۲۴ ساعت

21 ژانویه
۲دیدگاه

از شاعر بزرگ ناصر خسرو قبادیانی بلخی

تاریخ نشر پنجشنبه  اول دلو   ۱۳۹۴ – ۲۱ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

قصیدۀ بلندی از شاعر بزرگ
ناصر خسرو قبادیانی بلخی :

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

هر که گوید که چرخ بی‌کار است

پیش جانش ز جهل دیوار است

ادامه نوشته…