قلم بد ستان

  تاریخ نشر چهارشنبه۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

بنام خداوند لوح و قلم

 شا عران و قلم بد ستان پر محبت ما  کمی در ادبیات کودکان و برای کو دکان بنگارند

*************

نوشته نذ یر ظفر  – ورجینیا – امر یکا

۲۲ / ۹ / ۲۰۱۲

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

پنجمین سالگرد نشراتی  وب سایت ۲۴ ساعت را به  فاضل گران ارج جناب مهدی (بشیر ) و دست اندر کاران این وب سایت وزین تبریک عرض نموده و مو فقیت های شا یان شانرا از بارگاه الهی خواهانم.

قابل تذکر میدانم که رسانه ء الکتر و نیکی ۲۴ ساعت تحت مد یریت مد برانه جناب مهدی بشیر مبین فعا لیت های فر هنگی و ژور نا لیستی در شرایط غربت  مها جرت عده یی کثیری از فر هنگیان و قلم بد ستان ماست که با تقبل هر نوع مشکل این رسا لت میهنی را انجام مید هند . با و جو دیکه هر رسانه درین شرایط و خارج از کشور چراغ رهنمای نو باوه گان مها جر و دور از میهن است مگر با تا سف عده یی ازین رسانه ها با وجود استعداد و توانا یی و درک شرایط به بیراهه کشانده میشوند که از بارگاه خداوند برای شان تفکر درست آرزو میکنم ؛ مگر از جمله سایت های که همه موازین را منصفانه مد نظر گر فته ۲۴ ساعت از آن رده است که در همدلی همو طنان ما نهایت کو شا بوده و پروردگار عا لمیان قدرت بیشتر نصیب شان کناد.

فقط یک پیشنهاد دارم آن هم به نو یسنده گان عزیز و شا عران و قلم بد ستان پر محبت ما که اگر کمی در ادبیات کودکان و برای کو دکان بنگارند فکر میکنم اجر بیشتر کمایی خواهند کرد زیرا در خارج از کشور قا طبه فرزندان و نور دیده گان ما محروم از خوانش و نگارش زبان مادری هستند که حتی بعضی ازین نو با وه گان خود شان رنج میبرند و با وجودیکه هر کدام شان در کمپیو تر به حد اعلی دسترسی دارند .

در فر جام یکبار دیگر مو فقیت های مزید برای همه دست اند کاران این رسانه آرزو نموده سرخرو سر فراز باشید.

با عرض ادب 

نذ یر احمد ظفر

ژور نا لیســت

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما