۲۴ ساعت

09 مارس
۲دیدگاه

درب اسارت

تاریخ نشر  یکشنبه  نهمم  مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم ناهید واسعی

محترمه خانم ناهید واسعی

به مناسبت روز جهانی زن

درب اسارت

شعر از :  علی شاه احمدی عباب

انتخاب از ناهید واسعی

۸  مارچ  ۲۰۱۴

ای دیده ها، ای گوش هـا تا چنــد کور و کر شوید

ای پر توان خاموش ها، خیزیــد تا محشــر شویـد

ادامه نوشته…