۲۴ ساعت

رقــص بـســازِ دیگــران

ودود " فضـلی"
ودود ” فضـلی”

رقــص بـســازِ دیگــران

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر شنبه  ۳۰ ثور ۱۳۹۱ – ۱۹ می ۲۰۱۲ 

تـابکی بـرسـازِایـن دنـیـای دون بـــودن بــه رقـص

تـا بکـی ایــن راهِ پُــرازخــارپـیـمــودن بــه رقـص

هـیـچ کـس جــویـــایِ احــوالِ دلِ افـسـرده نـیســت

تابکی چـون آب سربـرهـرسنگ سـودن بـه رقـص

صرصرازهـرجانـب آمـد گوشت وپوستِ ما بـبُـرد

تـابکی دربِ ذلــت بـرخـویـش بکـشودن بـه رقـص

چـنـد بـا ایـن کـف زدن هـا گـرم سـازیـم بـزمِ ظـلـم

تـابکی ایـن سـازِغــم هـرلحظـه بشنودن بـه رقـص

بـا تظـاهــــــربــرمِـس وآهـــن بــــدادنــــد نــامِ زر

تـابکـی مـا هــم بـبـالایـش زر انـــدودن بــه رقـص

دیــو ودَد در خــانـــه آمــد گـُـل بـپـایـش ریـخـتـیــم

او بـتــاراج آمـــد ومــا نـیـــز افـــزودن بــه رقـص

دســت و پـایـش را بـبـوسـیــدیــــم از دون هـمـتـی

تـابکـی لــب از ذلـت بــردستهـا ســودن بـه رقـص

تـابکـی در دامِ تــذویـــرخــویـشـتـن افگـنـدن اسـت

همچـومُـرغِ پا بـه زنجـیـربـال بکـشودن بـه رقـص

بــا وجــودِ ایـنکــه صـدهــا بــارکــردیـــم آزمــون

تـابکی ایـن سـرمـه ی آزمـوده آزمـودن بـه رقـص

ایـنـقــدر” فـضـلـی” مــرو دنـبـال یــارانِ رقـــاص

بـا چَــم وخَــم تـابکی ایـن عُـمـرپیمـودن بـه رقـص

 ودود ” فضـلی”

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما