۲۴ ساعت

28 دسامبر
۱ دیدگاه

کابینه ى ما

تاریخ نشر شنبه ۲۸  دسامبر ۲۰۱۳  هالند

یحیی دبیر

یحیی دبیر 

کابینه ى ما

یحیی دبیر

٢٠١٣/١٢/٢٨ 

درکابینه ى مابرانتخاب وزیر همیشه قطع رجالى بود

یاکه درین ده سال واندى شخص وزیر جهادى بود

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

سیاف ما

تاریخ نشر جمعه ۲۷  دسامبر ۲۰۱۳   هامبورک – آلمان

یحیی دبیر

یحیی دبیر

سیاف ما

یحیی دبیر

٢٠١٣/١٢/٢٧

سیاف ما پروفیسور بنام باروش.وهابى ما

سوگند خورده بازهم آى اس آى پاکستانى ما

ادامه نوشته…

26 دسامبر
۱ دیدگاه

ای عزیزان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۶  دسامبر ۲۰۱۳   هامبورک – آلمان

یحیی دبیر

یحیی دبیر

ای عزیزان

یحیی دبیر

٢٠١٣/١٢/٢٢

ای عزیزان بیایید یک کاردیگرمیکنیم

این فکرواندیشه خودرازیروزبرمیکنیم

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۱ دیدگاه

دموکراسی

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

یحیی دبیر

یحیی دبیر

دموکراسی

یحیی دبیر

۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱۳
هالند

****
کنون دموکراسی بنام شده بلای جان ما

ملک وخانه خود ما سالها شده زندان ما

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۱ دیدگاه

دین ما

تاریخ نشر سه شنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

یحیی دبیر

یحیی دبیر

دین ما

یحیی دبیر

٢٠١٣/١٢/٢١

هالند

****
دین وآیین مقدس ما هرروز سختر شده

زانکه نیمچه ملاهای ماخود نکرومنکرشده

ادامه نوشته…

23 دسامبر
۱ دیدگاه

چراجنگ؟

تاریخ نشر دوشنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

یحیی دبیر

یحیی دبیر

چراجنگ؟

۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱۳

یحیی دبیر

****

درمیهن ما سی سال واندی جنگ است هنوز

خود وبیگا نه به جان ما گرگ وپلنگ است هنوز

ادامه نوشته…

22 دسامبر
۱ دیدگاه

مجددی ما

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳ هالند

صبغت اللله مجددی

صبغت اللله مجددی

مجددی ما

یحیی دبیر

۲۱ / ۱۲ / ۲۰۱۳

هالند

یحیی دبیر

یحیی دبیر

مجددی ما، این شیخک فانی ما

این رفتاروکرداروهم مسلمانی ما

ادامه نوشته…