۲۴ ساعت

29 ژانویه
بدون دیدگاه

افغانستان مستقل

بسم الله الرحمن الرحیم

افغانستان مستقل

خپلواک افغانستان

تاریخ نشر  یکشنبه نهم دلو۱۳۹۰ –  ۲۹ جنوری ۲۰۱۲ 

هموطنان عزیز!

طوریکه هم میهنان ما آگاه است جنگ های تحمیلی سه دهــۀ اخیر بطور یقین وطن ما را در آستانۀ نابودی قرار داده است. این جنگ ها که بوسیلۀ عمال داخلی بیگانگان بخاطر تحقق منافع ازمندانه سیاسی – اقتصادی و استعماری شان وطن مان شعله ورشده بیش از ربع قرن است که همه بخش های حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما را زیر ضربات خُرد کننده قرار داده است. هموطنان عزیز بخوبی میدانند که قربانی همه این دسایس و تجاوزات تنها وتنها باشنده گان سرزمین افغانها بوده اند.اما کشورهای که به خاطر منافع حلقات مخصوص فرزندان خود را در جنگ افغانستان ازدست میدهند نمیتواند از ضرر این جنگ مصئون بمانند.

ادامه نوشته…