۲۴ ساعت

01 فوریه
۱ دیدگاه

منطقِ دل

تاریخ نشر: پنجشنبه ۱۲ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

منطق دل

هـنــوز  نـای  نیـســـتـان آرزو    نـال است

نـوای دل نـه عـربـدۀ قـیـل  و  قـال است

سکوت راگ سحر را ز دل کنید احساس

که پر ز نغمه و آواز تال و  تینتال است

دلی که عـشق حقـیـقی در آن زنـد آتـش

هماره پرشرر وشـور ومستی وحال است

بـیابـیـا که دو دل قـصه هـای  نـو دارنـد

اگرچه گیتی گرفتارجنگ و  جنجال است

دل ار دعـوت دل  را کـنـد ز  دل روشن

دگرنه جایی به ابهام و جادو وفال است

سرشت رابطۀ عشق ودوستی درچیست

خلوص و حرمت دل بی ریا و اغفالست

فریب چهرۀ صیاد را  مخور ای  دوسـت

که دام درپس آهوی پرخط و خال است

بدا که عـشق و  هـنر را  تجارتی  کـردند

مرام سـلطۀ قــدرت ثـروت و  مال است

اگر بخشش ولطف و کرم به خرواراست

ولی حساب تجارت به انس ومثقال است

خلوص عـشق حقیقی در سیاست نیست

چرا که منطـق دل در  کلام ابـدال است

ز اهل مشرب دل درس  عشق آمـوزیـد

حـدیث مکتب افـراط درس  ابطال است

ز سـرّ عـشـق چه دانـد  مـدعی ، هیهات

که غرق ظاهر افعال ونقش تمثال است

دلـی که در خـم زلـف سـیه فـتـد در دام

همیشه درطپش وروی موج زلزال است

ســرایـشـی نکـنـد  ســاعـتــی  دیجـیـتـالی

بـه گـوش دل هـنـوز نغـمـۀ گـریال است

مفیدعـمری که کـوتاه و مخـتصـر باشـد

هزار مرتبه بهتر ز  هیچ صد سال است

نهـال تـازه که در  بـاغ  می زنـد  لبـخـنـد

بـرای دادن بار و  ثمـر خـوشـحال  است

میان پخته و نارس فـرق در عـقل است

درخت پیر اگر میوه هـای آن کال است

حـماســه از  دل  تاریـــخ  ســر کـنـد بـالا

هنوز قصۀ جمشید و رستم و زال است

کـهــن تبـسـم تاریـخ می کــنــد دل شـاد

هماره شعروشعور وطرب برحال است

رسول پویان

۱ جنوری ۲۰۲۴

06 دسامبر
۱ دیدگاه

قتل عام انسان

تاریخ نشر : چهارشنبه ۱۵ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی -۶ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

قتل عام انسان

جهـان نظاره گر قتل عـام  انسان است

خـدا به حق به سوگ بشـرگریان است

عـصا فـتـاده بـه دسـتان کـیـن جـلادان

خدا ز خلقت اشرار بـس پشیمان است

ز دیـو و دد بـشده پ ـر جنگل  وحـشـت

چراغ  مرده  و  پیر و  خرد  حیران  است

ز خیر و شـر بـشـنـیـدیـم قـصۀ  بسـیار

مگر قـدرت یزدان بدست شیطان است

دهان عقرب و کفتار پیر  پر خون  است

غزال وآهو بخون غرقه  در بیابان است

بـلا جـهـنّــم ابـلـیــس کــرده  جـنّـت را

که آدمی درین کـوره داغ  بریان  است

ستمگـری و تجـاوز که می کند کشتار

خدا و خلـق  ازان تا ابـد  گریـزان است

بشـر فـتـاده بـه چنگال عـدۀ خونخـوار

نشاط ما بخدا سوگ ودردوافغان است

به آب و دانـه و کاشانـه می زنـد  آتش

درنده قاتل وسـلاخ ، روی میدان  است

جهان  ز نـالۀ  طفلان  و  مـادران  لبریـز

مگرپنبه به سوراخ گوش وجدان است

به جان کودک و بیمار و پیر حمله  کنند

شرارِموشک وبمب و گلوله در مانست

نـقـاب چهــرۀ ظالـم را  دریـد  مظـلـوم

بیا بیا  بنگـر  جور و  ظلم عـریان  است

دموکراسی شده جنگ و فتنه و افـراط

هزار مرتبه  بدتر  ز  بند  و  زندان  است

ز سـیل خـون بترسـیـد ای  سـتمکاران

که در نهادِ هر  قطره  صد تـوفان  است

زقعر آتش و خون  نعره  می زند انسان

که محوظلم وستم بعد ازین شتابانست

طلـسـم وحـشـت دیـوان بـشکـنـد فردا

دل فرشتۀ احساس چون پریشان است

سـرود عـاطـفه  و  عـشـق را کنید  باور

که قلب عاشق ومعشوق پرزارمانست

ز خون  کودک  و  پیر و  جوان   بنویسید

که کاخ فتنه گران  عاقبت  ویران  است

ستمگـران ز  صلح  و  صفا  می تـرسند

حقیقـتی که ز تـاریـخ ما  نمایـان  است

بشر دیگـر نـدارد  تـاب  جنگ   و   جدال

نیاز خلق به نظم جدید و سامان  است

زصلح و  وحدت  انسانیت  کنم  توصیف

که عصر تکروی  و قلدری  به  پایانست

رسول پویان

۴ دسامبر ۲۰۲۳

11 اکتبر
۱ دیدگاه

بلای زلزله

تاریخ نشر : چهارشنبه ۱۹ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی – یازدهم اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بلای زلزله

هری  ز خنجر خشـم طبیعت  افگار است

دل فـسـردۀ اهـل هـرات خـونـبــار  است

خمـوشـی از دل فـوشـنج می زنـد فـریاد

که پاره های  جگر  زیر خاک و  آوار  است

جهان بـه نـالـۀ مظـلـوم گـوش نمی دارد

وطن به چنگ ستم پیشگان گرفتار است

ز صلح  و  عاطفه  و مهر کس نمی گـوید

بشر اسـیر طلسمات خـون و پیکار است

بلای زلـزلـه  از  یک  طـرف   کـنـد  بـیـداد

زسـویی ظلـم و  سـتمگـستری غدّار است

تکانـه هـای شـدیـدی که  پـی بـه پی آمـد

تـوگـویی بر سـر مـردم  پتک  جبّار  است

ز تـرس و  دلهره خلق  هـرات  می لـرزند

در این زلزله های خشن چه اسرار است

مگـر بهـار  خـوشـی  را  ز  بـاغ  دزدیـدنـد

که محو جور خزان  رنگ و بوی گلزارست

شمار کشته وزخمی درست معلوم نیست

که چند مـرتـبه بـیش از  بـیـان آمار است

کجاست رحـم وعـواطف کجا حقوق بشر

که خلق بی کس و تنها خسته وزار است

بـه خاک و معـدن و  آب وطن  همه مایـل

ولی  بروز  ضرورت  نه  پول و  ابزار است

سران، خاک جهـان را ز نـو کنند  تقـسیم

رسانه هاهمه سرگرم جنگ و کشتاراست

چـرا بـه محـو جــهـان بـشــر تـلاش کنند

خــدا و خـلـق ز جـنـگ اتـم  بـیـزار  است

به قعـر قلزم خون گـرزمین شـود معدوم

دگرنه گرمی خورشید و ماه و انواراست

هـرات چـشـم امیدش بـه مـردم دنـیا است

خدا به مردم بی کس یار وغمخوار است

بـیــان درد و  غــم و رنـج و مـاتــم مـردم

نـه در توان قـلم نـه به نقـل و گفتار است

رسول پویان

۱۰ اکتوبر ۲۰۲۳

06 اکتبر
۱ دیدگاه

عشق در فرگشت شدن

تاریخ نشر: جمعه ۱۴ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی – ۶ اکتوبر ۲۰۲۳ میلادی

عشق در فرگشت شدن

عـشـق با راز بقـا آهـنگ  دل  را  سر کند

مردوزن را تابه فرگشت شدن همسرکند

جـذبۀ عشق و صداقت  را  رفاقت  پرورد

نـطــفـۀ  مهـــر پـدر  را  کـودکِ  مادر  کند

بی خلـوص عـشق  پیونـد محبـت می کَند

حلقۀ عـشق و محـبـت  را وفـا  زیـور کند

عشق  نیروی  بـزرگی را بـه جنبش آورد

انـقــلاب بی کــرانـی  در دل  پـیـکـر  کند

جنگ قومی  و نژادی را کند  صلح و صفا

وصل  و دی اِن ای، اقوام  را  بـرابـر  کند

زیرنام مکتب و دین  مسلخ انسان کُشیست

عـشـق نـور هـمـدلی را جـنّـت دلـبر کند

تا که از اخبار  در گـوش  بشر آیـد  دروغ

عالـم دل راستی و اخلاص را بیشتر کند

سازهستی را ز شوروشوق مستی پرکنید

تا که دل در بزم انسان شعر تر از بر کند

عشق ومستی وطرب دل راانرژی میدهد

خاطـر آشفـته حالان را بـدان خوشتر  کند

رخت ماتـم در تن انسانیت پـوسیده  گشت

جامۀ نـو بـه که شـوق زنـدگی در بر کند

رقـص امـواج  طبـیعت  بـر لـب  دریا  نگر

دردل پاک صدف بس جلوه ها  گوهر کند

زنـدگی در وحدت  ذرّات  گـردد  جلوه گـر

اصل بـودن را  گهر افشان بحـر و  بـر کند

چشم سـوم را فـروغ  حـس ششم گـر کنید

عـقـل زرّیـن گـوهـر شبتاب  را  رهبر کند

بندها را بگسلاند، هفت خـوان را  بگـذرد

مهرومه را در سیه چال شبان  افسر کند

هست وبودم دردل هستی  تکامل می کند

دانش از قـعـر عـدم بـنـیـاد نیسـتی برکند

قصـر هـسـتی را کنید گـر خـانـۀ انسایت

چـشم وجـدان از ثـریا سیل بر منظر کند

اتّحـاد و هـمـدلی هـا گـر به آزادی رسـد

بی مهابا سربرون  خورشید  از خاور کند

تـیغ خـون آلـودۀ افـراطـیـت  را بشکـنـیـد

تا قلم صلـح و صـفا را شـامـل دفـتر کند

محتسب در زیـر نام دیـن شلاق می زند

حرص قـدرت را  به  جای  گفتۀ  داور کند

غمـزۀ مـژگان و شـوق بادۀ چـشـم خمار

زاهـد خلـوت نشین را  مایـل  سـاغـر کند

ناوک دلدوز مژگان  گـر شکافـد  سینه را

شیخ و  واعظ  را هوایی بر سر  منبر کند

ترس و تردید از درون عاشقان زایل شود

عقل اگرعشق وصفای دل  را  محور کند

دل اگر شوق تماس و گفتگو دارد به دل

حـلـقـۀ پـیــونــد  دل  هـا را  زنگ  در کند

مهر و احساس دل شیدا  را حس می کند

دل اگر از راستی بر عشق  دل  باور کند

رسول پویان

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳

 

08 مارس
۳دیدگاه

هوای تازه

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۷حوت ۱۴۰۱– هشتم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

بیا تا غرق رویاهای خود سازیم عوالم را

دهـیم پـرداز زیـبـا تـر تصاویـر منجـم را

ادامه نوشته…

06 مارس
۲دیدگاه

تاج عشق و دوستی

تاریخ نشر دوشنبه ۱۵حوت ۱۴۰۱– ششم  مارچ ۲۰۲۳ هالند

نـالۀ خـامـوش دل گـوش نـوا را کـر کند

جیغ فـردا داد و فـریاد سکوت از بر کند

ادامه نوشته…

03 مارس
۲دیدگاه

شاهین اندیشه

تاریخ نشر جمعه ۱۲حوت ۱۴۰۱– سوم مارچ ۲۰۲۳ هالند

نبـض هـسـتی ذرگان را در تکاپـو آورد

ارتعاشی، جنبشی در هـرشش سـو آورد

ادامه نوشته…

28 فوریه
۲دیدگاه

کتاب زندگانی

تاریخ نشر سه شنبه نهم  حوت ۱۴۰۱– ۲۸ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کـتـاب زنـدگانی پـر ز ارث دور پـیـشـیـن است

نقوش کلک تاریـخ و تمدن بـس که رنگین است

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

سیه چالۀ جنگ

تاریخ نشر یکشنبه هفتم  حوت ۱۴۰۱– ۲۶ فبروری ۲۰۲۳ هالند

مگـر بـه تار عـدم پای زندگی بند است

که داستان سیه چاله پرچون وچند است

ادامه نوشته…

22 فوریه
۲دیدگاه

زبان مادری

تاریخ نشر چهار شنبه سوم حوت ۱۴۰۱– ۲۲ فبروری ۲۰۲۳ هالند

بس که فارسی لعل نوشین غزل شیرین کند

مصـرع و بـیت و قـوافی را عـبیرآگین کند

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

دل تنها

تاریخ نشر دوشنبه اول حوت ۱۴۰۱– ۲۰ فبروری ۲۰۲۳ هالند

زندگی را در درون خـویشتن پیدا کنید

قدرت ذرات هستی را در آن معنا کنید

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

سخن عشق

تاریخ نشر جمعه ۲۸ دلو ۱۴۰۱– ۱۷ فبروری ۲۰۲۳ هالند

نجوای دل بوقت سحرگوش می کنم

درد و غـم زمانـه فـراموش می کنم

ادامه نوشته…

14 فوریه
۲دیدگاه

خشم انسان و طبیعت

تاریخ نشرسه شنبه ۲۵ دلو ۱۴۰۱– ۱۴ فبروری ۲۰۲۳ هالند

در نهــاد زنـدگانـی آتـشــی افـروختند

درحقیقت ژرفـنای زنـدگی را سوختند

ادامه نوشته…

11 فوریه
۲دیدگاه

چشم تکامل

تاریخ نشر شنبه ۲۲ دلو ۱۴۰۱– ۱۱ فبروری ۲۰۲۳ هالند

کشیدم لحظه هـای عشـق را در قاب رویایی

نهـادم در مـیـان شــور و شـوق حـال تنهایی

ادامه نوشته…

07 فوریه
۲دیدگاه

یک بام و دوهوا

تاریخ نشر سه شنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۱– هفتم  فبروری ۲۰۲۳ هالند

یک بام و دوهوا شده تا چیره درجهان

طالـب بدیـل دیموکـراسـی شـده در آن

ادامه نوشته…

31 ژانویه
۲دیدگاه

نغمۀ خوش

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۱– ۳۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند

جهان درچشم عشق ودوستی حسن دگرگیرد

هـزاران کلک مانی نقـش رنگـین هنر گیرد

ادامه نوشته…

27 ژانویه
۲دیدگاه

اهورای خرد

تاریخ نشر جمعه هفتم دلو ۱۴۰۱– ۲۷ جنوری ۲۰۲۳ هالند  

ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا

بـر امـواج خیال آگـیـن تا بـسـتـر کنم پیدا

ادامه نوشته…

21 ژانویه
۲دیدگاه

دشمن زن

تاریخ نشر شنبه  اول دلو ۱۴۰۱– ۲۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود

ترورووحشت تان برقرارنخواهد بود

ادامه نوشته…

14 ژانویه
۲دیدگاه

دریچۀ دل

تاریخ نشر شنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۱– ۱۴جنوری ۲۰۲۳ هالند 

هـنـوز قـصـۀ زلـف دراز بـایـد کرد

حدیث غمزه و تمکین وناز باید کرد

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

دام طلسمات

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۴۰۱– دهم جنوری ۲۰۲۳ هالند 

صراحی باده نه بل خون دل درکاسه میریزید

و یا قـنّاد سنگچـل جای نقـل خاصه می ریزد

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۲دیدگاه

دل گم شده

تاریخ نشر شنبه ۱۷جدی ۱۴۰۱– هفتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

دل به سودای تــو دیـوانـه کنم یا نکنم

بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

ادامه نوشته…

31 دسامبر
۲دیدگاه

سوغات طالبان  درسال نو

تاریخ نشر شنبه دهم جدی ۱۴۰۱– ۳۱ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

جور وستم به حق زنان بی حساب گشت

طالـب بـا پـلان ســـیـا بـی نـقــاب گـشت

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۲دیدگاه

ظلم امریکا

تاریخ نشرسه شنبه ششم جدی ۱۴۰۱–  ۲۷ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

عـقـد امریکا و طالـب ظـلم را بنیاد کرد

چون امارت را تنور جور واستبداد کرد

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۲دیدگاه

بادۀ فرهنگ و تمدن

تاریخ نشر شنبه سوم  جدی ۱۴۰۱–  ۲۴ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

شب درهوای طره یی بویی شنیده ام

در بــزم مـاه قـصـۀ رویی شـنـیده ام

ادامه نوشته…

20 دسامبر
۲دیدگاه

عشق حقیقی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۴۰۱–  ۲۰ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

ادامه نوشته…