۲۴ ساعت

13 می
۳دیدگاه

مادر کیست؟

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۴ ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مادر کیست

نام   مادر   زیب  قرآن  خداست

سجده بر پاهای هر مادر رواست

طبع مادر سازگار  است  و رحیم

مادران    دارند     اخلاق   کریم

زیر پای  مادران   باشد   بهشت

جنس مادر را خدا  بهتر سرشت

کیست مادرآن که از روز نخست

روشنایی بهرطفلش خواست وجست

زندگی  را  آبرو   و عزت  است

قفل  منزل را  کلید  وحدت است

طفل را  مادر  مسلمان   می کند

آشنا   با   نور   ایمان    می کند

می‌ زداید  هر بدی  از  خلق  او

عالمش را می کند  شاد و  نیکو

روزوشب باشد  برایش  پاسبان

تا بدارد   از  فسادش   در امان

مادر آن باشد که  میداند  حرام

هر هوا وهرهوس برخود  مدام

تا  جهان  طفل  گردد   شادمان

باب نیکو راست  مادر قدر دان

نظم  سالم   در  امور  روزگار

آوَرَد   آینده ی   روشن    ببار

گوهر مهر و عنایت مادر است

آفتاب عشق و الفت  مادر است

مادر آراسته است با خلق کریم

اوست معماری ز جنات النعیم

کی بُوَد شایسته ی  این منزلت

آن زنی که نیستش این خاصیت

نیست مادر هر زن مردانه پوش

خودپسندوخود پرست وپرخروش

مادران    مهد  یقین   و   باورند

آسمان    زندگی     را   اخترند

چشم   مسکینیار را  اندر جهان

سرمه  بادا  خاک  پای مادران

غلام حیدر مسکینیار

۱۲ می ۲۰۱۸

پرت – آسترالیای غربی