۲۴ ساعت

07 ژانویه
بدون دیدگاه

جرآت گفتار نیست

سروده ای از محترم استاد کاظمی هروی که در آن وضعیت کنونی کشور چهار دهه قبل از امروز تشریح گردیده و در شمارهء دوم سال سوم نشراتی جریدهء ترجمان منتشره دهم ثور ۱۳۴۹ هجری شمسی به نشر رسیده بود:

جرآت گفتار نیست

تاریخ نشر شنبه ۱۷ جدی ۱۳۹۰هفتم جنوری ۲۰۱۲

آنچه میگوئیم حرفست و عمل در کار نیست !

ورنه کار زندگانی اینقدر دشوار نیست !

خوب باشد گر بود گفتار توآم با عمل

ور نباشد حاجت پر گفتن بسیار نیست !

ادامه نوشته…