۲۴ ساعت

23 می
۱ دیدگاه

غزلی از نقیب الله رهسپر

تاریخ نشر: پنجشنبه  سوم جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

غزلی از نقیب الله رهسپر :

با خویش باش، منزل حیرت دراز نیست

رفتن کنار  جاده ی  شک ، امتیاز نیست

امواج رودخانه، چه زیبا و سرکش است

در ساحل  شکیب  نشستن ،  نیاز  نیست

این چهره ی  حقیقی  دنیاست ؛ پر فریب

در قبض و بسط عالم هستی مجاز نیست

دست کمک  ز دامن امکان ، اندک است

سوی  گدا ،  تبسم  سلطان ، اندک  است

هردرکه خوش خورد به نگاه تو، بازنیست

درسین و صاد، صوفی و سالک؛ تاملی!

هرقصه ایکه عرصه نگردیده، رازنیست

این حق توست ، دیدن صبح و شکوه باغ

راهی  مراد ، بی  ز نشیب و فراز نیست

بیخود مشو، که جلوه ی رنگ است؛ رهسپر!

جز  عجز ؛  در  تمیز  محبت  ، جواز نیست

                        نقیب الله رهسپر               

   (مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور )

       ۱۵ جدی ۱۴۰۲

22 می
۱ دیدگاه

فصلِ شتا

تاریخ نشر: چهار شنبه دوم جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

فصلِ شتا

در روز های  عقده،  تبسم  نوشته کن

بار د گر،  بهار  و   ترنم   نوشته  کن

برچرخ بی مروت و بی مهر و  بی ثبات

لطف خوش و شکیب و ترحم  نوشته کن

هر جا که کار رفته به بن بست و کوتهی

صد ها هزار ،  حرف  تفاهم  نوشته  کن

پایان قصه نیست

    درین پرده ایکه، خوب –

              نقش ترا به جلوه کشیده است

                                   چار سو !

بس کن مکش بسر، زغم و بیخودی سبو

رازی که هست بین همه، گم نوشته کن

فصل  شتا  رسیده  و کمبود  آ رد نیز

تا نو بها ر، یک بغل  هیزم  نوشته کن

یک اجتماع خوب محبت ، تمام ( ما )

از قریه تا به شهر، به مردم نوشته کن

جایکه  سر، مقام  ندارد  به  نزد عقل

تا  نشکنی چو آینه ا ز دم  نوشته کن

نقیب الله رهسپر

                         

                             

 شامل بحر:

مضارع مثمن اخرب مکفوف مقصور محذوف.

( دال ، دم ) در مصرع اخیر، به ضم ادا میشود.