۲۴ ساعت

22 سپتامبر
۱ دیدگاه

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۲ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

محترم عزیزاحمدبارز

محترم عزیزاحمدبارز

جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملی

عزیزاحمد  بارز

پژوهشگرحقوق  وعلوم  سیاسی

مقیم اکسفورد

‎ انتخابات به حیث مهم ترین رکن دموکراسی در تیوری مطرح جهان در اثر تقلب گسترده وسازمان یافته در افغانستان ناکام ماند وسرنوشت انتخابات را نه رای مردم بلکه موافقت نامه سیاسی دوجانبه دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ مشخص کرد.

ادامه نوشته…

16 فوریه
بدون دیدگاه

آن انتخابات واین دادستانی!

تاریخ نشرشنبه ۱۶ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

عزیز احمد بارز

عزیز احمد بارز

 آن انتخابات واین دادستانی!

عزیز احمد بارز

‎پژوهشگر حقوق وعلوم سیاسی

‎اکسفورد

شاهزدهم فبروی ۲۰۱۳

**

نیاز باز بینی پرونده های ملی ؛ قتل های هدفمند زنجیره ای؛ کابل بانک

وانتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ .

***

پیش در آمد

‎ریس حکومت و کمسیون مستقل! انتخابات افغانستان در دوانتخابلت ریاست جمهوری /۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ ؛ سرنوشت مردم و دموکراسی را که  به بهاء خون ملیون هاانسان این سرزمین بدست امده است به  تقلب به نفع خویش رقم زدند ویا از عملی شدن روند دموکراتیک آن به هر دلیلی جلوگیری کردند.

ادامه نوشته…

22 ژانویه
بدون دیدگاه

پی آمد های موفقیت وشکست مذاکره با طالبان

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ جنوری ۲۰۱۳ هالند

عزیز احمد بارز

عزیز احمد بارز

پی آمد های موفقیت وشکست مذاکره با طالبان

عزیز احمد بارز

اکسفوردجنوری ۲۰۱۳

پیش درآمد:

از اولین روز های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴حکومت افغانستان صدای مذاکره با طالبان را مطرح کرد واین روند بعداز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹رسما به پالسی محوری حکومت ریس جمهور کرزی تبدیل شد. تا کنون طالبان مذاکره با دولت افغانستان را رسما نپذیرفتند در یک مورد استثنایی که شورای عالی صلح خبر مذاکرات مقدماتی را با طالبان تایید کرد که نتیجه آن ترور پروفیسور ربانی ریس شورای  عالی صلح وریس جمهور پیشین بود. 

ادامه نوشته…

01 آوریل
بدون دیدگاه

شیر افغان در مقابل ایران سکوت کرد

شیر افغان در مقابل ایران سکوت کرد

عزیز احمد بارز

پژوهشگر حقوق مقیم اکسفورد

۱۳ حمل ۱۳۹۱/ اول اپریل ۲۰۱۲

اکسفورد

عزیز احمد بارزریس جمهور کرزی در جلسه ی لویه جرگه مشورتی در ماه سپتمبر/ میزان ۲۰۱۱  در رابطه به پیمان راهبردی با ایالات متحد امریکا صحبت میکرد؛ گفت: ( ما افغانها شیر استیم حق خود را از هر کسی میگیرم). این سخنان ریس جمهور به استقبال حاضران مواجه شد. ریس جمهور با این اظهارات سه هدف را دنبال می کرد:

۱. تشجیع حاضران به اظهارات تند علیه امریکا.

۲. تظاهر به غیر وابسته بودن.

۳.  بدست آوردن حمایت اعضای جرگه  در برنامه های مطروحه .

ادامه نوشته…

14 ژانویه
بدون دیدگاه

آینده مبهم پروژه مصالحه با طالبان

عزیز احمد بارز

عزیز احمد بارز

آینده مبهم پروژه مصالحه با طالبان

تاریخ نشر  شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۰ چهاردهم جنوری ۲۰۱۲

پیش درآمد:

مذاکرهٔ که به صلح بانجامد نیاز مبرم مردم خسته از جنگ افغانستان است؛ مردم افغانستان در سه دهه جنگ به حد کافی درمانده شده اند آنها سزاوار زندگی باثبات ومرفه اند؛ بدون داشتن برنامه ی مدون برای صلح ومدیر سیاسی مدبر دست یافتن به صلح وثبات دایمی نا ممکن است و یا دست آورد های دولت ومردم افغانستان را بعد از سال ۲۰۰۱ در پای معامله سیاسی ریخته خواهد شد در آن صورت سوگمندانه باید صریحا بگویم که بازنده اصلی مردم خواهند بود.

ادامه نوشته…