۲۴ ساعت

12 مارس
۲دیدگاه

محشر در مشاعره

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

فوتوی خانم عالیه اوفیانی را نداشتم جایش را سفید ماندم  و آقای نذیر ظفر

فوتوی خانم عالیه اوفیانی را نداشتم جایش را سفید ماندم و آقای نذیر ظفر

محشر در مشاعره

عالیه اوفیانی  — نذیر ظفر 

روز محشر که روز سخت بود

زاهدان اهل نیــــــک بخت بود

ادامه نوشته…