۲۴ ساعت

10 مارس
۴دیدگاه

پیام یک مادر افغان

تاریخ نشر دوشنبه  دهم   مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم قریشه عبیدی"

محترمه خانم قریشه عبیدی”

پیام یک مادر افغان

ارسال شده: توسط شیما غفوری

این مضمون را خانمی برای کمپاین “تفکر، تحریر وعمل”  ارسال نموده است. وقتی این پیام را مطالعه کردم، از نشاط  اشک  در چشمانم حلقه زد. در دلم گفتم که این چه سعادتی است که به این وسیله نسل های امروزی با گوشۀ از زندگی فامیلی خانواده های تعلیم یافتۀ دو نسل قبل آگاهی پیدا نمایند.

ادامه نوشته…