۲۴ ساعت

29 آوریل
۱ دیدگاه

مناجات

تاریخ نشر چهار شنبه نهم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۹ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

متفکر شهید استاد مبشر

متفکر شهید استاد مبشر

مناجات

سروده ای ازمتفکر شهید استاد (مبشر)

تقدیم شما دوستان علاقمند!

خدایا بنام تو سازم کلام

بنام تو وجمله پیغمبران

ادامه نوشته…

21 آوریل
۱ دیدگاه

میهن

تاریخ نشرسه شنبه اول ثور  ۱۳۹۴ – ۲۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

متفکر شهید استاد مبشر

متفکر شهید استاد مبشر

میهن

سروده ای از متفکرشهید استاد (مبشر) 

یا رب قسم به صخره خون آلود میهنم

به رود به قله و به کوه برزنم

ادامه نوشته…

18 آوریل
۱ دیدگاه

مناجات

تاریخ نشر شنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۴ – ۱۸ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

متفکر شهید استاد مبشر

متفکر شهید استاد مبشر

مناجات

سروده ای ازمتفکر شهید استاد(مبشر) تقدیم شما دوستان علاقمند!

خدایا بنام تو سازم کلام

بنام تو وجمله پیغمبران

ادامه نوشته…