۲۴ ساعت

01 نوامبر
بدون دیدگاه

قرآن

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

قرآن

دل جلوه گرازمهردرخشندۀ قرآن

پرتوفگن ازنورفروزندۀ قرآن

ازصبح ازل لمعه زندتادم محشر

مصباح شفق پروروتابندۀ قرآن

ازهم بدردپردۀاسرارِطبیعت

اعجازشگفت آوروسازندۀ قرآن

ازسطح زمین تاجلوی عرشِ مُعلّا

درگوش رسدوصف برازندۀ قرآن

ایمن بود ازدست شقاوتگر تحریف

دستورگران مرتبه وزندۀ قرآن

ای خوش چه عجب! منظرۀ عطرفشان است

ازعطر روانبخش وفزایندۀ قرآن

هرلحظه کندهلهله وطنطنه برپا

آیات فرحبارونوازندۀ قرآن

دل زنده کن ای پیروی دستورمحمد

زاثارگرانمایه وارزندۀ قرآن

اعدای قسم خورده شودبازکریمی

رسواوسرافگنده وشرمندۀ قرآن

محمد نعیم کریمی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما