۲۴ ساعت

27 نوامبر
۱ دیدگاه

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

برای صلح، بازسازی و دموکراسی درافغانستان

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ م .

هموطنان عزیز!           

            نهضت تفاهم برای صلح، بازسازی ودموکراسی درافغانستان که به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۱م. در شهر أغوس کشور دنمارک با اشتراک عده یی از نخبګان و صاحب نظران مهاجر افغان تأسیس ګردید، نیروی آزاداندیشی است که بادر نظرداشت سنن پسندیده مردم افغانستان و باالهام ازمبارزات ترقیخواهانه جنبش روشنفکری در کشور،مبارزه برای ایجاد تشکل وسیع از احزاب و حلقا ت سیاسی، جوامع مدنی، نهادهای فرهنګی و شخصیت های علا قمند و معتقد به پروسه اتحاد روشنفکران مترقی، صلحدوست، وطنخواه را جهت تأ مین صلح، بازسازی و دموکراسی در افغانستان در سرخط وظایف اساسی خویش قرار داده است.

ادامه نوشته…