۲۴ ساعت

05 آوریل
بدون دیدگاه

ساعتی با همه

ساعتی با همه

نوشته نذیزظفر

تاریخ نشر  پنجشنبه ۱۷ حمل ۱۳۹۱ –  پنجم اپریل  ۲۰۱۲  

نذیر ظفر

نذیر ظفر

تلویزیون یکی از وسایل ارتباط جمعی تصویری مهم در حیات اجتماعی  بشر است. 

تلویزیون در همه جوامع بشری رول بارز پخش ؛ تبلیغ و ترویج را دارد که باید در راستای هدفمند مورد استفاده قرار گیرد که متا سفانه امروز معکوسا متناسب است , در اکثر کشور ها چینل های تلویزیونی از طرف دولت اداره و کنترول میشود و کوشش می شود تا مطابق خواست های جامعه بر نامه ریزی گردد و دستاورد های تبلیغاتی آن در سا حات احیای فر هنگ ؛ مذ هب و سیاست و بر نامه های انکشافی و اقتصادی مو ثر باشد . در کشور عزیز ما بعد از تحول ۱۳۵۷ تلویزیون با وجودیکه دنبال رو یی پا لیسی اتحاد شوروی سابق را میکر د و زبان حزب و دولت سر اقتدار بود مگر بر نامه های آن با وجود مشکلات تخنیکی و امکانات محدود که ناشی از کمبود وسایل تخنیکی عصری آن وقت بود ؛ به مراتب بهتر از تلویزیون های سر مایه گذاران امروز است. زیرا کنترول و تفتیش در هر ساحه عاری از مفاد نیست و از جانب دیگر نصب کدر های مسلکی و مجرب خود در ساخت بر نامه اثر گذار است.

همین امروزبا وجود همه نا بسا مانی های که در کشور وجود دارد بر نامه های تلویزیون ملی از هر لحاظ بهتر و جامع تر است زیرا ایشان تحت پا لیسی دولتی قرار دارند و با در نظر داشت همه موازین اسلامی و انسانی و افغانی بر نامه های شانرا پلان نموده و به نشر میسپارند که در بر نامه های شان اعانت به هیچکسی نمیشود و عفت بیان صد فیصد مراعات میشود.

تلویزیون ملی در سابق بر نامه های بیشماری داشت که از جمله آن بر نامه ساعتی با شما بود که توسط محترم اسماعیل فروغی  ژور نالیست شناخته شده ما گرداننده گی میگردید که با محتوای ارزنده؛ گروپ خاص بیننده گان خود را داشت.

بعد از لیل و نهار های مهاجرت تلویزون های بیرون مرزی قد علم کرد و هر کس بنا به اهدافی که داشت ودارد چه در داخل وچه در خارج وطن به تاسیس تلویزون ها پرداختند  و به اصطلاح درین تنور گرم هر کس کلچه خود را می پزد .

در شبکه تلویزیونی آریانای بیرون مرزیکه بنام آقای مسکینیار مسمی است ؛ یکتعداد از هموطنان ما بر نامه های یکساعته را به کرایه گرفته اند که از جمله ساعتی با همه برنامه است که توسط محترم سعید اورکزی گرداننده گی میشود ؛ این برنامه تقریبا کاپی از نام ساعتی با شماست و خلاف ساعتی باشما از لحاظ بر نامه سازی بی نهایت ضعیف است ؛ این بر نامه با یک مصاحبه یا صحبت تلویزیونی هنر مند محبوب عبادی و چند آهنگ غربی که اصلا در بر نامه گنجایش نداشت و صحبت های کنده کنده گرداننده به فر جام رسید ؛ راپورتری این بر نامه توسط پسر آقای اورکزی که بد بختانه زبان مادری را درست ادا نمی تواند صورت گرفته بود که اصلا معلوم نمیشود که هدف نشراتی این برنامه چیست؟ اگر بخاطر افغان های مقیم ایالات متحده امریکاست پس لازم است تا فر هنگ افغانی طور شاید وباید در آن انعکاس یابد و نسل مهاجر دور از وطن را متوجه فر هنگ و تاریخ ۵۰۰۰ ساله آن کندکه اصلا این مو ضوع مطرح نبود و اگر بخاطر اثبات حضور خود آقای اورکزی است که در امریکا زنده گی میکند هم قابل توجه نیست زیرا امروزبا همه خرابی های که در وطن وجود دارد در ساحه ژورنالیزم کدر ها و گرداننده گانی ظهور کرده اند که مو جودیت شان با عث افتخار همه است.به نظر من بر نامه های تلویزیون های که در خارج کشور نشرات دارند یا ساعاتی را برای نشرات کرایه میگیرندبایست با سنجش و بر نامه ریزی دقیق عیار باشد و بیشتر کوشش شود تا به نسل مهاجریکه از فر هنگ و زبان دور مانده اند امداد رسانی کنند مگر بیشتر این برنامه ها به مو سیقی اختصاص داده میشود زیرا هنر مندان جدید آماتور با پر داخت پول آهنگ های شانر به نشر می رسانند و متصدیان بر نامه ها هم بخاطریکه به شبکه های تلویزیونی پول میپردازند با جبین گشاده آهنگهای را که دوشیزه های آسیای میانه در آن می رقصند و هیچ موازین هنر مو سیقی در آن مراعات نشده بدست نشر میسپارند که خود یک جرم هنریست .این کار اگر از طرف یک شخص غیر مسلکی صورت میگیرد موضوع دیگر است مگر کسیکه سالها در تلویزیون کار کرده و مرتکب چنین اشتباهات میشود غیر قابل تحمل است .امیدواریم دست اند کاران شبکه های تلویزیونی بیرون مرزی با استفاده از مزایای امنتیتی و معیشتی خارج کمی هم برای وطن غمدیده و نسل آینده مصدر خدمت شوند.

نذیزظفر

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما