۲۴ ساعت

29 ژانویه
۸دیدگاه

پیرمرد و اسکندر مقدونی

تاریخ نشر جمعه نهم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۹ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

پیرمرد و اسکندر مقدونی

شعراز: سید حسن ” غوری ”

(۶۷۰- ۷۱۸هجری)

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

این طرفه حکایت است بنگر

روزی ز قضا مگر سکندر

ادامه نوشته…