۲۴ ساعت

29 ژانویه
بدون دیدگاه

افغانستان مستقل

بسم الله الرحمن الرحیم

افغانستان مستقل

خپلواک افغانستان

تاریخ نشر  یکشنبه نهم دلو۱۳۹۰ –  ۲۹ جنوری ۲۰۱۲ 

هموطنان عزیز!

طوریکه هم میهنان ما آگاه است جنگ های تحمیلی سه دهــۀ اخیر بطور یقین وطن ما را در آستانۀ نابودی قرار داده است. این جنگ ها که بوسیلۀ عمال داخلی بیگانگان بخاطر تحقق منافع ازمندانه سیاسی – اقتصادی و استعماری شان وطن مان شعله ورشده بیش از ربع قرن است که همه بخش های حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما را زیر ضربات خُرد کننده قرار داده است. هموطنان عزیز بخوبی میدانند که قربانی همه این دسایس و تجاوزات تنها وتنها باشنده گان سرزمین افغانها بوده اند.اما کشورهای که به خاطر منافع حلقات مخصوص فرزندان خود را در جنگ افغانستان ازدست میدهند نمیتواند از ضرر این جنگ مصئون بمانند.

با تأسف که اشتهای سیرناپذیرارتجاع داخلی درهمدستی و تبانی با رژیم های مسلط درجغرافیای منطقه وسیاست های جهانخواری که اساس – عمق و هدف آنرا تأمین منافع از هر راه و طریق ممکن تشکیل میدهد با شعله ور ساختن هر چه بیشترآتش جنگ امروزنبود وحذف سرزمین افغانها را مطرح ساخته است تا به آسانی و مصرف کمتر به خواستهای نامشروع و شیطانی شان دست یابند.

هموطنان عزیز!

یکی از تأثیرات ملموس اینمداخلات بیشرمانه ایجاد انشقاق و افتراق در بین ملت ماست. سوء استفاده از ترکیب قومی وزبانی جامعه ما و ایجاد اختناق میان اقوام ساکن درسرزمین مشترک ما ادامۀ جنگ وتخریب بیشترداشته های مادی و معنوی شده است. روشن است که تداوم این حالت قلب هرانسان وطندوست این مرز بوم را بدرد آورده و بیش ازاین نمی توان در انتظار بیگانۀ دیگری باقی ماند تا یکبار دیگر زیرنام صلح دار و ندار ما را به یغما ببرد.

پس بیا ئید بخاطر حفظ هویت ، تاریخ و فرهنگ خویش، که با نام پر افتخاروطن افغانستان عزیز گره خورده و بخاطر پایان دادن به این تراژیدی مادی و معنوی کشور و مردم خویش و منطقه و بخاطر ادای رسالت انسانی و خدمت به امر صلح جهانی دورهم جمع شده و با ارادۀ خلل ناپذیر با صداقت و شجاعت کامل و با اصل متانت که جزء کرکتر افغانها است دست برادری و همکاری را بسوی هم درازکرده و صفوف خویش را هر چه بیشتر مستحکم سازیم و به یاری ومدد خداوند متعال مبارزات صلح آمیزمانرا تحرک بیشتر بخشیم.

اتحاد فکری و تفاهم سیاسی به آن عده از هموطنان نجیب ، نهاد ها، سازمانهای سیاسی و اجتماعی ، احزاب و گروه هایی که اهداف وخواستهای برحق ملی و وطنی دارند در سرخط اصول ومبارزات آزادی خواهانه خپلواک افغانستان قرار دارد.

افغانستان مستقل (خپلواک افغانستان) با درک این حقیقت انکار ناپذیرواعتقاد به آن اصل تاریخی که ملت مسلمان افغان درسیرتکامل تاریخ خویش تاریخ ساز خود بوده وبه یاری خداوند منان و تکیه به حمایت مردمان غیور و باشهامت افغان زمین، کمر به تحقق آرمانهای مشترک ملی و بر حق ما که اکنون زمان خود این خواستها و نیازهای مشترک مان را باهم گره زده بسته است.

ساختار اجتماعی افغانستان:

باشنده گان سرزمین باستانی ما افغان ها اند ووطن مشترک مان افغانستان است که به اساس ساختار اجتماعی و اقتصادی ، جامعه ای افغانی متشکل از اقوام، طبقات و اقشار متعدد است ، طوریکه در قلمرو افغانستان هیچ قومی، ترکیب اقتصادی مجزا از خود ندارند.

اکثریت باشنده گان وطن درقریه جات امرار حیات دارند، اقتصاد دهقانی ومالداری محور بنیاد مادی افغانستان را تشکیل میدهد. بیشتر از نیمی مردم افغانستان درپائین ترین سطح فقر شب و روز خود را سپری میکنند. بنابرفقدان یک سیاست اقتصادی مشخص و موافق به نیاز جامعه اعمال سیستم های اقتصاد کاپی شده و فریبنده طی بیشتر از سه دهه نظام اقتصادی افغانستان را به سقوط مرگباری مواجه ساخته است وهمچنان نبود یک سیستم زیربنایی تولیدی افغانستان را به یک جامعۀ کاملا مصرفی مبدل گردانیده است. چنانچه صادرات سال ګذشتۀ کشور سه صد و پنجاه میلیون دالر بوده که دربرابر آن واردات ما به چهار هزار میلیون دالربالغ گردیده است که این خود نمایانگر آن است که افغانستان در ابعا د سیاسی واقتصادی خویش درهردوبخش ، به یک کشور غیر متوازن مبدل گردیده است.

کودتای آپریل سال ۱۹۸۷ میلادی ( ۷ ثور ۱۳۵۷ ) و متعاقبآ که تجاوزشوروی را بدنبال داشت افغانستان را در بنیاد صدمه زد اتحاد شوروی وقت و تحمیل سیاست های استعماری درهمه بخش های حیاتی کشور، تداوم مداخلات غرض آلود بخشی از کشور های اجنبی ومخصوصا کشورهای همسایه ، افغانستان را در قطار یکی از کشور های بحرانزأ شامل ساخته است.

تراژیدی کنونی افغانستان با گروگان گیری جهاد برحق و عادلانـۀ ملت افغان یک پیوند عمیق نیز دارد. تجارب و اسناد به وضاحت نشان میدهد که ازآغاز جهاد تا ایندم کشور های خارجی مطرح در معضلات افغانستان روی شکل و ساختار چنان گروپی از افغانها کار میکردند که از اسلام و سایر بنیاد های اساسی و اصولی جامعۀ افغانی چون آزادی، وطن دوستی ووحدت ملی و بصورت کل از منافع ملی کشور بعنوان تاکتیک در راه تکمیل و تطبیق اهداف شوم و شخصی اربابان خارجی خویش استفاده های سوء نموده و می نمانید.

این حلقۀ اجیر که از دشمنان واقعی اســـــتقلال ونظام مردمی اند و از اقوام و گروپ های مختلف ترکیب یافته اند با حمایت نیروهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بیگانگان وظیفه دلال انحصاری را در سیاست و اقتصاد افغانستان بازی میکند که در سه دهۀ گذشته بطور مسلسل باساس آن کارشده است.

اعمال ضد ملی این گروه دلال و تحمیل شده بر جامعۀ افغانان از یک سو بحران ملی را در کشور سبب گردیده و از طرف دیگر جامعۀ ما را در تقابل با معضلات گوناگون اقتصادی، قومی، زبانی، سمتی، سیاسی، و مذهبی قرار داده است.

خپلواک افغانستان (افغانستان مستقل) در راستای به تحقق رسانیدن آرمانهای ملی و اسلامی ملت ما، یک مجموعۀ مستقل و غیر وابسته بوده که به هیچ گروه ویا ساختار قومی مشخص وابستگی ندارد. وارد میدان کارزارمبارزات آزادی بخش و رهایی بخش ملی به اساس اصول مشترک بدون پیشداوری و تعصب با پیشکش کردن نسخه های علمی و عملی برای دردها و مسایل مطرح در کشور ما و منطقه و برای ایجاد فضای تفاهم نیک و صلح پایدار و واقعی، دریک محور ملی برای اتحاد سیاسی، افغان ها گردیده وصادقانه تلاش میورزد تا برای تحقق اهداف مطروحه بذل مساعی لازم را بخرچ دهد.

اهــــــداف:

افغانستان مستقل (خپلواک افغانستان) به طور عمده روی (تحقق و دستیابی به) مقاصد و اهداف ذیل مساعی بخرچ میدهد:

کار همه جانبه برای استقلال کامل افغانستان، تشکیل یک نظام مردم سالار(ملی ومردمی ) متناسب با ساختار اجتماعی افغانستان، رفع ودفع هرنوعه قراردها و قانون تحمیل شده ای متجاوزین، و تحفظ یک افغانستان مستقل، متحد، و تاریخی، خروج قوت های نظامی خارجی. تأمین وحدت ملی، صلح عادلانه، انکشاف متوازی اجتماعی و اقتصادی، مبارزه در برابر هر نوع تبعیض، داشتن حقوق مساوی در وطن مشترک، معارف (انکشاف و تعمیم آن). اســــتقلال واقعی ومنافع ملی تأمین عدالت اجتماعی درتمام عرصه های زندگی به اساس منافع ملی، احترام ورعایت از اصول منشور ملل متحد، (متابعت از اعلامیه حقوق بشر) و بلاخره ایجاد حاکمیت قانونی در کشور از اهداف عمدۀ این مجمع را احتوا میکند.

از جنگ تا آزمنۀ صلح:

همه جوانب ذیدخل درجنگ افغانستان در پایدارساختن جنگ به منظور تحقـق همان اهدافی که راه جنگ را اتخاذ کرده بودند. توان توصل جُستن به آنها را ندارند به همین علت صلح یکی از ضرورت های حتمی تلقی میشود، مگر ملت افغانستان زیربار یک دیکتاتوری اقتصادی، نظامی و سیاسی هیچ صلحی را نمی پذیزد که درعقب آن دسیسه، مداخله و جنگ برنامه ریزی شده، پلان گردیده باشد.

صلح عادلانه با در نظر داشت اســــتقلال، تمامیت ارضی افغانستان، و حاکمیت ملی ملت افغان تحقق پذیرهست. نخستین گام جهت ابقای استقلال ملی، خروج هرنوع نیروهای جنگ طلب و بوجود آمدن حاکمیت مردم از طریق انتخابات مستقیم از مقتضیات مشخص کنونی هست.

به همین منظور مجمع افغانستان مستقل (خپلواک افغانستا ن) خواهان به پیش کشیدن یک طرحی است که درآن تمام جوانب افغانی که به استقلال وطن خویش، اتحاد و حاکمیت ملی و مردمی باور دارند و برای سلامتی، تفاهم نیک و صلح تلاش می دارند، و برای احیای یک افغانستان کاملأ واحد ومستقل سهـیم گردند.

به این ترتیب یک قوت ملی متحد ناشی از ارادۀ مردم میتواند دربارۀ جنگ افغانستان به جوانب ذیدخل به اساس منافع ملی کشور به منافع مشروع کشورهای ذیعلاقه یعنی تشخیص و تثبیت منافع دوجانبه به مذاکره بپردازند.

برای پیشبردهمچومذاکرات براساس رعایت اصول عدم مداخله و بمیان آمدن میکانیزم در وجود یک ادارۀ مؤقت صادق میتوانند بطور عمده به همکاری و مساعدت مؤسسۀ ملل متحد و کنفرانس کشور های اسلامی هرکدام به نوع ایفای مسؤلیت نمایند.

مجمع افغانستان مستقل (خپلواک افغانستان) خواهان یک حکومت مؤقتی که ممثــ‎ــل آرای مردم میباشد که از طریق یک جرگۀ وظیفه دار ایجاد شود. برای انتخاب اعضای همچو جرگه تمام جوانب داخل مسأله میتوانند به یک شورای مشترک افغانی پیشنهادات خود را ارایه بدارند. مشروط بر آنکه اعضای جرگه وظیفه دار برای نظم برگزاری شورای افغانی، از هرگونه وابستگی ضد ملی امتناع ورزیده باشند. تصمیم این جرگۀ سراسری افغانی یا شوری در رابط به ایجاد یک ادارۀ انتقالی تعیین خط مشی این ادارۀ مؤقت درفصل جداگانه مطرح و توافق خواهد شد.

و من الله التوفیق

افغانستان مستقل

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما