۲۴ ساعت

29 سپتامبر
۲دیدگاه

صدای بهاران

تاریخ نشر شنبه  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

  نور ” ساجد “
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۲

صدای  بهاران

  نور " ساجد "

نور ” ساجد “

*****

“شگوفه آمد  و  پیغام   نو بهار  رسید”

صدای  شرشر  آبهای  جویبار  رسید

به هر طرف  که بینی  گل و  پیام   بهار

نوای  بلبل آزاده ی  بهار   رسید

ادامه نوشته…