۲۴ ساعت

08 می
۱ دیدگاه

لذت یک لحظه مادر داشتن !

تاریخ نشر یکشنبه ۱۹ ثور  ۱۳۹۵ – هشتم  می  ۲۰۱۶ هالند

لذت یک لحظه مادر داشتن !

فریدون مشیری

انتخاب از : محمد مهدی بشیر

تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سر داشتن

ادامه نوشته…

28 سپتامبر
۱ دیدگاه

گرگ درون

تاریخ نشر دوشنبه  ششم میزان ۱۳۹۴ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

استاد فریدون مشیری

شعراز : شاعرتوانا ایران  محترم  فریدون مشیری
انتخاب از : محترمه خانم پروین مشتعل
گرگ درون
 
گفت دانایی که: گرگی خیره سر

هست پنهان در نهاد هر بشر
لاجرم جاری ست پیکاری سترگ