۲۴ ساعت

جنگ وجدل

جنگ وجدل

نجیب الله حق شناس

هرات – افغانستان

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ ثور ۱۳۹۱ –  نهم می  ۲۰۱۲

هر کس که ز جنگ و  جدل قوم  خبر  شد

مهر و کرم  و صلح  ازین  ملک  بدر  شد

خصمانه  بدید ند  به هم  خیــش و  اقــارب

چشمان  فلک  ابـر گرفت  پرُ نم  و تر  شد

ادامه نوشته…