۲۴ ساعت

۲۸ سنبله
۲دیدگاه

کتاب یادگاری

تاریخ نشر  جمعه  ۲۸ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

کتاب یادگاری

رسول پویان

گرفـتـارم کـنـد در حلـقـۀ زلـفی گل اندامی

به تیرم می زنـد هـر دم نگاه چـشم بادامی

ادامه نوشته…

۲۲ سنبله
۲دیدگاه

صلح قطر

تاریخ نشر شنبه ۲۲ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

صلح قطر

رسول پویان

گند بـن در رودۀ صلـح قـطـر افتاده است

بـار دیگـر میهـن ما در خطـر افتاده است

ادامه نوشته…

۲۰ سنبله
۲دیدگاه

سرود چشم مست

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۲۰ سنبله  ۱۳۹۹ –  دهم  سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

سرود چشم مست

رسول پویان

سرود چشم مستی تا به رقص آرد دل ما را

به نوشم ازنگاهی قطره قطره شور مینا را

ادامه نوشته…

۱۲ سنبله
۲دیدگاه

ساز هستی

تاریخ نشر  چهار شنبه  ۱۲  سنبله  ۱۳۹۹ –  دوم  سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

ساز هستی

رسول پویان

زبـان بـا واژگان و سـنبل و پیمـان می رقصد

دل مـسـت معـانـی بـر لـب خـنـدان می رقصد

ادامه نوشته…

۰۷ سنبله
۲دیدگاه

حملۀ سیلاب

تاریخ نشر  جمعه  هفتم  سنبله  ۱۳۹۹ –  ۲۸  آگست  ۲۰۲۰ هالند

حملۀ سیلاب

رسول پویان

بس بی خـبــر حـمـلۀ سـیـلاب می کشد

با مـوج تـند و پیچـش گـرداب می کشد

ادامه نوشته…

۳۰ اسد
۲دیدگاه

ذبح حقوق مردم

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۰  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۰  آگست  ۲۰۲۰ هالند

ذبح حقوق مردم

رسول پویان

با نام صلح غارت و کـشتـار می کنید

تا کی به جنگ بیهوده اصرارمی کنید

ادامه نوشته…

۲۶ اسد
۲دیدگاه

رویای عشق

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶  اسد  ۱۳۹۹ –  ۱۶ آگست  ۲۰۲۰ هالند

رویای عشق

رسول پویان

دیـدار یـار و چـشـم خـمـار آرزو کنم

ابراز عشق ومهر ووفا رو به روکنم

ادامه نوشته…

۲۰ اسد
۲دیدگاه

گرز رستم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۰  اسد  ۱۳۹۹ –  دهم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

گرز رستم

رسول پویان

گرز رسـتم بر چکاد سر خورَد

دیو اگر تاریخ این کشور خورد

ادامه نوشته…

۱۶ اسد
۲دیدگاه

گوهر انسانیت

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۶  اسد  ۱۳۹۹ –  ششم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

گوهر انسانیت

رسول پویان

طالب به ارگ آید وداعش به سنگر است

این صلح نیسـت؛ بلکه تجاوزدیگر است

ادامه نوشته…

۱۴ اسد
۳دیدگاه

مستیِ عشق دل

تاریخ نشر سه شنبه   ۱۴  اسد  ۱۳۹۹ –  چهارم  آگست  ۲۰۲۰ هالند

مستیِ عشق دل

رسول پویان

دو دل که بهم شدند جدا نتوان کرد

جز مهر ومحبت و وفـا نتوان کرد

ادامه نوشته…

۰۹ اسد
۲دیدگاه

عید مردم

تاریخ نشر  پنجشنبه  نهم   اسد  ۱۳۹۹ –  ۳۰  جولای  ۲۰۲۰ هالند

عید مردم

رسول پویان

عـیـد قـربان قتل عـام گوسـفندان می کند

طالب و داعـش لیکـن ذبح انسان می کند

ادامه نوشته…

۰۵ اسد
۲دیدگاه

آواز دل

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  اسد  ۱۳۹۹ –  ۲۶  جولای  ۲۰۲۰ هالند

آواز دل

رسول پویان

دل بـه هـر حالی که دارد شـادمانی می کند

در زمسـتان چون بهـاران گلفـشانی می کند

ادامه نوشته…

۳۰ سرطان
۲دیدگاه

جلوگاه رنگ

تاریخ نشر  دوشنبه   ۳۰  سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۰  جولای  ۲۰۲۰ هالند

جلوگاه رنگ

رسول پویان

خـون غـروب دامـن دریا گرفته است

گـویـی که آب لالۀ حمـرا گرفته است

ادامه نوشته…

۲۶ سرطان
۳دیدگاه

نور تمدن

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۶ سرطان  ۱۳۹۹ –  ۱۶  جولای  ۲۰۲۰ هالند

نور تمدن

رسول پویان

جهـان ز دانش و نـور تمدن آباد است

برای تجـربـه تاریـخ پر ز اسناد است ادامه نوشته…

۱۹ سرطان
۲دیدگاه

تپش دل

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۱۹ سرطان  ۱۳۹۹ –  نهم  جولای  ۲۰۲۰ هالند

تپش دل

رسول پویان

دل در خـیـال صورت زیبا تپیده است

با چشـم عشق و سیرت بینا تپیده است

ادامه نوشته…

۱۵ سرطان
۲دیدگاه

رنگین کمان

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ سرطان  ۱۳۹۹ –  پنجم   جولای  ۲۰۲۰ هالند

رنگین کمان

رسول پویان

باران چو دانه های گهر درشتاب بود

گاهی هــوا تـیـــره و گاه آفـتــاب بود

ادامه نوشته…

۰۷ سرطان
۲دیدگاه

حلقۀ پیمان

تاریخ نشر شنبه هفتم  سرطان  ۱۳۹۹ –  ۲۷  جون ۲۰۲۰ هالند

حلقۀ پیمان

رسول پویان

نغـمه هایی مست مستم می کند

چشم شوخی می پرستم می کند

ادامه نوشته…

۲۹ جوزا
۲دیدگاه

شعر دل

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۹ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۱۸  جون ۲۰۲۰ هالند

شعر دل

رسول پویان

رقص و آواز گـر شتاب کند

بـنــد افــراط را خــراب کند

ادامه نوشته…

۲۲ جوزا
۲دیدگاه

نگین عشق

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۲ جوزا  ۱۳۹۹ –  ۱۱  جون ۲۰۲۰ هالند

نگین عشق

رسول پویان

فضای عـشـق پـایـانی ندارد

سیه چالهای چـرخانی ندارد

ادامه نوشته…

۱۶ جوزا
۵دیدگاه

حرمت انسان

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ جوزا  ۱۳۹۹ –  پنجم جون ۲۰۲۰ هالند

حرمت انسان

رسول پویان

جهـان بـه پنجۀ دژخیم جور و بیداد است

به هرطرف نگری جیغ و داد وفریاد است

ادامه نوشته…

۰۳ جوزا
۲دیدگاه

عید آزادی وطن

تاریخ نشر شنبه  سوم  جوزا  ۱۳۹۹ –  ۲۳ می ۲۰۲۰ هالند

عید آزادی وطن

رسول پویان

عیدسـت تا که دل بـه دل گفتگو کند

یک بوسـه یی ز کنج لبی آرزو کند

ادامه نوشته…

۲۶ ثور
۳دیدگاه

تابکی میکشید؟

تاریخ نشر جمعه ۲۶  ثور  ۱۳۹۹ –  ۱۵ می ۲۰۲۰ هالند

تابکی می‏کشید؟

رسول پویان

تا بکی در زیـر نام صلح انسـان می کشی

مردم بیچاره و مسکین و حیران می کشی

ادامه نوشته…

۰۸ ثور
۲دیدگاه

درخت تلخ

تاریخ نشر دوشنبه  هشتم  ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۷  اپریل ۲۰۲۰ هالند

درخت تلخ

رسول پویان

هـنوز خاطرۀ عشـق و زندگی بـاقـیسـت

سـرود تـازه گل نــوبهــار دل بـاغـیـست

ادامه نوشته…

۰۳ ثور
۳دیدگاه

طالبان و روزهای دشوارهرات

تاریخ نشر چهار شنبه  سوم ثور  ۱۳۹۹ –  ۲۲  اپریل ۲۰۲۰ هالند

طالبان

وروزهای دشوارهرات

بخش چهارم یا اخیر

رسول پویان

دفن موسیقی و هنر

موسیقی و ساز و آواز ریشه در تاریخ و فرهنگ هرویان دارد. در عهد دولت‏های مستقل خراسانی از جمله غزنویان و تیموریان موسیقی در هرات رونق زیادی داشت و محافل شاهانه و مجالس سرور مردمی با موسیقی زینت می‏یافت.

ادامه نوشته…

۳۱ حمل
۱ دیدگاه

طالبان و روزهای دشوارهرات

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۱ حمل ۱۳۹۹ – ۱۹ اپریل ۲۰۲۰ هالند

طالبان

وروزهای دشوارهرات

بخش سوم

رسول پویان

حجاب اسلامی در ورزش

پدیده حجاب اسلامی در ورزش در دوره مجاهدین مطرح شد و در دوره طالبان به زور شلاق تطبیق گردید.

ادامه نوشته…