۲۴ ساعت

24 آگوست
بدون دیدگاه

هوای بوسۀ دزدانه

تاریخ نشر جمعه سوم  سنبله ۱۳۹۱ –  ۲۴ آگست ۲۰۱۲ هالند

محمد نعیم ” جوهر “

۶ – ۸ – ۲۰۱۲

آلمان

محمد نعیم " جوهر "

محمد نعیم ” جوهر “

هوای بوسۀ دزدانه

****
هنوزنالۀ دل برلبِ سخن باقیســـــــــت

بجای خنده مرا،گریه دردهن باقیست

هنوزدردلِ من همچو لالۀ صحــــرا

هزارداغِ دیگر،ازغمِ وطن باقیست

هنوزدردلِ ویرانه های گلشنِ مــــن

جهانِ لعل وگوهر،چودریمن باقیست

هنوزبهرِجفاهای دیگرت ای شوخ

غُبارِگردِ نفس،درگُلوی من باقیست

هنوزای گلِ زیبای دلکشِ چمنـــــــم

هوای بوسۀ دزدانه،زان دهن باقیسـت

تورفته ئِ ومگرعطرِآن دوگیسویـــت

بروی بسترِمن،یابه پیراهن باقیســـت

زبعدِ رفتنت ازشهرِعشق تابه هنـــوز

به گوشه گوشۀ دل،بوی نسترن باقیست

بدین شکسته د لِ بسمل فتاده بخــون

هنوزفرصتِ دیدارِ،سیمتن باقیســــــت

اگربهارِدیگربرسراغِ من نآیـــــــــــــــد

خوشم که بردلِ من،یادِیاسمن باقیســت

(هنوزبهرِتماشای گلرُخان( جوهـر

دلِ خرابۀتو،بهرِسوختن باقیسـت

محمدنعیم جوهر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما