۲۴ ساعت

10 مارس
بدون دیدگاه

فیصلـﮥ شورای علماء افغانستان

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی

۹ / ۳ / ۲۰۱۲ 

فیصلـﮥ شورای علماء افغانستان ومجبوریت های محترم  ح. کرزی

تاریخ نشر شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۰ –  دهم   مارچ ۲۰۱۲

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

نوشته و موضعـﮔیری های درمورد فیصلــه (فتوی)مؤرخ ۳ مارچ شورای علمای افغانستان و تائید محترم حامد کرزی و انعکاسات هموطنان درین مبحث جدا قابل دقت است. اظهارات مبنی براینکه چرا علماء وروحانیون ما اول این ویا آن مسأله را اظهار نظر و فتوی نمی دهند؟ چرا اول خود را اصلاح نمی کنند؟ و چرا درین وقت که اولویت های دیـﮔر وجود دارد، به فتوی روی این مسأله میپردازند؟ و چرا مردها را هدایت نمی کنند و همیشه به حقوق زن چسپیده اند؟

 بازی سیاسی عقب این که ﮔویا زمنیه سازی برای وارد شده طالبان به اریکــﮥ قدرت سیاسی و طالبانیزه شدن نظام  استعمال  کلمات واصطلاحات چون: زن ستیـزی، تبعیض جنسی، مادرسالاری، پدرسالاری، تکامل جوامع بشری، نقش برجستــﮥ زن درطول تاریخ، زن که انسان زادﮤ اوست، وموضع  محترم حامد کرزی که این اعلامیـﮥ شورای علماء  را دفاع از حقوق زنان میداند، تأکید فیصلـﮥ شورای بر جدایی زنان ومردان درعرصه های مختلف زندﮔـی، جدایی دختران و زنان درمحلات کار وتحصیل و اجتناب از سفر بدون محرم شرعی، تعهدات جهانی افغانستان مبنی بر رفع هرﮔونه تبعیضات علیه زنان درسال و درسال ۲۰۰۳  وافاده های بعضی ازنویسنده ګان مبنی براینکه: فیصلــﮥ شرم آور و جنایت کارانه شورای علماء افغانستان، و توافق محترم حامد کرزی: که این «فیصلــﮥ شورای علماء  افغانستان یک دیدﮔاه شرعی وطن ما است وتمام مسلمانان افغانستان به آن پابند هستیم»،

مبارزات تمامی کشورهای ناتو وامریکا برای مبارزه «علیه تروریزم جهانی» وﮔسترده شدن نهاد های مختلف مدنی، مطالبات غرب درین راستار، نقش دولت درین راستا، قانون احوال شخصیه اهل تشیع ۲۰۰۹، مطالبات وواپس افاده های چون:  اختلاط زنان ودختران با مردان بیـﮔانه، دوکانداران مذهبی، مشکل خانواده ها وخانم های که شوهران، پدران وبرادران بزرﮒ  خویش را به اثر حوادث ووقایع ناﮔوارکشورازدست داده اند، عصر ۱۴۰۰ سال قبل وشرایط عربستان سعودی وعصر امروز، تساوی پذیرش شهادت دوزن در برابریک مرد، و اعتماد نسبتأ کمتر به یک زن دربرابر یک مرد، سیکولاریزم، وبلاخره طرح سوالی مانند:« آیا دولتی که از جانیان وبدترین عناصر ضد زن تشکیل یافته میتواند، طور دیـﮔر عمل کند؟» مطالب، افاده ها ومقالات است که درین آواخر دربخش از مطبوعات کشور وبرنامه های صوتی شنیده وخوانده میشود.

درین راستا بحث اینکه آیا تعداد از روشنفکران جامعـﮥ ما دراندیشه های خویش آنقدر پیشتاز شده که از جامعه تجرید شده ویاهنوز هم واقعی میاندیشد و فاصله بین وی وجامعه دورنیست؟ آیا ما نیک اندیش، بداندیش ویا واقعیت نـیـﮔریم؟

تحلیل،  بررسی و بازکردن تمام مطالب ذکر شده درفوق و مطالب ناﮔفته  اما ازخلال جملات فوق  قابل درک این نوشته ها ضرورت به بحث عریض وطویل دارد.

آنچه ارتباط دارد په اخلاق وروش معیین  زندګی و جواب به بخش ازین سوالات فوق سوال مطرح میشود ما مسأله را از دید ګاه یک مسلمان ویا غیر مسلمان مطرح میکنیم؟ جواب ما به یک حیث یک مسلمان، افغان، دیموکرات، طالب مراعات حقوق بشر و حاکمیت مردم، روشنفکرو خرد ﮔرا (به کسرخ )و…..است ویا هم بخشی ازمشخصات بالارا معترفیم.

به حیث افغان و مسلمان باید ګفت که: دین مقدس اسلام درتمام ساحات زندﮔـی اصول، قواعد دارد که باید رعایت شوند.مسلمان درحل مسایل زندګی ومرګ به اصول دین مقدس اسلام و منابع اولی آن که قرآن مجید و سنت نبوی است مراجعه میکند. همچنان اجماع امت وقیاس دواصل ومنبع دیـﮔرمنابع شرع است.

مرجع قانون ﮔذاری درکشور های اسلامی مبدع وخالق قوانین نیستند. بلکی انتخاب کنندﮤ رای افضل ومناسب با استفاده ازتجارت دیـﮔر کشور های اسلامی بادرنظرداشت اصول ومنابع اصلی یعنی قرآنکریم و سنت نبوی اند. تصور وطرز دید مسلمان درچوکات ودر موافقت به عقیده ودرروشنی آن میباشد. دردین اسلام زمانیکه مسلمان به حکم وفتوی مسأله شرعی نمی داند، باید به اهل علم، فقها وعلمای اسلامی مراجعه کند.  کارعلما ی دینی و مجتهدان است که فتوی و حکم شرعی را به ملت ومردم، جامعه و مسلمانان موجود در کشور روشن سازند وادای رسالت کنند. اینکه کی عالم و مجتهد و فقیه است و کدام مرجع اصلی و کدام تقلبی و کدام شخص دستار سفید و ریش  دراز نماینده وبیانګر دین وکی تاجرآن است هم ضرورت به دقت بیشترمیباشد. لذا کاری شورای علماء و اهل خبره باید همین هدایت باشد و رهنمایی درروشنی احکام الهی.

دردین اسلام درمسایل که نصوص شرعی صراحت دارد، باید به حکم صریح نص عمل شود. درمسایل که وارد نیستیم ضرورت است به مرجع اهل ذکر – علماء، فقها اهل خبره – مراجعه صورت ګرفته  حکم و فتوی شرعی اخذ ګردد.

اﮔر کسې مسأله را به حیث افغان غیر مسلمان مطرح کند که  چرا باید قواعد شرع اسلامی را مراعات کنیم؟ جواب چنین است که دردیموکراسی حاکمیت اکثریت ومراعات حقوق معیین اقلیت که درتضاد به حقوق اکثریت قرار نه ﮔیرد، مطرح واصل است. قانون اساسی کشور و دیـﮔر اصول درین راستا به همین منوال  روشن اند. این مسأله درقوانین حاکم کشورهای دیګر اسلامی نیز به همین منوال حل شده.

آمدیم به دیموکراسی و نظام دیموکراتیک: اﮔر نظام  دیموکراتیک حاکمیت مردم، توسط مردم و درخدمت، و پرورش ارزشهای مردمی است درین صورت باید به دقت بـﮔویم که هستند موارد که ارزشهای هرجوامع مختلف درمسایل معیین متفاوت اند. اخلاق، روش و کردار اکثریت قریب به اتفاق جامعــﮥ ما به اساس اخلاق وروش های دین مقدس اسلام باشد. بلی عالم و روحانی ما باید از ظلم وتعدی و تجاوز و بمب ﮔذاری های وخودکش هایکه  سبب کشتن انسانهای بی ﮔناه و بمباردمان های کور و کر ، تقبیح تجاوز بر حریم خانواده و جان انسان و افغان و  هر عمل منکر وخلاف تقبیح  کند ودرین راستا باید نیز ادای رسالت کنند. اما نظام دیموکراتیک وحاکمیت مردم مکلف است که  پیروی و تطبیق آن  ارزش های را سفارش وعملی بدارندکه آن ارزش ها ارزش جامعــه واخلاق اسلامی  من است. نیروهای حق بین ودرموارد فرهنـﮔـی های ﮔُسسته از کُنه و مغز جامعه و مسؤولین امور حاکم درده سال اخیر و یاقبل ازآن درنظام های متعلق به شوروی سابق وکمونیستی تطبیق و عملی کردن آن ارزشها را برخلاف اصول دیموکراتیک و حاکمیت ارزشهای جامعه ما تحمیل کردند که حالا با ﮔذشت سالها و میلیارد ها دالر و پوند و خون بهای هزاران انسان بی ﮔناه اینک آنرا جمع کرده نمی توانند و راه ﮔریز را سراغ ندارند.

بلی تحمیل قوانین وروش زندﮔـی با تبدیل کردن پطلون و چادر ولباس و معاشرت های غیر شرعی و غیر افغانی ممکن نیست.

بلی این تغییرات که در ارزو و خواهشات عدﮤ قرار دارد وممکن هدف نیک هم داشته باشند به زور تفنـﮔ و تانک اجنبی ونیروهایی نظامی  اجانب عواقب بس ناﮔوار وخطر ناک غیر قابل تصوررا باخود خواهد داشت و دارد که میوه های آنرا اینک درین بیشتر از سه دهــﮥ اخیر به ګوشت و پوست خویش احساس ولمس میکنیم.  

هزاران کشته و معیوب، خانه خرابی، بی عـزتی، تجاوز بر نوامیس مردم که حتی موجودیت کشور عزیزمان افغانستان مورد سوال قرار میګیرد و اینک نیروهای خدمتګار اهداف دشمنان مانند  ستون پنجم درداخل کشور مسایل اند و حقایق آن که نباید ازنظر دورنګه داشته شوند.

واما درمورد استعمال کلمات «مادرسالاری، پدرسالاری، تکامل جوامع بشری، نقش برجستــﮥ زن درطول تاریخ، وزن که انسان زادﮤ اوست».  باید ﮔفت تاریخ وآنچه ﮔذاراز مادر سالاری به پدرسالاری است،  به بحث امروزی ما کمک نمی کند بلکه مشکل افزا خواهد بود.

بلی از دامن مادر انبیاء اولغزم متولد شده و از دامن مادر پیامبربزرﮔورا اسلام به معراج رسیده.

جنت تحت قدم های مادران و والدین است و مقام والای زن درجایـﮔاه افضل وخوب خویش دراسلام وجود دارد.

نباید تساوی مرد وزن را با تساوی رسالت مردم وزن مغالطه کرد. زن درخانواده و جامعه از خود رسالت دارد و مردازخود. این دو رسالت باهم  در موارد معیین در مطابقت نیست.  مانمی توانیم زن را بنابر تساوی حقوق به کار های شاقه که توان اجرای آنرا مردان دارند، مجبور بسازیم.

زن مادراست، زن همسراست، زن خواهر است زن نعمت است. عدم احترام وعدم نګه داری مقام والای زن بې حرمتی به مادر وخواهرو همسر است.

بلی باید به تفکیک جنسی زن ومرد و توانمندی جسمی زن ومرد مانند یک واقعیت خارج از خواست ما اعتراف باید کرد. آن زنیکه مرد صفت باشد و آن مرد که زن صفت باشد مریض است. زن باید زن خوب وعادل باشد و مرد همچنان یک مرد باید مردم خوب وعادل باشد. تلاش برای عدم موجودیت تفاوت بین زن ومرد مناسب نیست.

تأکید وتوجیه جناب حامد کرزی مبنی اینکه از حقوق زنان باید درروشنی دین مبین اسلام مندرج در اعلامیــﮥ روز جمعه ۳ مارچ سالجاری شورای علماء افغانستان برای حمایت از حقوق زنان ، توضیح ﮔردیده درمبدا کدام تخلف نیست.  اما باید وباید دربرابر تشویش های که متفکرین به آن تذکرات داشتند و زن که قربانی عمدﮤ حوادث ناﮔوار ۳۵ سال ﮔذشته است و اینکه همین زن است که شوهر، پسر، دخترو شرین خویش را ازدست داده وباید با حوادث بی رحم زمان دست و پنجه نرم کند مسایل اند که باید وباید درین ارتباط به نحوی حل ﮔردد.

بلی کسب نفقه فرض است. خانوادﮤ که شوهر، پدر فامیل را از دست داده واین تدبیر وفتوی شورای علماء مانع زندﮔـې نورمال خانوانده میﮔردد برایش باید راه حل بهتر وعادلانه یافت. برآمدن  ازخانه برای کسب رزق درمحیط اسلامی با سفر به مفهوم  رفتن دورتر از ۵۰ میل، دومفهوم جداګانه اند که باید درآن دقت ګردد. ضرورت جدی است که در جوامع مشابه اسلامی که تجارب همـﮔون وجود دارند استفاده شده و دیده شود  چه تدابیر برای حل این مشکل روی دست ګرفته شده وحالات معیین چه راه حل عملی میګردد. مثلا درعربستان سعودی حین سفر خانم خارجی بدون همسفر توسط پولیس اناث سعودی همراه شده به محل مناسب همراهی میـﮔردد.

جدا کردن دختران و پسران در محل تحصیل دعمرمعیین چه مشکلی دارد؟ این خواست و مطالبه در عمر معیین یک خواست، مطالبـه  واصل اسلامی است. حتی درکشورهای دیګر  جهان منجمله انـﮔلستان هم بعضی مکاتب وجود دارند که خاص برای پسران و خاص برای دختران اند ومتخصصین میـﮔویند که نتایج حاصلــﮥ آموزشی درهمچومکاتب جدا بهتر اند.

تذکر واستفادﮤ جملات و کلمات که فیصلــﮥ ۳ مارچ شورای علمای افغانستان را «فیصلــﮥ شرم آور و جنایت کارانه شورای علماء افغانستان» بدانند به فکر وفهم من افراط وغیر مجاز میباشد. 

بلی این فیصلــﮥ نیم بند  شورای علماء  افغانستان یک دیدﮔاه شرعی وطن ما است و مسلمانان افغانستان به آن پابند هستند.  

باز کردن بحث بالای:

مسایل قانون احوال شخصیه اهل تشیع ۲۰۰۹،عصر ۱۴۰۰ سال قبل وشرایط عربستان سعودی وعصر امروز، تساوی شهادت دوزن ویک مرد، و اعتماد کمتر به یک زن دربرابر یک مرد، اینکه شورای علماء چرا درامور سیاسی واجتماعی به سطح دولت دخالت میکند، سیکولاریزم، تحفه های زرین دیموکراسی جوامع مختلف سیکولاراروپایی وامریکا و…. بحث را بس طولانی میسازد. اما کوتاه باید ګفت که یک آرزو و خواست است ویکی هم واقعیت خارج ازذهن ما. میـﮔویند اﮔر آرزو ها اسپ میبود تمام سوالـﮔران وملنـﮔان جهان اسپ سواران میبودند.

 دریک جمله باید ﮔفت که نظام سیکولار ازفهم اسلامی کلمه خارج میشود و دین اسلام سیکولاریزم را نمی شناسد. نظام سیکولار برای جامعــﮥ که درآن دین مسیحیت وحود دارد ویا نظام سیاسی امریکا  حتی ترکیه با ترکیب دینی آن کاملا موجه و قابل فهم است. اما نظام سیکولار برای جامعهء که بیش از ۹۹ فیصد مسلمان است یک خواب است وخیال.

دربرخورد اسلامی به مسایل جامعه به تعبیر و معنای طالبانی کردن نظام و جامعه درحقیقت خدمت برای جنبش طالب است. این نوع برخورد وفهم  تأثیر معکوس(کنتراپرودکتیف) دارد.به یقین ﮔفته میتوانم آنچه حرکت طالب درسالهای نود قرن ﮔذشته تحت نام تطبیق قوانین جزای اسلامی  وحکومت داری اسلامی درافغانستان اجرا کرد و نظام را رهبری میکردند درموراد زیاد قبل ازینکه اسلامی باشد سیاسی بوده و درموارد زیاد تخلف از عدالت اسلامی بود وهست. نباید مخالفت با حرکت طالب وعمل کرد طالب را در سالهای ۹۰ با مخالفت به اسلام کشاند. این خطارا نباید مرتکب شد. این کار و این برخورد آب به آسیاب حرکت طالب ریختن است. زیان  دارد و تأثیرا ت بس خطرناک درپی داشته میتواند ودارد.

موفقیت و عدم موفقیت جامعهء جهانی درافغانستان درچه خلاصه میشود؟ حاکمیت مردم  درخدمت ارزشهای  مردم واعتقادات شان  ﮔزینــﮥ عملی دیګر نه دارد. لطفا بعدا ملیاردها پول مصرف شده و هزاران قربانی انسانی بخاطر همین عدم فهم دقیق مسایل به حومه های حتی شهر های بزرﮔ به شمول کابل مراجعه کنید که بعد از تاریکی ها شب کی تسلط وحاکمیت دارد؟

حاکمیت که آقای حامد کرزی نتوانست از اتباع خویش دفاع کند، قانون مطابق به ضرورت های جامعه تصویب و تطبیق کند، مانع تصفیه های قومی، سمتی ولسانی شود، مداخله های بیشرمانــﮥ پاکستان را مانع شود، نتوانست مانع سیاسیت کاذبانــﮥ ایران که هم درمیخ میزند وهم درنال –  ګردد.

ادارﮤ آقای حامدکرزی باسیاسیت غلط  کدری که به صورت عمده  افراد به اساس روابط شخصی، استخباراتی، سمتی، جیبی وفامیلی نصب ﮔردیده اند وضع را به این حالت رسانید.

سیاست اقتصادی غیرشفاف و لجام ﮔسیختــﮥ بازار آزاد که درجهان نورمال قابل قبول نیست وصد سال قبل به تاریخ سپرده شده حاکم میباشد،  روابط مافیایی براقتصاد مسلط است، ظرفیت های رقابت آزاد وجود ندارد، آزادی مطبوعات صرف در همان محدوده تمرکز میکند که دولت خواهان آن است و …… چې نتایج غیر ازین حالت ناﮔوار توقوع کرده میتوانید.

بلی وضع به این منوال نامناسب است و عواقب آنرا خراب میبینم. وضع ونهایت این کشتی نشنینان تیتانیک به صورت واضح معلوم است.  بلی درین شرایط:

اﮔر حقایق را بربلا سازیم  وحق مینویسیم و حق میـﮔویم  به زهر پراﮔنی متهم هستیم.

اﮔر وضع را چنانچه که هست توضیح میکنیم، بسیار ساده ټاپه های سرخ و سبز زده می شویم.

اﮔر حق میـﮔویم با دهها تهمت زنی مواجه شده با شبکه های قوی بدنام سازی و فتنه ﮔری مواجه میشویم.

اﮔر حق میـﮔویم ﮔوش شنیدن وحوصلــﮥ خواندن آن کم است و یا آنهائیکه درک میکنند صلاحیت  وامکانات ندارند.

اﮔر ساکت بمانیم لعنت شدﮤ الهی هستیم (الساکت عن الحق ملعون).

مسلم اینکه اکثریت قاطع ملت که ساکنانه و مشکوک ودرموارد زیاد مأیوسانه به هرطرف نـﮔاه میکنند، به یک صدای ناجی وخیر خواه ضرورت دارند تا دست این ملت را ﮔرفته وبه منزل مقصود سوق  دهند.

  (مرادرمنزل مقصود چه اوج عیش چون هردم – فلک فریاد میدارد که بربندید محمل های).

بلی حاکمیت امروزی جناب حامد کرزی مجبوریت های دارد وازوی جوانب مختلف تقاضا های مختلف دارد.

بلی این حاکمیت چنانچه معلوم میشوددرین آواخرتلاش دارد کاری را که دربیش ازده سال کرده نتوانست ویا نه کرده، حالادردوسال انجام دهد. 

بلی این حاکمیت امکانات طلایی عصر را با بی کفایتی ها، ناتوانی ها، معافیت ها و تخلفات از قانون ضایع کرد.

درین راستا مطالبات جوانب مختلف ازحاکمیت،  مجبوریت های شان قابل درک اما ﮔناه واپس به خودشان راجع میـﮔردد، که ملت وجامعــﮥ جهانی قربانی آنرا میدهند.   

پایان

 

Email:strategicstudies@yahoo.com, tel.:00447886474638

 

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما