۲۴ ساعت

15 ژوئن
بدون دیدگاه

بــروکـه رسـوانشـیـم

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

 بــروکـه رسـوانشـیـم

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

  تاریخ نشر جمعه ۲۶ جوزا ۱۳۹۱ – ۱۵ جون ۲۰۱۲ 

او رفـیـق خطـا کــدی، بـروکــه رسـوانشــیــم

هـلهـلـه بـرپـا کــدی، بــروکــه رســوانـشــیــم

 

لـشکـرسـرخ مــلـخ، شــدبــه گــــلـسـتـان مــن

کــاربـی وفــــاکــدی، بـروکــه رســوانــشیـــم

پـیـش رقـیـبـان مـن، چهــره ی بـی دول خــود

خـیـلـی دل آراکــدی، بــروکــه رســوا نــشیــم

 

عــوض آرد وغـــلــه، بــهــرخــــریــدار هــــا

خـاک راســودا کـدی، بـروکــه رســوانــشیــم

 

تخــــم نـفـــاق کــاشـتـی، آ ب بـــدادی بـســی

کــارِ نــاروا کــدی، بــرو کــه رســوانـشـیـــم

 

حــاصـل زحـمـــت تـــو،بـــرادران آمــــدنـــد

بــه مـردم جـفـا کــدی، بروکـه رسـوانـشــیـم

 

بــرادرنـــازنـــیـن،آمـــدنـت خـــوش آمـــــــد

عـجـب تــوبــلاکــدی، بـروکــه رســوانـشــیـم

 

بـه شهـرداخـل شــدی، گـرگ صفـت دررمـه

چـی گـویـم چی هـاکـدی، بروکـه رسوانـشـیـم

 

دفـتـرودیـوان را، بـاهـمـه چـیـزی کـه دا شت

چـوروبـه یـغـمـاکــدی،بـروکــه رسـوانشــیـم

 

آهـــن وچـوب وچُـــد ن،گـــادروسـیــم وطــن

بــه شـرق سـوداکــدی، بــروکـه رسـوانشـیـم

 

مـال غـنـیمـت بـــدسـت، آوری ازمـــردمــان

چـی فـکـردانــا کــدی، بـروکــه رســوانشیــم 

 

زچـال ونـیـرنک خــود، زآب بـیــرنگ خــود

مـِس را هـویـدا کــدی ، بـروکــه رسـوانشیــم

 

جنگ به کـوچه هـاشـد،عـاشقـان وارخطاشـــد

روان بـه صحـراکــدی، بـروکـه رسـوانـشـیـم

 

به لفـظ توپ وتـفـنگ،به خاک شــدایـن وطـن

بـه شـهـروروسـتـاکـدی،بـروکـه رسـوانـشـیـم

 

رقص مـُرده بدیدی،مـیخ به سـرش بکــوبـــی

سـرزتــن جــداکــدی ، بـروکـه رسـوا نـشـیـم

 

خوردی همه هست ونیست معده صدایی نکرد

فـکـراژدهــاکـــدی ، بـروکــه رســوا نشــیــم

 

مـوتـــروقــصروالا،خــا نــــه وجــای زیــبـــا

هــمــه ازکـجـاکـــدی، بــروکــه رسـوانـشــیـم

 

بـه امـربـادارخـود،خـانـه خـراب نـوکـراسـت

ا یـن چـنـیـن چـراکـدی ،بــروکـه رسـوانشـیـم

 

نـیـسـت تـرا پــا یــدار،دولـــت امــروزی ا ت

خـیـال بـیجــا کــدی ، بــروکــه رســوانـشـیــم

 

نهـال خـوب نشـانـدی، بـه مـثــل یـار پـیـشیـن

خــودرا بــه هــواکـدی، بـروکـه رســوانشـیـم

 

شـگـوفـــه کـرد نـهـالـت،ثـمـربـیـامـد طـالــب

نـالــه وغــوغـاکــدی، بــروکــه رســوانشـیـم

 

خـوش آمـدی بـرادر،بـه مـُـلـک بـی پـا وســر

چی خـوب دست وپاکـدی، بروکه رسـوانشیـم

 

نـوکـرامـریـکـایی،چی خـوب وخـوش لـقایـی

شـوق مــومــنـاکــدی، بـروکــه رســوانـشـیـم 

 

قـاضیی شـهـربـی هـنـر،حکـم دهـدبـی خـبـر

تـوهــیـن بـه قـضاکـدی،بـروکـه رسـوانشـیـم

 

ضربـه ی شلاق تـو،فـرق زنـان می شکسـت

تــوکــاروالا کـــدی، بــروکــه رســوانـشـیــم

 

پــودروتــریـاک را،حـُکـم دهــی بــرحــلا ل

فـتـوای بـجــا کــدی، بـروکــه رســوانـشـیــم

 

سـاده جــوانـا ن خـویـش،دادی بـه کـام اجــل

بـه پــودرآشــنـاکـدی،بـروکــه رســـوانـشـیـم

 

تـاریـخ وآثــارآن بـــه حُــکــم بــادار خـــــود

هـمـه زیــرپــاکــدی،بــروکــه رسـوانـشـیــــم

 

سوخـتی درآتـشی، کـه خــود بـودی عـاملـش

هـرچـه دسـت وپـاکـدی، بـروکـه رسوانشـیــم

 

عاقـبـت ازنارسی” فضـلی” وهـم خـویـش را

رسـوای دنـیاکــدی،بـروکــه رســوا نـشـیـــم

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما