۲۴ ساعت

31 ژانویه
بدون دیدگاه

چـشــم نـهــان

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

چـشــم نـهــان

ودود ” فضـلی”
اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر سه شنبه  یازدهم  دلو۱۳۹۰ –  ۳۱ جنوری ۲۰۱۲

بـیـا زچـشــــم نـهــان دیــــدن زمـــانــــــــه بـکـن

مـبـیـن بـه چـشــم عـیـان تـرک ایـن فـسـانـه بـکـن

دمـی زچـشــــم عـیــان مـنـظـــر جـهــان بـنگـــــر

بـبـر بــه چــشـــم نـهـــان جـــاه و آشـیــانـــه بـکـن

بـــه بـحــرعـشــق شـنـــا کـــرده عــاشــقی آمـــوز

کـنـــار آئـیـنـــه  زلـفـــان  یــــار شـــــانــــه بـکــن

تــرنـمـی  ز گـلـــوی  وفــــا و عـشـــق  شــــنــــو

وفــا نـگــر زکـسـان مـشــق ایــن تـــرانــــه بـکـن

نـگــاه گــوهـــر هـســتـی بــه چـشـــم دل بــایـــــد

گهـر بـــه دســت رســـد خــانـــه در کـرانــه بـکـن

بــه زعــم خــــود نـتـــوان راهـیـی ســفــرگـشـتــن

نـظـربــه قـسـمــت وتـقــدیــر و آب ودانـــه بـکــن

زآســمــان غــــرور دانــــه از زمـیـــن مـطـَـلـَــب

حــذر ز ســایـــه ای صـیــاد و دام و دانـــه بـکــن

بــه حــزم خــویــش بـیــنــدوز تــوشــــه ی فـــردا

بــه خـانــه پـیـشـتــر از خـویـشـتــن روانــه بـکــن

عـروس دَور جـهــان ســـد چـشــم “فـضـلی” شـــد

اگـر تــو مـثـل مـنـی هـمچــو مــن بـهــانــه بـکــن

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما