۲۴ ساعت

16 سپتامبر
بدون دیدگاه

شهروندان هالند بیک هالند سوسیال رای دادند

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

عصمت رسا

۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ 

عصمت رسا

عصمت رسا

شهروندان هالند بیک هالند سوسیال رای دادند

*********

انتخابات پارلمانی هالند که بتاریخ ۱۲ سپتمبر ۲۰۱۲ برگزار گردید ،تقریبا ۷۴ فیصد شهروندان هالند در ان شرکت نمودند. از جمله ۲۱حزب سیاسی شرکت کننده در انتخابات، صرفا ۱۱ حزب سیاسی توانست که به پارلمان راه یابد.

حزب مردم برای ازادی و دموکراسی که دارای ایدولوژی نیو لیبرالیزم است توانست که در انتخابات متذکره ۴۱ کرسی پارلمان را بخود اختصاص دهد. در مقابل، حزب کارگر که ایدیال های سوسیال دموکراسی قطب نمای مبارزه انست موفق به کسب ۳۸ کرسی پارلمان گردید. این انتخابات که بر محور مبارزات دو جریان عمده سیاسی، سوسیال دموکراتها و لیبرالها  میچرخید ؛ از نظر من دارای ویژ گی های خاص ذیل بوده است:

 حزب کارگر چندین ماه قبل از انتخابات پارلمانی با انتخاب رهبر جدید حزب، آقای هانس سپیکمان و رهبر فرکسیون پارلمانی خویش اقای سامسون؛ روح و جان تازه گرفت؛ زیرا اقای سپیکمان با سابقه کارگری اش و اقای سامسون با سابقه مبارزه فعال اش برای محیط زیست توانستند که حزب کارگر را از میسر سوسیال- لیبرال بسوی ایدیال های واقعی حزب شان هدایت نمایند و در نتیجه با یک پروگرام چپ،  مبارزات انتخاباتی خویش را به پیش بردند. آقای سامسون که در مناظره های تلویزیونی استعداد خوب دارد توانست که به حد کافی و بگونه احسن  اهداف و پروگرامهای خود را به مردم انتقال دهد. با چنین یک روش و پالیسی، حزب کارگر توانست که الکتورات چپ جامعه را بطرف خود بکشاند.

 حزب مردم برای ازادی و دموکراسی ( لیبرال) که عمدتا منافع بانکداران، تاجران و شرکت های بزرگ را تمثیل و تامین مینماید با به پیشکشیدن شعار ” امنیت ، شدید ترین مجازات به جنایتکاران و تعداد زیاد پولیس در جاده ها” ، توجه و حمایت تعداد زیاد مردم را بخود جلب نمود. هکذا کتله وسیعی از مردم که با اخذ قرضه از بانک، خانه رهایشی خریده اند و سود معینی را از قرضه متذکره به بانک میپردازند به حزب مردم برای ازادی و دموکراسی ( لیبرال) رای دادند. زیرا حسب پلان لیبرال ها ، این کتگوری مردم میتوانند که یک مبلغ معیین از سود متذکره را از طریق اداره مالیات بدست اورند.

 احزاب راست از جمله لیبرال با طرح و تعقیب سیاست سختگیرانه پناهندگی، توانسنتد که حمایت بیشتر هالندی ها را نسبت بخود جلب نمایند . این روحیه که خارجی ها از تامینات اجتماعی و صحی به پیمانه وسیع استفاده و حتی سو استفاده می کنند ، نتوانستند که خود را با جامعه هالند انطباق دهند و اکثرا علت بی امنیتی و بی ، به حزب لیبرال رای دادند.

 حزب برای ازادی اقای ولدرز که در نظمی اند؛ در کشور هالند قوی است و احزاب راست با استفاده ازین روحیه و احساس ،پشتبانی بیشتر مردم را بدست اوردند. علت دیگری که لیبرال ها توانستند آرای زیادی را از ان خود بسازند این بود که الکتورات حزب برای ازادی اقای ولدز و حزب دموکرات عیسوی روی دلایل گوناگون از جمله برای جلوگیری از پیروزی حزب کارگر در انتخاباتانتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ به تعداد ۲۴ کرسی را در پارلمان بدست اورده بود درین انتخابات توانست که ۱۵ کرسی را از ان خود سازد. از نظر من، روی دلایل ذیل حزب اقای ولدرز ۹ کرسی پارلمان را از دست داد:

۱- اقای ولدرز طی دوسال گذشته، حکومت هالند را در پار لمان کشور کمک نمود و طی همین دوسال انچه را که بمردم وعده کرده بود عملی کرده نتوانست. هکذا یکی از علل سقوط حکومت هالند و برگزاری انتخابات جدید ، عدم همکاری اقای ولدرز با احزاب شامل در حکومت (  حزب مردم برای ازادی و دموکراسی و  حزب دموکرات عیسوی ) بوده است. ولدرز در اذهان مردم  بمثابه یک عامل بی ثباتی سیاسی، نقش بست.

۲- حزب برای آزادی در واقعیت امر حزب فرد اقای ولدرز است. هیچ نوع پرنسیپ دموکراتیک درین جریان وجود نداشته و ندارد. طی دو سال گذشته در رهبری فرکسیون ان اختلافات و حتی انشعاب رخ داد و در نتیجه، اعتبار ان میان مردم کاهش یافت.

۳- کمپاین تبلیغاتی آقای ولدرز ، علیه اروپا و یورو معطوف بود؛ در حالیکه  جامعه هالند خواهان یک اروپای قوی است. هکذا اقای ولدرز مخالف کمک های اقتصادی هالند به کشور های فقیر جهان بوده و بمثابه دشمن اشتی ناپدیر اسلام عمل مینماید  که این نکته نظر و عملکرد ولدرز  از جانب مردم هالند مورد انتقاد شدید قرار دارد.

طوریکه تجارب سیاسی چند سال اخیر هالند نشان داده است حزب دموکرات عیسوی، استعداد ایجاد و رهبری یک حکومت با ثبات را ندارد. از سال ۲۰۰۲ بدین سو که دموکرات های  عیسوی در راس حکومت و یا شامل در حکومت هستند، حکومت ها ،ثبات سیاسی نداشتند. در انتخابات ۲۰۱۰ روحیه عدم همکاری با آقای ولدرز در میان دموکرات های عیسوی قوی بود اما رهبری حزب شان  برای تشکیل حکومت، با آقای ولدرز بیک سلسله توافقات سیاسی رسید. حزب دموکرات عیسوی در اصل و نهاد خویش یک حزب سوسیال است اما طی چندین سال اخیر، چهرهء اجتماعی ان کم رنگتر شده است. به همین علت حزب دموکرات عیسوی که در انتخابات ۲۰۱۰ دارای ۲۱ کرسی بود در انتخابات ۲۰۱۲ توانست که  ۱۳ کرسی را بدست اورد.       

 درین انتخابات، حزب سبزهای چپ، سنگین ترین باخت را متحمل گردید. تعداد کرسی های این حزب در پارلمان  از ۱۰ کرسی به ۴کرسی تقلیل یاقت. بدین معنی که این حزب از جانب مردم شدیدا مجازات گردید. از نظر من علل عمده این باخت قرار ذیل است:

۱- در استانه انتخابات، مبارزه قدرت طلبی در میان فرکسیون حزب سبز ها شدت گرفت و حزب تنوانست در موقع لازم بمثابه یک تن واحد در بیرون ظاهر شود.

۲- فرکسیون پارلمانی سبز چپ برای ادامه ماموریت نظامی هالند در افغانستان ( تعلیم و تربیه نظامی پولیس در ولایت کندز)  رای موافق داد. تعداد زیادی از الکتورات سبز چپ  این تصمیم را نکوهش کردند.

۳- گرایش تدریجی  لیبرالیزم در سبز چپ . بنا تعداد زیادی از الکتورات سبز چپ،  به حزب کارگر و تعدادی هم به حزب سوسیالیست رای دادند.

دموکرات های ۶۶، ایجاد یک حکومت با ثبات را در دستور کار خویش قرار دادند. هالندی ها از رفتن زیاد به پای صندوق های رای خسته شده اند. انتخابات پارلمانی از کیسه مردم برگزار میگردد و مردم با چنین مصارف نیز مخالف میباشند. دموکرت های ۶۶ بمثابه سوسیال لیبرال ها مشارکت خود را در حکومت ، عامل ثبات در حکومت میدانند. روی همین استدال کرسی های  دموکرات های ۶۶ در پارلمان از ۱۰ به ۱۲ ارتقا یافت.

 حزب سو سیالیست هالند درین انتخابات مدال برنز را کمائی کرد. این حزب که نتوانست کرسی جدیدی را در پارلمان بدست اورد اما توانست  کرسی های (۱۵کرسی) خود را در پارلمان  حفظ نماید.

طبق نظر سنجی ها ، میبایست حزب مذکور  بین ۲۵ تا ۳۵ کرسی را بدست می اورد که متاسفانه چنین نشد. از نظر من علت این وضعیت چنین بوده میتواند:

۱- این انتخابات در واقعیت امر به انتخابات دو جریان عمده سیاسی ، حزب کارگر ( چپ) و حزب لیبرال ( راست ) مبدل گردید.

۲- تعداد زیادی از شهروندان هالند معتقد بودند که اگر حزب سوسیالیست ارای زیادی بدست اورد و چپ هالند را نمایندگی نماید برای تشکیل یک حکومت با حزب لیبرال به توافق رسیده نمیتواند و مساله ایجاد حکومت جدید بیک پرابلم مبدل میگردد.

۳- شهروندان هالند ، سیاست اروپائی حزب سوسیالیست را یک سیاست محافظه کارانه تلقی مینمایند. رهبر فرکسیون حزب،  اقای رومر به حد کافی و روشن تنوانست مردم را درین مورد قانع سازد. قابل تذکر است که سوسیالیست ها  ها به اصل اروپای واحد و پول واحد معتقد بوده و بدین نطر اند که انتگراسی اروپائی باید به تدریج صورت بگیرد و اروپا باید سوسیال و سبز باقی بماند.

۴- حزب سوسیالیست در ماه های  قبل از انتخابات ( با پیشبینی کرسی های زیاد در پارلمان)  و در یک هفته قبل از آن ( با پیشبینی  کرسی های  کمتر در پارلمان )  زیر تاثیر نظر سنجی ها قرار گرفته بود.

۵تبلیغات شدید و نا روا علیه حزب سوسیالیست سازماندهی شده بود. در یکی از نشرات هالند، یک پوستر از  رهبر حزب، اقای رومر بنشر رسیده بود که در ان، یک اره الوده بخون بدستان رو مر بوده و  در ان نوشته شده بود “اگر حزب سوسیالیست در انتخابات برنده شود ما به سویس مهاجر میشویم. ” همچنان احزاب راست بطور دوامدار، مردم را از پیروزی چپ بخصوص حزب سوسیالیست میترساندند. با وجود این همه تبلیغات و شکل گیری نحوه رادهی، حزب سوسیالیست هالند بمثابه یک حزب با ثبات سیاسی و با یک اینده روشن از منافع مردم در پارلمان دفاع خواهد کرد و شرکت ان در کابینه اینده بعید بنظر نمیرسد. قابل یاد اوریست که اقای فرشاد بشیر مجددا بحیث نماینده مردم در پارلمان هالند انتخاب گردید که این موفقیت را برای شان از صمیم قلب تبریک میگویم. یگانه توقع افغانها از محترم فرشاد بشیر اینست که از حق پناهندگی افغانها دفاع نماید و در تعیین سرنوشت کسانیکه مدت بیش از ده سال بدون سرنوشت در هالند زندگی میکنند گام های عملی بردارد.

بهر حال اگر به نتایج کلی  انتخابات بنگریم شهروندان هالند بیک هالند سوسیال رای دادند. امروز مساله ایجاد حکومت جدید در هالند در دستور روز قرار دارد که این موضوع خواهان یک بحث جداگانه است.

عصمت رسا
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما