۲۴ ساعت

27 ژانویه
۲دیدگاه

اهورای خرد

تاریخ نشر جمعه هفتم دلو ۱۴۰۱– ۲۷ جنوری ۲۰۲۳ هالند  

ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا

بـر امـواج خیال آگـیـن تا بـسـتـر کنم پیدا

ادامه نوشته…

21 ژانویه
۲دیدگاه

دشمن زن

تاریخ نشر شنبه  اول دلو ۱۴۰۱– ۲۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود

ترورووحشت تان برقرارنخواهد بود

ادامه نوشته…

14 ژانویه
۲دیدگاه

دریچۀ دل

تاریخ نشر شنبه ۲۴ جدی ۱۴۰۱– ۱۴جنوری ۲۰۲۳ هالند 

هـنـوز قـصـۀ زلـف دراز بـایـد کرد

حدیث غمزه و تمکین وناز باید کرد

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۲دیدگاه

دام طلسمات

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ جدی ۱۴۰۱– دهم جنوری ۲۰۲۳ هالند 

صراحی باده نه بل خون دل درکاسه میریزید

و یا قـنّاد سنگچـل جای نقـل خاصه می ریزد

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۲دیدگاه

دل گم شده

تاریخ نشر شنبه ۱۷جدی ۱۴۰۱– هفتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

دل به سودای تــو دیـوانـه کنم یا نکنم

بـر سـر زلف تـو زولانـه کنم یا نکنم

ادامه نوشته…

31 دسامبر
۲دیدگاه

سوغات طالبان  درسال نو

تاریخ نشر شنبه دهم جدی ۱۴۰۱– ۳۱ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

جور وستم به حق زنان بی حساب گشت

طالـب بـا پـلان ســـیـا بـی نـقــاب گـشت

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۲دیدگاه

ظلم امریکا

تاریخ نشرسه شنبه ششم جدی ۱۴۰۱–  ۲۷ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

عـقـد امریکا و طالـب ظـلم را بنیاد کرد

چون امارت را تنور جور واستبداد کرد

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۲دیدگاه

بادۀ فرهنگ و تمدن

تاریخ نشر شنبه سوم  جدی ۱۴۰۱–  ۲۴ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

شب درهوای طره یی بویی شنیده ام

در بــزم مـاه قـصـۀ رویی شـنـیده ام

ادامه نوشته…

20 دسامبر
۲دیدگاه

عشق حقیقی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۴۰۱–  ۲۰ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

طرب درساز دل رویای دیگرمی کند ترسیم

غـزل هـای دل مستانـه را از سـر کند تقدیم

ادامه نوشته…

16 دسامبر
۲دیدگاه

اندیشۀ عالی

تاریخ نشر  جمعه ۲۵  قوس ۱۴۰۱– ۱۶ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

سحـر در بـزم رنگین شـفـق مسـتانه می رقصد

به گرد اشک شمع سوختکان پروانه می رقصد

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

آیین وفا

تاریخ نشر شنبه پنجم قوس ۱۴۰۱–  ۲۶ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد

زغوغای شکست بال وپرپروازمی خیزید

ادامه نوشته…

14 نوامبر
۲دیدگاه

انقلاب بزرگ خرد

تاریخ نشردو شنبه  ۲۳ عقرب ۱۴۰۱–  ۱۴ نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است

به چنگ آتش خشم ووغا گرفتاراست

ادامه نوشته…

08 نوامبر
۲دیدگاه

زندان زنان

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۷ عقرب ۱۴۰۱– هشتم  نوامبر  ۲۰۲۲ هالند

ندارد شور وشوق عشق هرگز مرز پایانی

ازل را در ابـد پیوسـته سـازد بـرق نیرانی

ادامه نوشته…

31 اکتبر
۲دیدگاه

رنگ دیگر

تاریخ نشر دوشنبه نهم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۳۱ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

گفته بودم که جهان رنگ دیگر می خواهد

کلک صورتگروارژنگ دیگر می خواهد

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

رویای شیرین

تاریخ نشر چهارشنبه  چهارم  عقرب  ۱۴۰۱–  ۲۶ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

کاش در رویای شیریـن آشیانی داشتم

در هـوای شـوق گل هـا بلبلانی داشتم

ادامه نوشته…

17 اکتبر
۲دیدگاه

گرگ را چوپان کنند

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ میزان  ۱۴۰۱–  ۱۷ اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

شـرم بر آنان که گرگان را چوپان می کنند

قـاتـلان را حافـظ سـرهـای انـسان می کنند

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۲دیدگاه

قتل عام

تاریخ نشر شنبه نهم   میزان  ۱۴۰۱– اول اکتوبر  ۲۰۲۲ هالند

جهـان نظاره گـر قـتـل عـام انسـان است

نه رحم وشفقت انسانیت چه وجدان است

ادامه نوشته…

29 سپتامبر
۲دیدگاه

آزادی و حق زندگی

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۹ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

باید از نو جنبش و حماسـه ها برپا کنید

گرز رستم را برای حفـظ جان بالا کنید

ادامه نوشته…

27 سپتامبر
۲دیدگاه

تکامل عشق

تاریخ نشر سه شنبه پنجم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

محـور انسـان و هستی و خـدا عشـق دل است

زان سـبب معشـوقـه و عاشـق باهم مایل است

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سایت۲۴ساعت دراین اوضاع حساس تاریخی

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سایت ۲۴ ساعت به همت محترم مهدی بشیر در این اوضاع حساس تاریخی چونان مشعل تابناک در سپهر مطبوعات فروپاشیدۀ افغانستان می تابد و در مسیر  روشنگری و بیداری اذهان تلاش می کند؛

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۲دیدگاه

شور و غوغای تمدن

تاریخ نشر پنجشنبه ۳۱ سنبله ۱۴۰۱– ۲۲ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بر افکن از رخ خورشید جـان افزا نقاب امروز

درآور چهـرۀ صـبح صـفـا را از نـقــاب امروز

ادامه نوشته…

19 سپتامبر
۲دیدگاه

شمیم خیال

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۸ سنبله ۱۴۰۱– ۱۹ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

شـراب کهنۀ سـرخ و سپـید نـوش ات باد

تماـم نـشوۀ میـخـانـه هـا بـه دوش ات باد

ادامه نوشته…

17 سپتامبر
۲دیدگاه

آه مظلوم

تاریخ نشر شنبه  ۲۶ سنبله ۱۴۰۱– ۱۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

ظلـم افـزون سـلطۀ ظالـم را بـر می کند

ریشۀ طالب را از عـمق کشـور می کند

ادامه نوشته…

06 آگوست
۲دیدگاه

چشم عشق

تاریخ نشر شنبه  ۱۵ اسد ۱۴۰۱–  ششم  آگست  ۲۰۲۲ هالند

خبر دهـیـد بـه جانان که یار می آید

بـه شــوق دیــدن روی نگار می آید

ادامه نوشته…

31 جولای
۲دیدگاه

موج نگاه

تاریخ نشر یکشنبه نهم  اسد ۱۴۰۱–  ۳۱ جولای ۲۰۲۲ هالند

نگاه چشم سیاهی که سر به سر ناز است

میان گلشن مـژگان مسـت و غـمّـاز است

ادامه نوشته…