۲۴ ساعت

۰۳ حمل
۱ دیدگاه

پاسخ عقل و عرفان

تاریخ نشر شنبه  سوم  حمل  ۱۳۹۸ – ۲۳ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

پاسخ عقل و عرفان

محترم رسول پویان

خـانـه ام اشـغال و من در قـید زندانم هنوز

می خورم سیلی زهر سوزار ونالانم هنوز

ادامه نوشته…

۲۹ حوت
۲دیدگاه

جشن نوروز

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۹ حوت ۱۳۹۷ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

نوروز باستان ( سال نو ۱۳۹۸ خورشیدی ) بر همگان خجسته باد.

محترم رسول پویان

جشن نوروز

بـاز آمــد جـشـن نـوروز وطـن

یـادگاری از خــراســـان کهــن

ادامه نوشته…

۲۳ حوت
۱ دیدگاه

جنگ لعنتی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۳ حوت ۱۳۹۷ – ۱۴ مارچ ۲۰۱۹ هالند

جنگ لعنتی

محترم رسول پویان

چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند

دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند

ادامه نوشته…

۲۰ حوت
۲دیدگاه

امتحان گردون

تاریخ نشر دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷ – ۱۱ مارچ۲۰۱۹ – هالند

امتحان گردون

محترم رسول پویان

تا بکی گردون به سختی امتحانم می کند

نـه نفـس گـیرد؛ لیکن نیمه جـانـم می کند

ادامه نوشته…

۱۵ حوت
۲دیدگاه

حماسۀ زنان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۵  حوت  ۱۳۹۷  –  ششم  مارچ ۲۰۱۹هالند

حماسۀ زنان

محترم رسول پویان

طالب چراسـت دشمن عز و وقار زن

مـادر نـدیـده تا که کـند جـان نـثاز زن

ادامه نوشته…

۱۱ حوت
۳دیدگاه

شمشیردرغلاف

تاریخ نشر شنبه ۱۱  حوت  ۱۳۹۷  –  دوم مارچ ۲۰۱۹هالند

شمشیردرغلاف

رسول پویان

درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد

ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد

ادامه نوشته…

۰۷ حوت
۲دیدگاه

بازی با خون

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۶  فبروری ۲۰۱۹هالند 

بازی با خون

محترم رسول پویان

تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند

جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند

ادامه نوشته…

۰۴ حوت
۲دیدگاه

دیار خورشید

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

دیار خورشید

محترم رسول پویان

هنوز خاک خراسان دیار خورشید است

پر از ستارۀ رخشان و ماه و ناهید است

ادامه نوشته…

۱۵ دلو
۲دیدگاه

قرارداد امریکا با پاکستان

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ دلو ۱۳۹۷  –  چهارم  فبروری ۲۰۱۹هالند

قرارداد امریکا با پاکستان

محترم رسول پویان

جنگ طالب در حقیقت جنگ پاکـستان بود

خـاک پـاکــســتان مـأوای تـرورســتان بود

ادامه نوشته…

۰۹ دلو
۲دیدگاه

خیابان هرات

تاریخ نشر سه شنبه  نهم   دلو ۱۳۹۷ –  ۲۹ جنوری  ۲۰۱۹هالند

خیابان هرات

محترم رسول پویان

لباس دخت هـری بر تن خیابان است

ز جنـس پاریـنه پـیراهن خیابان است

ادامه نوشته…

۰۷ دلو
۲دیدگاه

آزموده را میازما

تاریخ نشر یکشنبه  هفتم  دلو ۱۳۹۷ –  ۲۷ جنوری  ۲۰۱۹هالند

آزموده را میازما

محترم ر سول پویان

انتخـابات دروغین ننگ آزادی شدست

گویی اسـتقلال و آزادی شیادی شدست

ادامه نوشته…

۲۴ جدی
۱ دیدگاه

رؤیای دل

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۴ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

رؤیای دل

محترم رسول پویان

همیشه پرسش دل بی جواب خواهد ماند

شعورجنبش و شور و شتاب خواهد ماند

ادامه نوشته…

۱۷ جدی
۱ دیدگاه

موج گل

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۷ جدی  ۱۳۹۷ –  هفتم  جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

موج گل

محترم  رسول پویان

هنوز مـوج گل از بـوی یار می گوید

بـه گـوش خسـتۀ دل بار بار می گوید

ادامه نوشته…

۱۰ جدی
۱ دیدگاه

سال معامله با ستمگران

تاریخ نشر دوشنبه  دهم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۳۱ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

سال معامله با ستمگران

محترم رسول پویان

از سـال نو مگو که وطـن غرق آتش است

با مرگ و زندگی به خدا در کشاکش است

ادامه نوشته…

۰۱ جدی
۱ دیدگاه

صلح ننگین

تاریخ نشر شنبه اول جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۲ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

صلح ننگین

محترم رسول پویان

عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند

قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند

ادامه نوشته…

۲۴ قوس
۱ دیدگاه

انتخابات دروغین

تاریخ نشرشنبه  ۲۴  قوس  ۱۳۹۷ –  ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

انتخابات دروغین

محترم رسول پویان

انتخابات دروغین چشـم مردم کور کرد

اصل دیمو و کراسی را به قعرگورکرد

ادامه نوشته…

۲۹ عقرب
۱ دیدگاه

دستان خون آلود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۰ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

دستان خون آلود

محترم رسول پویان

جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد

این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد

ادامه نوشته…

۲۴ عقرب
۱ دیدگاه

رقص روس‏ها به ساز پاکستان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۴ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

رقص روس‏ها به ساز پاکستان

محترم رسول پویان

طالب وبن لادن وداعش ازیک ریشه اند

هرسه افراطی زخارستان یک اندیشه اند

ادامه نوشته…

۲۱ عقرب
۱ دیدگاه

غارت جاغوری و مالستان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۱ عقرب  ۱۳۹۷ – ۱۲ نوامبر  ۲۰۱۸–  هالند

غارت جاغوری و مالستان

محترم رسول پویان

طالبان بـا جنگ و با کشتار عادت کرده اند

در زمین سوخته هر قتل و جنایت کرده اند

ادامه نوشته…

۰۱ عقرب
۱ دیدگاه

جنگ و ترور

تاریخ نشر سه شنبه اول عقرب  ۱۳۹۷ – ۲۳ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

جنگ و ترور

محترم رسول پویان

مرگ رازق انفجار دیگر است

در دل دشمن شرار دیگر است

ادامه نوشته…

۲۹ میزان
۱ دیدگاه

کشور در آتش

تاریخ نشر یکشنبه   ۲۹ میزان  ۱۳۹۷ – ۲۱ اکتوبر   ۲۰۱۸–  هالند

کشور در آتش

محترم رسول پویان

بـاغ میـهــن از ثـمـر انـداختند

در تــن جـنـگل تـبــر انداختند

ادامه نوشته…

۲۸ اسد
۱ دیدگاه

کعبۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۸ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۹ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

کعبۀ دل

محترم رسول پویان

کعـبــۀ دل کـه بـی ریـا بینی

قـبــله را چـارســو روا بینی

ادامه نوشته…

۲۳ اسد
۲دیدگاه

غزنی درآتش

تاریخ نشر سه شنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۷ –  ۱۴ آگست  ۲۰۱۸–  هالند

غزنی درآتش

محترم رسول پویان

خـدایـا غـزنـی مـا در گرفته

همه جا دود وخاکستر گرفته

ادامه نوشته…

۰۸ اسد
۱ دیدگاه

بزم آسمان

تاریخ نشر دوشنبه هشتم  اسد ۱۳۹۷ –  ۳۰ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

بزم آسمان

محترم رسول پویان

زمـیـن مهــمان بـزم آسـمان بود

اگرمه لحظه یی از دل نهان بود

ادامه نوشته…

۲۴ سرطان
۱ دیدگاه

شعار حق

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷ – ۱۵ جولای  ۲۰۱۸–  هالند

شعار حق

محترم رسول پویان

وطن طبل عزا را ساز داری

دل صد پاره سوز و ساز داری

ادامه نوشته…