۲۴ ساعت

31 ژانویه
۱ دیدگاه

دیگر است

تاریخ نشر جمعه  ۱۰  دلو ۱۳۹۳ –  ۳۰ جنوری ۲۰۱۵ هالند

سیمین نور

دیگر است

سیمین نور

محترمه خانم سیمین نور

محترمه خانم سیمین نور

پشت روز روشنم شام سیاهی دیگر است

آنچه آن را کوه خواندم پرتگاهی دیگر است

ادامه نوشته…