۲۴ ساعت

16 آوریل
بدون دیدگاه

آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان!

آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان!

دوکتور صلاح الدین سعیدی

۱۶ – ۴ – ۲۰۱۲
دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

نوشتـﮥ جناب ع. منصوری تحت عنوان آی اس آی درعقب حملات تازه درافغانستان !! آنقدر توجه من را جلب کرد که به سرعت آنرا ازبالا تا پایین به دقت مطالعه کرده وتوقع تحلیل ومعلومات قوی را داشتم. اما به زودی دریافتم که توقوعم برآورده نه ګردید.

ازلحاظ تحقیق و جنایی زمانیکه عمل جرمی واقع میشود درمورد علت انګیزه واجرا کنندﮤ آن فرضیه های مختلف مطرح میګردد و با افواهات معیین همراه میباشد. درصورت اقرار هم مستنطق مکلف است تا علت اقراروانګیزﮤ عمل جرمی را پیګیری کند که مُقر واقعا دراقرار خود صادق است ویا عوامل دیګری وی را به این اقرار مجبورساخته ویا انګیزهء عمل جرمی با عمل جرمی مطابقت میکند ویا خیر؟

این ودهها سوال  وفرضیــﮥ که مستنطق با تمرکز به قضیه فرضیه های مختلف را با تحقیق موضوع  به تدریج و به دست آوردن معلومات مستند نفیه کرده و به اصل فاعل قضیه،  علت  انګیزهء اصلی جرم و نوع آن رسید ګی نموده  و نظرنهایی را قایم کرده که جهت نهایی سازی نظرمستنطق مانند یک جانب قضیه موضوع  به محکمهء ارایه میشود و محکمه حکم نهایی صادر میکند.( این پروسیجر وپروسه جزئیات معین دیګرهم دارد. اما به همین اکتفا میکنیم).

قضاوت درمطبوعات با تحلیل سیاسی و ګذاشتن معلومات معین درجای های معیین ودادن تصویر درست زمانی صورت ګرفته میتواند که فاکت وارقام دقیق از داخل قضیه داشته باشیم. لذا این ګونه قضاوت ها میتواند به اصل انګیزه و واقعیت برابر باشد ویا هم نه.

من درقضاوت جناب عبدالباصر منصوری که درنوشتـﮥ خویش قضیه را به استخدام کار ګران خارجی ارتباط داده اند ارتباط به جا نه دانسته وآنرا درقرن بیست ویک  اقتصاد بازار آزاد تحت نظر قانون غیر موجه میدانم. ملی ګرایی به این نحوه را ملی ګرایی تقلبی دانسته ودرقوانین اقتصاد امروزی این نوع استدلال استاده ګی کرده نمی تواند. این بدان معنانیست که کمپینی های خارجی مصروف درافغانستان و مسأله تکس ومالیه از جانب ادارهء بی کفایت امروزی افغانستان بهتر تنظیم شده. به کلی درین راستا نواقص غیر قابل قبول وجود دارد. ماحق نداریم با کارګر پاکستانی و ایرانی و این وآن با تعصب برخورد کرده و موضع انسانی خویش را فراموش کنیم. همین افغانها همین حالا ودرسه دهــﮥ اخیر درنتیجــﮥ  سیاسیت های ظالمانه وناروای حاکمیت های افغانی به عین حالت مواجه بودند. کارګر پاکستانی وتبعه پاکستان نیز قربانی سیاست های دورویه وغیر انسانی جنرالان پاکستانی شده است و قربانی آن میباشد.

اینکه کی فرزند ناخلف و کی خدمت ګار است و کی عدﮤ  زیادی افغانها را به مهاجرت وقرار ګرفتن درمواضع نادرست مجبور ساخت و کی با تصفیه های قومی و تعدی افغانها را به ګرفتن سلاح مجبور کرد وکی قربانی این وضع است و عوامل آن کجا است و کی نمی ګذارد افغانها دربین خویش همین حالا تفاهم خیر نمایند تا از خرابکاری  و برادرکشی را پایان دهند، مسایل اند که کتابها درموردآش نوشته خواهد شد وبه این ساده ګی که جناب منصوری ارایه میکنند نیست.  

بلی پالیسی سازان اصلی پاکستان نه خواهند ګذاشت درافغانستان نظم واستقرار برقرار شود و از هروسیله استفاده کرده اند و خواهند کرد شک وتردیدی نداریم. اما آنچه به ما ارتباط دارد حاکمیت های بې کفایت و خدمتګاران اجنبی و حافظ منافع اجنبی و اندیشه های منحط قومی و تصفیه های قومی، مخالفین تفاهم سیاسی مسلط درتمام عرصه های اصلی حاکمیت موجود آقای حامد کرزی، سیاسیت کدری نادرست و بې عدالتی های درین راستا  از عوامل عمده این وضع وحالت رقتبار  اند که به برادرکشی وحالت غیر انسانی ادامه داده میشود. لذا تنها پاکستان را ملامت کردن خود را ازمسؤولیت کشیدن است.

بلی به افشای سیاسیت اصلی دوجانبه ومزورانهء پاکستان و همکاران داخلی و افشای حاکمیت بی کفایت افغانی که در این بیشتر از ده سال وقت جامعه جهانی ومردم افغانستان را ضایع کرد و از فرصت های طلایی عصر وهدیه های عصر استفاده کرده نتوانست و مردم را به برادرکشی مجبور ساخت نیزباید توضیحات و مطالب ارایه شود و تنویر صورت ګیرد.  

آمدیم واپس به علت نا راضی بودن من ازین نوشته:

فرضیه رسمی  حوادث۱۵/۴ / ۲۰۱۲  درافغانستان:

درافغانستان حاکمیت (دولت) به کمک خارجی های ایجاد شده، درین حاکمیت عدهء محدود درتمام عرصه ها مسلط اند و عدهء زیادی از مردم از حاکمیت محروم شده اند، خارجی های حضور نظامی دارند و این حاکمیت را مساعدت میکنند و حرکت به نام طالب به ضد آن میجنګد و ګویندهء آن( آقای مجاهد) اعلام کرد که عملیات مذکور را در افغانستان آنهای سازمان دهی کرده اند. جانب افغانی از کشته شدن ودستګیرشدن درحدود پنجاه تن از اجرا کننده ګان این عملیات خبر داد و این حرکات دهشت افګنی بعد از ۱۸ ساعت درحساس ترین نکات و پُر آمن ترین؟! نقاط افغانستان به پایان رسید.

پیام ها ونتیجه ګیری ها: 

توانایی های پاکستان درافغانستان وپیام شان برای امریکا وجامعـﮥ جهانی، توانایی های حرکت طالبان در افغانستان، موجودیت همکاران حرکت طالب دربین نیرو های امنیتی افغانی امروزی، توانایی های نیروهای امنیتی افغانی دراجرای عملیات برضد این مخالف بدون مساعدت نیروهای خارجی، برجسته بودن نیرو های ائیتلاف شمال درنیروهای امنیتی افغانی و به این ترتیب مورد سوال قرار ګرفتن ملی بودن آن، بې کفایتی نیرو های استخباراتی افغانی درعدم اګاهی از وقوع این ګونه حوادث قبل از وقوع آن، اینکه این ګونه حوادث را کسی مانع شده نمی تواند و در چند سال آینده ادامه خواهد وبخش از نتیجه ګیری ها وسوالات را مطرح کرد که باید دروضع فعلی به آن جواب یافت.

اماآنچه من ازین نوشته وتحلیل های مشابه توقع دارم ارتباط مستقیم رها شدن بیشتر از چهار صد زندانی از زندان پاکستانی نزدیک درسرحدات افغانستان و آن هم بدون حتی یک کشته دربین نیرو های امنیتی پاکستانی و حضورآنها درین عملیات درافغانستان به عین تاریخ.

سوالات مطرح که این زندانیان (رها شده از زندان های نزدیک سرحد افغانستان)به اثر کدام توافق قبلی آی اس آی با حرکات وسازمان های مخالف مسلح حکومت آقای حامد کرزی رها شده اند.

این است یکی از اسناد مرتبط که باید با تحقیقات بعدی مراجع عدلی و قضایی افغانی مستند شوند تا بتوانیم ادعا کنیم که آی اس آی پاکستان درپی حملات اخیر درافغانستان است. این کفایت را باید مراجع امنیتی کشور نشان دهند تا درین راستا به جهان اسناد مشخص ارایه شوند. اما شواهد نشان میدهد که دوکاندار کویته به حیث مقام ارشد حرکت طالب به رئیس جمهوری کشور ملاقات ها دارد، تروریست به نام صلح ترور میکنند و سناتور تقلبی به زندانی ها ومقامات افغانی  دید وباز دید میکند و…………… همه نشان دهنده این است این اداره و این استخبارات افغانی دربرابر دسایس پاکستان و آی اس آی مانند طفل است که دهها مرتبه وی را فریب داده و به روی آن میخندد و این پروسه ادامه خواهد داشت.     

پاکستان به سرزمین بیګانه ۶۴ سال قبل به صورت غیر مشروع ایجاد شده وتازمانیکه توان داشته باشد نخواهد ګذاشت افغانستان په پای خویش استاده شود.

پاکستان از تمام وسایل به شمول استفاده از حالت ناګوار نیرو های افغانی برای خرابی کشور ما کار وسیع خواهد ګرفت.

 تازمانیکه مشکل ما با پاکستان یعنی خط دیورند  با احیای افغانستان تاریخی حل نه شود پاکستان نه خواهد ګذاشت مردم افغانستان روی صلح و آرامش را ببینند.

مسلم است که قربانی این حالت مردم پاکستان، افغانستان و جامعهء جهانی خواهد بود واست. 

پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما