۲۴ ساعت

03 ژوئن
بدون دیدگاه

اینچه خوف است وچه بــــیم ؛ازمردم مظلوم ما

تاریخ  نشر  دوشنبه   سوم جون ۲۰۱۳ هالند

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

عبدالکریم(خشنود هروی کهد ستانی)

خطاب بهمه آنانیکه توانایی دفاع ازحقوق مِلَّت وکشورستمدیده داشته؛بنابرمنافع شخصی شان و داشتن روابط با ظالمان،غاصبان واشغالگران خادم خلق نبوده،از شرایط اختلاف افگنی و حکمفرمایی استفادهء سوء مینمایند.

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخهء  ۱ / ۶ / ۲۰۱۳

شهر کییف – اوکرائین

***

اینچه خوف است وچه بــــیم ؛ازمردم مظلوم ما

***

ای قبیح !از بهرچه ؟ برخــــلق خیانت میکنی

بهرِآن اغــــــراض زشتت،این سیاست میکنی

ترکِ آن عِــزّوشرف کردی ،بهرِ آمال خویش

ای خُــــداناتــــرس! زبهرِچه شما تت میکنی

خود سرانه،هرچه خواهی بهرِما دانی مجا ز

نه عبــــات،نه اطاعت، آن حســــادت میکنی

روزوشب، فرمانروایی میکنی برمظــلوما ن

آنچه ازدستِ توآیـــــد،بس جنـــا یت میکنی

آبروی ما بریزانی،چوتـــویی نابــــــــــکا ر

شــــرح این وآن نـــــدانی،ووقـاحت میکنی

گــوهرناب است عِزّت،هـیچ ندانی قــد رِ او

ایــدریغ!با بیــــوقاری آن صــدارت میکنی

تــونی وبـــوش واوبامه،ناظراعمـالِ تـوست

کاملاً احـــــــکامِ بــادارت ،رعایــت میکنی

ای بیغـــیرت!از فسادت خانه ها آتش گرفت

بوش راخواندی پدر، می دان ضلالت میکنی

غیروبیگانه،یـــــــگانه پشتیبانِ کیشِ توست

با منافــــــــق همنشینی،گویا رسالت میکنی

گه بخود اندیشه کن،زآنکه همان عـاق تویی

مـــا د ر میهـــنِ مارا،چـه خجـــا لت میکنی

آن فروش دخــــــتران،گشته رسوم دَیّــوثا ن

اینچه رسوائیست بعالم،خودرابرائت میکنی؟

غیرِآن ظلم وستم برگو!چه کردند درجهــا ن

باسلاح ذَ رّه وی،جنـگ و عــــداوت میکنی

دودمان مِلّتم را،بین بخاک افگـــــنده انــــد

رهبرکشور!چرا؟ این بس جهـــالت میکنی

ای سیاست!برتولعنت،با همین مَــکّــاره گی

خط ومشی ظالمانــــرا،بین حمـــایت میکنی

ای تو سَفّــاکِ لعین!خونِ یتیمان ریختــــــی

وزهمین جنگ کثیف،قصرهاعمارت میکنی

بالئیمــان همقـــدح،درمحفلِ خونخــوارگا ن

گاه دراینسو،گَه درآنسوچه لجــاجت میکنی

آه مظلــــــوم ویتیـــم،آخر بـــدارت میکــشد

گشتی غافل ازسوم،سا لهاست دنائت میکنی

سرزمینی ما نـــدارد،طاقتی اینگـونه ظُــلم

برهمه اوضاع ما،تاریخ !قضـــا وت میکنی

تاخت وتازش درجهان،فسق وفسا د بارآورد

هرکجا نفت است وزر،آنجـا سفــاهت میکنی

خلق مظلومِ جهـان، قیــد اسارتهای کیست؟

جاسوسی درهرکجـــا،برما سعا یت میکنی

بین اقــوامِ عرب،وخلقِ موءمن درجهــــان

توتروریزم نام نهــــا دی وشکایت میکــنی

اینچه خوف است وچه بیم،ازمِلّتِ مظلومِ ما

اِّتهامات بسته و برقــــومم  اهــا نت میکنی

مِلّتِ افغـــان !بــــدان!،درراه اعمــار وطن

با همان وحدت، عمارت را ضمانت میکنی

دل بجوش آمد،زبس غمهای انــدر سینه ام

ایدلا!برگو!چـــرا اینقـــد ر سماجت میکنی

من موافــق با توام،ای قلب خونین،زآنکه تو

آنچه خــواهــد خلــقِ ما،از آن دلالت میکنی

من همیخواهم خروشت،تا همان پای رَمَــق

درقــــلوبِ خلقِ محرومــــم ،اقامت میکنی

از نفیرت ،گوش خونخواران شودکَّرعاقبت

ایخُـــــدای لاشریک،دانــم عــــدالت میکنی

آنکه احساس وطن دردل ندارد جاهل است

عاقلا!برگوبخــــــلق،از چه شقــاوت میکنی

تابکی چون چاکــران غیر،بااودستیـاره ای

بابرادر درستیز،خـــودرا فضـاحت میکــنی

اندرین گیتی کنون،اوضاع واحوال برهم است

اقتصادت زیرصفر،دالــــرشمـــا رت میکنی

مِلّتِ واحـد بــدان!کاین زورگــــویانِ جهـــان

ظُلـم بر تو مینما ینـــد ،و تو اطـاعت میکنی

مـوقع آنست ،بلــــرزانی تو کـــاخ ظا لمــا ن

در بسا ادوار تاریــخ ،چـــه رسا لت میکنی

خلــقِ من!ای نورچشــم!وی سینهء پربارِ من

عقل درسر،شوردردل،حقّـا شجــاعت میکنی

بس چکیــد از دیــده گـا ن،لعل وگُهربردامنم

مجمر است این سینه ام ،دل را کبابت میکنی

آدمــی با خاک تیـره ،دارد پــیونــــد از ازل

یامُحَمَّـد(ص)! موءمنان را،توشفاعت میکنی

گبروترسا ویهـــود،هـــم زا دهء آن آدم انـــد

دهـریا ! ازبهر چه ؟هر جــا رذالــت میکنی

ناگهان،دست اجـــــل گیرد کُــلُفت آن گردنت

کــی تو، در داشــتنِ هرچیز قنـاعت میکنی

تیری ازغیــب برســـد،بر سرویا شانهءتــو

زآنکه هرسینهء بی کینـه ءرا،نشا نت میکنی

مرگ،حقّ است تو بدان!بر درِ هر خانه رسد

اگر این خـــود بـــدانی،چـه کــرامت میکنی

لب ببـندم که ،دیگر حرف بگــــوشت نرود

چون ازآن خوانش ا و،سخت زیا نت میکنی

(خشنود)!،آن بیم که او دارد نداری بجگــــر

هرچه درسینه وقلب است،برضایت میکنی

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما