۲۴ ساعت

05 مارس
۲دیدگاه

تحفۀ عشق

تاریخ  نشر جمعه  ۱۵ حوت  ۱۳۹۹ – پنجم  مارچ ۲۰۲۱ هالند 

دلی که عشق دهد تحفه پس نمی گیرم

همیشه صدقـه کنم هیچ بس نمی گیرم

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

ارث نیاکان

تاریخ  نشر چهارشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۴  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است

کودک به روی نعش خون آلود مادراست

ادامه نوشته…

19 فوریه
۲دیدگاه

فضای عشق

تاریخ  نشر  جمعه اول حوت  ۱۳۹۹ – ۱۹  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

بـاز سـرو نـاز در مـیـدان جـولان می کند

بید و شـمشـاد و صنوبر را حیران می کند

ادامه نوشته…

15 فوریه
۲دیدگاه

عشق و ارمان

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۷ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۵  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند

اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند

ادامه نوشته…

08 فوریه
۴دیدگاه

باغ کهن

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۰ دلو   ۱۳۹۹ –  هشتم   فبروری ۲۰۲۱ هالند

عـندلـیـب دل مگـر راه چـمــن گم کرده است

شـاخۀ شمشاد و بـوی نسـتـرن گم کرده است

ادامه نوشته…

02 فوریه
۲دیدگاه

پرفشانی دل

تاریخ  نشر سه شنبه  ۱۴ دلو   ۱۳۹۹ – دوم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

هوای مشک به دل آهوی ختن دارد

خرام ناز به دشت و کُه و دمن دارد

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۳دیدگاه

بلبل عشق و طرب

تاریخ نشر دوشنبه   ۲۹ جدی   ۱۳۹۹ –  ۱۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران

نیستان آتـشی افروخته گویی در دل دوران

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

امید و پایداری

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۱ جدی   ۱۳۹۹ –  دهم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

صلح امریکا و پاکسـتان بسـی ننگین بُوَد

سلطۀ طالب به میهن فاسـد و چرکین بُوَد

ادامه نوشته…

03 ژانویه
۲دیدگاه

باغ مژگان

تاریخ نشر  یکشنبه ۱۴ جدی   ۱۳۹۹ – سوم  جنوری ۲۰۲۱ هالند

باغ مژگان

نگاه سـرمه سا در باغ مژگان می کند بازی

بـرای صید دل با تیغ و پیکان می کند بازی

ادامه نوشته…

01 ژانویه
۲دیدگاه

سال نو مبارک

تاریخ نشر جمعه ۱۲ جدی   ۱۳۹۹ – اول جنوری ۲۰۲۱ هالند

سال نو مبارک

رسول پویان

عسل می بارد از دور لبانت

شراب قند فارسی در دهانت

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۲دیدگاه

مکتب هنری هرات

تاریخ نشر دوشنبه  اول جدی   ۱۳۹۹ – ۲۱  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

دبسـتـان هـریـوا صـنعـت اسـتاد آوردست

نگارسـتان رنگین نقـش‏ها بر یاد آوردست

ادامه نوشته…

19 دسامبر
۲دیدگاه

سُور یلدا

تاریخ نشر شنبه  ۲۹  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۹  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

به پیشواز شب یلدا :

سـرور مهـر ریـزد سُـور تابسـتان یلدایم

دل خـورشـیـد دارد نـور تابـسـتان یلدایم

ادامه نوشته…

13 دسامبر
۴دیدگاه

باغ دل

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۳  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۳  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

در شهرگل گلبان شدی در باغ دل خـندان شدی

برشاخ دل پیچان شدی بوی خوش ریحان شدی

ادامه نوشته…

05 دسامبر
۲دیدگاه

مزرع ساز

تاریخ نشر شنبه  ۱۵  قوس   ۱۳۹۹ –  پنجم  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

مزرع ساز

نـوای راگ هــا در بــاغ دل آواز می کارد

درآغوش طبیعت مزرعی از ساز می کارد

ادامه نوشته…

25 نوامبر
۲دیدگاه

جنگ؛ چرا؟

تاریخ نشر  چهار شنبه  پنجم  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۵  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

جنگ؛ چرا؟

رسول پویان

پـرورده ام بـه دامـن دل کـودک خـیـال

رویای شوق بیت و غزل را دهد کمال

ادامه نوشته…

16 نوامبر
۳دیدگاه

واژگان سره

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۶ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

واژگان سره

رسول پویان

واژگان سـوچّـه و نغـز دری

ریشـه دارد در زبـان مادری

ادامه نوشته…

13 نوامبر
۲دیدگاه

خاطرات مردم کابل

تاریخ نشر  جمعه  ۲۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ هالند

خاطرات مردم کابل

رسول پویان

سینمای پارک شـهر نو نمـاد زنده بود

خـاطـرات مـردم کابـل ازان تابنده بود

ادامه نوشته…

09 نوامبر
۳دیدگاه

قعر دوزخ

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۹ عقرب  ۱۳۹۹ –  نهم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

قعر دوزخ

رسول پویان

میهــن بــه قـعــر دوزخ آتـش فتاده است

در چنگ دزد و جانی سرکش فتاده است

ادامه نوشته…

03 نوامبر
۲دیدگاه

یورش به دانشگاه

تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ عقرب  ۱۳۹۹ –  سوم  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

یورش به دانشگاه

رسول پویان

شب پرسـتان حمله بر انـوار دانش کرده اند

جنگ با اهـل کتاب و خیل خوانش کرده اند

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

حق آزاد زیستن

تاریخ نشر  دوشنبه  پنجم   عقرب  ۱۳۹۹ – ۲۶  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

حق آزاد زیستن

رسول پویان

طالـبان در مـرگ مـردم شادمانی می کنند

روز جشن نوبهاران نوحه خوانی می کنند

ادامه نوشته…

21 اکتبر
۲دیدگاه

راه آزادی

تاریخ نشر  چهارشنبه   ۳۰ میزان ۱۳۹۹ – ۲۱  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

راه آزادی

رسول پویان

دلــم شـوق نــوای یـار دارد

هـوای تـنبک و دوتـار دارد

ادامه نوشته…

12 اکتبر
۲دیدگاه

صلح و آزادی

تاریخ نشر  دوشنبه  ۲۱ میزان ۱۳۹۹ – ۱۲ اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

صلح و آزادی

رسول پویان

دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست

میهن ما بیش ازیـن بـازیـچـۀ ســفّـاک نیست

ادامه نوشته…

07 اکتبر
۲دیدگاه

شقایق محبت

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۶ میزان  ۱۳۹۹ –  هفتم  اکتوبر ۲۰۲۰ هالند

شقایق محبت

رسول پویان

تا در سر دل هوای عشق است

بن مایـۀ جـان بقای عشق است

ادامه نوشته…

30 سپتامبر
۲دیدگاه

روشنگری

تاریخ نشر چهارشنبه  نهم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

روشنگری

رسول پویان

ازسیه چالی برون موجود سنگین می شود

مشتری و زهره وخورشید زرّین می شود

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سایت ۲۴ ساعت هماره چراغ تابناک …

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  میزان  ۱۳۹۹ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

سایت ۲۴ ساعت با تلاش های دوست محترم مهدی بشیر هماره چراغ تابناک روشنگری را برافراشته نگهداشته است.