۲۴ ساعت

24 دسامبر
بدون دیدگاه

نگاهی بر نوشته آقای فارانی

 

نوشته نذ یر ظفر

نگاهی بر نوشته آقای فارانی

تاریخ نشر شنبه سوم جدی ۱۳۹۰۲۴دسامبر ۲۰۱۱

بنام خداوند جان آفرین

نذیر ظفر

نذیر ظفر

در سایت وزین آریا یی خلاف توقع مضمونی از جناب مسعود فارانیبه نشر رسیده بود که از دو لحاظتوجه ام را بخود معطوف کرد .

اول اینکه بار نخست بود که درین سایت وزین جناب فارانی قلم پر دازی نموده بودند و عده یی از نو یسنده گان ما که قبل از تحولات ۷ ثور ۱۳۵۷ در غربت سرای مهاجرت متواری شده بودند ، کمتر به سایت های روشنفکرانی که بعد از ورود مجا هدین به میهن و هجوم طالبان ، مهاجرت گزیده اند و با کار برد سایت های الکترو نیکی به نشرمطالب و مضا مین می پردازند ، مضامین به اصطلاح جاندار شانرا غرض نشر ؛ ار سال کنند.

با موافقت بخشی ازین مقاله که در مورد مداخلات صریح همسایه گان در امور داخلی افغانستان نگاشته شده و جور و ستم که مردم ما از ایشان متقبل شده اند ؛ صمیمانه اظهار میدارم که حادثه المناک دهم عا شورای امسال در نقاط مختلف افغانستانکه با تا یید و اقرار گروه های شداد پا کستانی و گروپ جنایت کار جنگوی براه افتاده بود ، اگر این را به ایران نسبت دهیم در حا لیکه تیکه داران وهابی و پا کستانی خودشان مسوولیت این عمل شرم آور را بدوش گرفته اند مطلقا ضعف فکری ما را بر ملا میکند.

دیگر اینکه مراسم عزاداری عا شورایی که تاریخ۱۴۰۰ ساله دارد به نوشتارشما و به گفتار دیگران هر گز از بین نمی رود و هر روز شاندار تر میشود , اهل تشیع و تسنن هردو پیرو یک دین ، یک خدا و یک قرانکریمهستند و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی پیشوای عا لم اسلام پیغمبر همه شان است که فرو عات نمیتواندایشانرا از خدای واحد ، دین مقدس اسلام ؛قرانکریم و پیغمبر خاتمجدا کند . خوب بیاد دارم که شهید علامه بلخی در یکی از منابر شان با صراحت اعلام کرد که اگر شیعه سنی نیست ملعون است و اگر سنی شیعه نیست ملعون است ، این کلام علامه مر حوم در وحدت و همبستگی اهل تسنن و اهل تشیع کافیست. و انانکه فصل افگنی میکنند یا جواسیس اند و یا مریض های روانی در غیر آن هیچ مشکلی بین این دو برادر وجود ندارد و نخواهد داشت و اگر در پا کستان یا کدام کشور دیگر تناقضات مذ هبی وجود دارد مشکل خود شان است و تقلید کردن آن همه تعصب و نفاق افگنی در بین برادران مسلمان افغان تا حال نبوده و بعد ازین هم نخواهد بود. اینکه مردم ز حمت کش هزاره امروز توانسته اند و قادر اند تا مو تری داشته باشند و آنرا هم در مراسم مذ هبی شان استفاده کنندحاصل ز حماتی است که سا لها رنج آنرا دیده اند و امروز همان موتر و پول خود را در خد مت مراسم مذ هبی خود قرار میدهند و همان سال های که قا طبه این مردم جوالی بودند و کراچی کش می کردند همیشه در اعمار تکا یا ، تز هین محافل مذ هبی از همان پول نا چیز شان دریغ نمیکردندو این خد مات تقلیدی و نو نیست.

نکته که میخواهم خا طر نشان سازم این است که چرا مراسم عا شورا را با راه پیمایی وبا شکوه تجلیل نکرد؟ در حا لیکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان آزادی مراسم دینی ماده دوم قانون اساسی استو حق مسلم هر فرد دیندار است ؛ اگر نغوذ با الله درین راه پیمایی عا شو رایی دوکان ها به آتش کشیده میشد ؛ با لای مردم فیر صورت می گرفت به کسی تجاوز صورت می گرفت ، باز در آن صورت ما با فارانی صاحب همنوا می بودیم. مردم مستضعف و درد دیدهکه با اجرای مراسم مذ هبی دل خوش اند این را هم به مراسم عا شو رای سیاسی مسمی کنیم دور از شیوه جوانمردیست .

حضرت امام حسین علیه السلام نواده خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) تنها از شیعه نیست ، تنها از سنی نیست از همه مردم جهان است و این قیام حسینی اسطوره و افسانه نیست کهنه شود و رومان دیگری جای آنرا بگیرد. منظور من شیعه گرایی نیست و جناب فارانی صاحب بهتر از دیگران با ما و فامیل ما شناخت کاملتر دارند و میدانند که با هر ملیت پیوند خویشاوندی داریم و نوشته ام بخاطر گرایش مذ هبی نیست.صرف واقغیت های که از نزد شان مانده یادور میشوم.

در زمان سلطنت بابای ملتپول تکا یا را کدام کشور خار جی میداد؟ آیا تکا یا تو سط کمک مادی سفارت خانه های خارجی اعمار میشد؟ مسلم است که پول خود مردم بود که در اعمار ، تر میم و تز هین آن مصرف میشد و تا حال به همین منوال است.در همان آوان که مردم به مراتب غریب بودند تکایا با تکیه های مشکین در ایام عا شورا پوش میشد و همین رسم تا امروز با قیست.

در جا ئی دیگر اشاره شده که گو یا این راه پیمایی از یک منطقه شهر به منطقه دیگر شهر قدرت نمایی است ، مراسم عا شورایی یاد بود جشن خون حسین است نه قدرت نمایی ، شما که بار ها دیده اید هیئات سینه زن ها و نوحه خوانان با خمپاره و مسلسل ها مسلح نبودند فقط با آه و ناله و یاد بود سید شهدا تجلیل به عمل می اورند.این جنگ های مسلحانه داخل کا بل نیست که همه را به آتش بکشند این مراسم فقط کشیدن آتش قلب های عشق پرور است که با مسلسل های اشک بیرون می شود.

شما وقتیکه مبارزحزب شعله جاوید بودید بیشتر از مردم زحمت کش هزاره سخن می زدید و همین مراسمی را که اکنون به عاشو رای سیاسی مسمی میکنید ، سخت احترام داشتید چگونه شد که حا لا با انتقاد بر خورد میکنید.

قتل نا حق نا بغه سخن شهید علی اصغر شعاع ، مسموم کردند شهید بلخی ،کشتار دسته جمعی سید حسین واعظ ؛ شیخ محمد امین افشار سید مصباح ، شهید یوسف بینش ؛ شهید علی بینش و دها تن دیگر ازین واعظین صرف بخا طر مراسم عا شورا و محا فل عا شو رایی بوده و ایشان هیچنوع جرمنداشتند و حا لا شما می خواهید تکا یا سیه پوش نشود ، راه پیماییعا شو رایی صورت نگیرد که تلقین سیاسیمیشود.

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما