۲۴ ساعت

15 آوریل
بدون دیدگاه

«ډیورنډ لاین» – « ډیورند جرګه»

«ډیورنډ لاین» – « ډیورند جرګه»

وګوشـﮥ ازانکشافات اخیر

دوکتورصلاح الدین سعیدی 

 ۱۵ – ۴ – ۲۰۱۲

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

 «ډیورندلایـن» مانند زخم ناسورازهمان آغاز (۱۸۹۳م) که تحت تهدید فزیکی با حضور نظامی و اولتیماتوم جنګ، درصورت عدم قبول سند تهیه شده توسط وزیرخارجـﮥ هند برتانوی سرتیماردیورند استعمار انګلیسی آن وقت بالای امیر عبدالرحمن خان به نحوی تحمیل شد که قسمت اعظم زمین های افغانستان که  قبلا صرف محلات نفوذ هند برتانوی وجانب افغانی را تعیین میکردو ازلحاظ تاریخی و فرهنګی سرزمین واحد بود به دوبخش تقسیم اعلام کرد. سرزمین و ملت کې درطول تاریخ آنرا به رسمیت نه شناخت و مبارزه برای احیای افغانستان کامل ادامه داشت و ادامه دارد.

دراثر این حالت و به موجب آن تلاش شد که  دوبرادرعضویک خانواده مشترک به صورت  غیرمشروع و غیر قانونی از همه جدا اعلام ګردیده و قسمت بزرګ ازبدنــﮥ افغانستان واحد به صورت مرګبارزخمی ساخته شد. درنتیجــﮥ این حالت غیر نورمال وظالمانه  یک ملت را به دوبخش تقسیم نموده وبه این ترتیب ازبدن افغانستان  واحد خون فلاکت بار جاری ګردید، افغانستان محاط به خوشکه شد و اینک ازین حالت غیر مشروع ۱۱۸میګذرد و این  تراژیدی ادامه دارد.

شواهد تاریخی  وحوادث روزمرﮤ غمبار کشور ما  ګواه برین اند که پالیسی سازان اصلی پاکستان نخواهند ګذاشت درافغانستان حاکمیت توانمند به میان بیاید که متکی برارادﮤ مردم باشد و نمی ګذارند افغانستان به پای خود استاده شود.

مسلما این موضع پاکستان به این ارتباط دارد که  پاکستان ۶۴ سال قبل عمدتا درسرزمین دیګران به صورت مصنوعی با کشیدن خنجرخونین به نام «ډیورنډلاین» بربدنــﮥ افغانستان کامل، به میان آمده و تازمانیکه حل عادلانــﮥ این مسأله  که  منجر به احیای  افغانستان کامل نه شود پاکستان دست از سرافغانستان نه خواهدبرداشت.

پاکستان توانسته با استفاده از ذرایع مختلف به شمول احزاب  سازمان های سیاسی افغانی و با استفاده از مجبوریت های ایشان به دست درازی های خویش از موجودیت وضع ناګوار به اجازه و بدون اجازﮤ  اوشان  ناجوامردانه سوء استفاده کند.

از جانب دیګر پاکستان با استفاده ازامکانات وسیع که درداخل وخارج کشور دارد  از بدنام ساختن این داعیه ملی ګرفته تا  ترور وقتل های علنی ومرموز و دها جرم وجنایت علنی دست برعلیه صدای برحق داعیهء ملی محوی عملی خط دیورند دست نه خواهد برداشت.  کارشکنی ها و دسایس مختلف به شدت درراستا  ادامه دارند و ادامه خواهند داشت که بعضأ ناآګاهانه قربانی آن افغانان خیر خواه وخیر اندیش نیز شده میتوانند.

مسلم است که داعیـــﮥ ملی فسخ عملی خط دیورند به هیچ شخص، حزب و سازمان واحد تعلق ندارد ونې کسې ادعای ملکیت آنرا کرده میتواند. این حرکت واین کاروان واین داعیــﮥ  ملی  درطول تاریخ ۱۱۸ سال ګاهی درسرتپه ها، متبارز ورسا  و ګاهی هم دردره ها به صورت غیر متبارز ادامه داشته و ادامه دارد.

مامیدانیم وحقایق انکار ناپذیر است که خاصتا دربیشتر از سه دهــﮥ اخیر پاکستان توانست تحت نام مبارزه علیه تروریزم سخت ناجوانمردانه سوء استفاده کند وصدها رهبر ، مؤسس و بانی این حرکت ملی را شهید، آواره و ازخانه وکاشانــﮥ خویش براند وترور کند واین پروسه تا حال ادامه دارد. پاکستان  جهان را فریب داده و فریب میدهد. دسایس داخلی وخارجی درجریان اند.

 

حرکت که  تحت نام « دیورند جرګه » دراکتوبرسال ۲۰۱۰ آغاز شد از جانب هموطنان با نګرش های متفاوت همراه ګردید و مواضع مختلف درین راستا وجود داشت ودارد.

عدﮤ میګفتند که این یک حرکت است دروقت نامناسب  وتحت نام نامناسب ودرعمل ودرشرایط افغانستان جنګ زده آب به  آسیاب دشمن ریختن است و دیګران ګفتند که نه چنین نیست واین یک ضرورت است وبا ګذشت اینک ۱۱۸ سال این وقت مناسب کی خواهد آمد؟ تأکید داشتند و دارند که باید کارهای تنویری و توضیحی وسیع باید  درین راستا صورت ګیرد.

ګروه سومی به این عقیده بودند وهستند که اګر این حرکت به اشارﮤ  هرکس و هرهدف مثبت و منفی به این شکل آغاز شده باشد مسایل است که خارج از ارادﮤ ماجریان خواهد داشت که با پیوستن و داخل شدن به آن باید این حرکت را به استقامت درست و بهتر و منقطی ومقعول جهت داد ونګذاشت ازآن کسی تجارت شخصی ساخته و سوء استفاده ببرد ویا آنرا بدنام سازد.

به همین منظور تأکید براین شد که با وجود اینکه نام  «دیورند جرګه »  نام مأنوس نیست اما ازین حرکت باید وباید برای براندازی دیورند لاین مانند یک داعیهء ملی کار عملی صورت ګرفته و  بکارګرفته شود. تأکید برین است که این حرکت وداعیه برحق باید  تحث نظر پیشتازان خیرخواه جامعه وبه زعامت خیرخواهان به پیش برده شود. درین راستا ادعا های ملکیت برین داعیه وبا تهدید های غیر موجه و غیر قانونی و برنامه های بې سویه و محتوی بس ضعیف کار به پیش بردن درموارد این داعیه را دراذهان به نحوی کم ارزش وپیش پاء افتاده نمایش دادند. اظهارات و افاده ها وعزل نصب افراد و اشخاص از جانب شخص بنام مؤسس و مالک ؟! و اعلامیه های غیر موجه ومضر وغیر ضروری شان به اندازه کافی به این داعیه مضر ثابت ګردید.

بخاطر پایان دادن به بحث های بی سویه و مشاجرات شخصی تلاش شد تا نام با مسمی و بهتر برای این حرکت انتخاب ګردد واساسنامه و پالیسی نشراتی روی دست ګرفته شود ، که مطابق به آن مسایل تشکیلاتی و نشراتی تحت نظر شورا و جرګه و نظر پیشتازان جامعه مورد بررسی ، هماهنګ و پیشبرده شود.

درین راستا مدت معیین تقریبا یکسال دراساسنامه تعیین ګردید  تا رهبری وزعامت ونهایی سازی تمام مقررات و مسایل این حرکت توسط نشست حضوری تحت نظر دانشمندان ومعززین کشور صورت ګرفته، مسایل تشکیلاتی به شمول رئیس دررای ګیری سری و حضوری صورت ګیرد.

درین راستا برنام موجود وآینده بحث های طولانی صورت ګرفت درنتیجه به افغانی بودن، اسلامی بودن و دیموکراتیک بودن مسأله تأکید شد.

درنتیجه همین نام « شورایعالی حل معضلــﮥ دیورند لاین- دډیورند لاین دلانجې دحل عالی جرګګی» انتخاب و اصول کاری روشن شد.

اما باز هم درقسمت رهبری وزعامت به جلســﮥ عمومی انتظار کشیده شده درصدد توسعــﮥ این حرکت واینکه  حق مسلم هرافغان هر خیر خواه وحق طلب است تادرین حرکت سهم فعال داشته باشد، تأکید شد واین پروسه ادامه دارد.

درجریان چندنشست با افراد وشخصیت های مختلف مواجه شده یکی از شخصیت ها درین راستا  درچند نشست تلاش کرد شورایعالی حل معضله دیورند کارخویش را توقف داده، فرکسیون و حرکت جدید تحت نظرشان و به اجازهء شان و تحت زعامت شان براه انداخت. خلاف اصول کار وحرکت دسته جمعی وشورا یعالی معلومات از درنشست های بدست آورده و با کسانې که درین راستا فعال بودند با دهها تشویش مواجه ساختند، سه هفته قبل اعتراض اشتهاری خویش را به نشر رسانید که ګویا نشرات شورا واسناد شورا درموارد به زبان پشتو اولویت داده نه شده. برشورایعالی حل معضلــﮥ دیورند لاین تاخت وتاز نمودند که ګویا مطالب وپالیسی نشراتی را صرف به زبان دری مطرح میکنند. دررابطه به اتحاد و وحدت تلاش هایش مزورانه برای ایجاد حرکت سوم بود. توضیح داده شد که اسناد و مصوبات شورایعالی به یکی از زبانهای ملی مسوده شده بعد از نهایی شدن به زبانهای دیګر تهیه ونشرمیشوند. جای تعجب وسند واضح عدم صداقت درمسایل این است که حرکت وفرکسیون جدید خود ایجاد میکند به نام حرکت وفرکسیون «ا نتی دیورند لاین» مسما کرده است. یعنی نام انګلیسی ازنام افغانی را ترجیح میدهد وبردیګران اعتراض دارد که چرا مطالب به زبان پشتو نیست؟  درین راستا دامن زدن به اختلاف داخلی  این حرکت ګواه واضح عدم صداقت عدهء است که به این ترتیب زمینه را برای بازی مضر خویش آماده ساخته و به امر ملی و داعیــﮥ ملی  عملا ضرر میرسانند.

تلاش ایجاد یک فرکسیون جدید به نام انګلیسی حرکت «ا نتی دیورند لاین» عمل مضر و همچو تلاش های را مردود و غیر مفید ارزیابی نموده و از تمام  خیرخواهان وخدمت ګاران امر خیرواین داعیــﮥ ملی توقع داریم تا با یک دسته شدن و یکصدا این حرکت ملی را با قوت و صداقت به پیش ببرند. توقع داریم انهائیکه نا آګاهانه درین فتنه واین دام افتاده اند برحذر باشند و بخاطر خاتمه دادن به رنج وغم مردم افغانستان و منطقه  به یک قوت تحت حرکت خود جوش و مردمی شورایعالی حل معضلــﮥ  دیورند لاین  ادای رسالت نموده وبه فتنه ګری ها اجازه نه دهند.  پایان
 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما