۲۴ ساعت

26 ژانویه
۱ دیدگاه

کتاب بسته را مانم

تاریخ نشر : پنجشنبه ۵ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۵ چنوری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

محترم امان صحرائی

 

کتاب بسته را مانم

بر و باری  ندارم شاخهء  بشکسته  را  مانم

به مقصد نارسیده  رهنورد  خسته   را مانم

نگیرد هیچکس از متن و فصل و باب من فیضی

ز چشم افتاده  در تاقی کتاب بسته را مانم

نیابد  هیچگاه  پایم  صفای  ریگ  ساحل   را

به کل در فهر دریا کشتیی بنشسته را مانم

ز گقت و گوی با ارباب دانش فیض  میجویم

اگر جاهل به حرف آید دهان  بسته  را مانم

نبردارد درحت دوستی از سوی من زخمی

به دست ناتوانی تیشه ای بیدسته را مانم

نیم من واعظ و آخوند وشیخ و زاهد و مفتی

ریاکاری  ندانم  صوفیی  وارسته   را   مانم

به روی صفحهء  ذاتم  چکیده  رنگ  استغنا

ز  دام  ذلت  و  خفت  عقاب رسته را  مانم

مقابل گر شوم با  دشمنان  خانه  و  خاکم

همیشه از کمان  قهر ،  تیر جسته را مانم

اگرچه   بته ای   پژمرده   و   پیر  گلستانم

هوای عشق اگر  آید گل نو رسته را  مانم

امان صحرائی 

جرمنی

19 ژانویه
۱ دیدگاه

رمزِ نگاه

تاریخ نشر : جمعه ۲۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۹ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

رمز نگاه  

 چو  از  رمز نگاه   شوخ   او  ا فسانه  میریزد

دل افسون گشته پیش پای آن جانانه میریزد

   گهر  آرد  بدخشانِ   دهانش  در  سخن گفتن  

ز  هر  حرفِ  کلامش  دامنی  دُردانه   میریزد

برای  بستن  دلها  به  مویش ، گیسوانش را

مثال  خرمن  سنبل  به  روی  شانه  میریزد

برایم حلقه های زلف او  دامیست گسترده

ز خال  کنج  لب   بهر  شکارم  دانه  میریزد

به دین عاشقان رکن اول بگذشتن از جان است

چو شمع روشن شود خاکستر پروانه میریزد

ندارد گرچه باک از کشتن کس تیغ ابرویش

چنان من پیش او هیچم که خونم را نمی ریزد

چو بلبل در قفس هرگز نیم  مدیون صیادم

وی ازمن نغمه میخواهد که آب ودانه میریرد

سپردند   آشنایانم  به   اغیار   اختیارم  را

از آنرو   طرح   قتلم   خنجر بیگانه  میریزد

صراحی و سبوو می در این میخانه حاجت نیست

شراب از چشم مست ساقیی این خانه میریزد

می لعل لبش کرده ز صحرائی دریغ امشب

از آنرو اشک حسرت بیحد و پیمانه میریزد

امان صحرائی

جرمنی