۲۴ ساعت

08 مارس
۳دیدگاه

هوای تازه

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۷حوت ۱۴۰۱– هشتم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

بیا تا غرق رویاهای خود سازیم عوالم را

دهـیم پـرداز زیـبـا تـر تصاویـر منجـم را

ادامه نوشته…

06 مارس
۲دیدگاه

تاج عشق و دوستی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۵حوت ۱۴۰۱– ششم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

نـالۀ خـامـوش دل گـوش نـوا را کـر کند

جیغ فـردا داد و فـریاد سکوت از بر کند

ادامه نوشته…

03 مارس
۲دیدگاه

شاهین اندیشه

تاریخ نشر جمعه ۱۲حوت ۱۴۰۱– سوم مارچ ۲۰۲۳ هالند

نبـض هـسـتی ذرگان را در تکاپـو آورد

ارتعاشی، جنبشی در هـرشش سـو آورد

ادامه نوشته…

28 فوریه
۲دیدگاه

کتاب زندگانی

تاریخ نشر سه شنبه نهم  حوت ۱۴۰۱– ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کـتـاب زنـدگانی پـر ز ارث دور پـیـشـیـن است

نقوش کلک تاریـخ و تمدن بـس که رنگین است

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

سیه چالۀ جنگ

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  حوت ۱۴۰۱– ۲۶ فبروری ۲۰۲۳ هالند

مگـر بـه تار عـدم پای زندگی بند است

که داستان سیه چاله پرچون وچند است

ادامه نوشته…

22 فوریه
۲دیدگاه

زبان مادری

تاریخ نشر چهار شنبه سوم حوت ۱۴۰۱– ۲۲ فبروری ۲۰۲۳ هالند

بس که فارسی لعل نوشین غزل شیرین کند

مصـرع و بـیت و قـوافی را عـبیرآگین کند

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

دل تنها

تاریخ نشر دوشنبه اول حوت ۱۴۰۱– ۲۰ فبروری ۲۰۲۳ هالند

زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

قدرت ذرات هستی را در آن معنا کنید

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

سخن عشق

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

نجوای دل بوقت سحرگوش می کنم

درد و غـم زمانـه فـراموش می کنم

ادامه نوشته…

14 فوریه
۲دیدگاه

خشم انسان و طبیعت

تاریخ نشرسه شنبه ۲۵ دلو ۱۴۰۱– ۱۴ فبروری ۲۰۲۳ هالند

در نهــاد زنـدگانـی آتـشــی افـروختند

درحقیقت ژرفـنای زنـدگی را سوختند

ادامه نوشته…

11 فوریه
۲دیدگاه

چشم تکامل

تاریخ نشر شنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۱– ۱۱ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کشیدم لحظه هـای عشـق را در قاب رویایی

نهـادم در مـیـان شــور و شـوق حـال تنهایی

ادامه نوشته…

07 فوریه
۲دیدگاه

یک بام و دوهوا

تاریخ نشر سه شنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۱– هفتم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

یک بام و دوهوا شده تا چیره درجهان

طالـب بدیـل دیموکـراسـی شـده در آن

ادامه نوشته…

31 ژانویه
۲دیدگاه

نغمۀ خوش

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۱– ۳۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند

جهان درچشم عشق ودوستی حسن دگرگیرد

هـزاران کلک مانی نقـش رنگـین هنر گیرد

ادامه نوشته…

27 ژانویه
۲دیدگاه

اهورای خرد

تاریخ نشر جمعه هفتم دلو ۱۴۰۱– ۲۷ جنوری ۲۰۲۳ هالند  

ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا

بـر امـواج خیال آگـیـن تا بـسـتـر کنم پیدا

ادامه نوشته…

21 ژانویه
۲دیدگاه

دشمن زن

تاریخ نشر شنبه  اول دلو ۱۴۰۱– ۲۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود

ترورووحشت تان برقرارنخواهد بود

ادامه نوشته…

14 ژانویه
۲دیدگاه

دریچۀ دل

تاریخ نشر شنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۱– ۱۴جنوری ۲۰۲۳ هالند 

هـنـوز قـصـۀ زلـف دراز بـایـد کرد

حدیث غمزه و تمکین وناز باید کرد

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

دام طلسمات

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۴۰۱– دهم جنوری ۲۰۲۳ هالند 

صراحی باده نه بل خون دل درکاسه میریزید

و یا قـنّاد سنگچـل جای نقـل خاصه می ریزد

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۲دیدگاه

دل گم شده

تاریخ نشر شنبه ۱۷جدی ۱۴۰۱– هفتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

دل به سودای تــو دیـوانـه کنم یا نکنم

بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

ادامه نوشته…

31 دسامبر
۲دیدگاه

سوغات طالبان  درسال نو

تاریخ نشر شنبه دهم جدی ۱۴۰۱– ۳۱ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

جور وستم به حق زنان بی حساب گشت

طالـب بـا پـلان ســـیـا بـی نـقــاب گـشت

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۲دیدگاه

ظلم امریکا

تاریخ نشرسه شنبه ششم جدی ۱۴۰۱–  ۲۷ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

عـقـد امریکا و طالـب ظـلم را بنیاد کرد

چون امارت را تنور جور واستبداد کرد

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۲دیدگاه

بادۀ فرهنگ و تمدن

تاریخ نشر شنبه سوم  جدی ۱۴۰۱–  ۲۴ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

شب درهوای طره یی بویی شنیده ام

در بــزم مـاه قـصـۀ رویی شـنـیده ام

ادامه نوشته…

20 دسامبر
۲دیدگاه

عشق حقیقی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۴۰۱–  ۲۰ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

ادامه نوشته…

16 دسامبر
۲دیدگاه

اندیشۀ عالی

تاریخ نشر  جمعه ۲۵  قوس ۱۴۰۱– ۱۶ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

سحـر در بـزم رنگین شـفـق مسـتانه می رقصد

به گرد اشک شمع سوختکان پروانه می رقصد

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

آیین وفا

تاریخ نشر شنبه پنجم قوس ۱۴۰۱–  ۲۶ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد

زغوغای شکست بال وپرپروازمی خیزید

ادامه نوشته…

14 نوامبر
۲دیدگاه

انقلاب بزرگ خرد

تاریخ نشردو شنبه  ۲۳ عقرب ۱۴۰۱–  ۱۴ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است

به چنگ آتش خشم ووغا گرفتاراست

ادامه نوشته…

08 نوامبر
۲دیدگاه

زندان زنان

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۷ عقرب ۱۴۰۱– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

ندارد شور وشوق عشق هرگز مرز پایانی

ازل را در ابـد پیوسـته سـازد بـرق نیرانی

ادامه نوشته…