۲۴ ساعت

28 نوامبر
بدون دیدگاه

حـــلــقـــهء دا ر

 

ودود " فضـلی"

ودود ” فضـلی”

 

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند


حـــلــقـــهء دا ر

تاریخ نشر دوشنبه هفتم قوس ۱۳۹۰ – ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱

خــدایــــم دا دهـــرچــیــزی ولـــی ازمــن نــشــد کـــاری

زرنـگ وروی بـــدرنــگـــم نــگــشــتــه گـــرم بـــازاری

نــبــودم صــوفــیی خـــالـص،نگــشــتــم کــافـــر مـطـلـق

گــهـی مصحــف بــدســتــم دارم وگــــه ســـوی دلـــداری

درون مـیـکــده خـُـوشـــد،بــدسـتـم دسـتِ مــــه رویـــــان

غـمی ازصبح وشـامـم نیسـت،نــه محتاجـم به غـمخـواری

ضـرورت گـــربُـود روزی ، مـنـم صـوفـیـی صـاحـبــدل

بــه شـب مـنـــزل زنــم مــارا،نـبـیـنــد چــشــم بــیــداری

مــنــم غــرق هـوسـهــایــــم، کـــه خـیـلــی مـنـتـظـربـودم

نــدارم دلــق ژولــیــده، نــــــه کـــارم ســـوزن وتـــــاری

زبـیگـانــه چـرا نـا لـنـد،کــه خـودازخـویـش گـُـم گـشتـنـد

تـن غـافــل کـه جــا دادنــد،بــه آسـتـیـن چــوچـه ی ماری

تــوان گـلـفـروشـان نـیـسـت، تـا یک د سـتـه گــل چـیـنـنـد

بـه پــای هــرگـــل بــوسـتــا ن، نـشــسـتـه لـشـکــرخـاری

فـضـــــای اُلــفـــتِ د یــــــروزی ام،ا فــتـــــاد ازدســتـــم

بـه جـُـزازخــاروخـس،د یگــرنــبــاشــد بــاغ وگـلـــزاری

بـــروی دوســتـــان خــــود نـــــدارم د یـــــده ی د یـــــدن

نـکـردم لـطـفـی بـا ایـشـا ن،بـــه غـــیــراز رنـج وآزاری

بـیا” فضـلی” مـشــوغـــره کــه خــودراعــا قـبـت روزی

بـیـابـی بَـیـن بــازاری ، بـــه گـــردن حــلــــقـــه ی داری

ودود ” فضـلی”

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما