۲۴ ساعت

21 ژانویه
بدون دیدگاه

سر و مال ودل جانم فدای ملک ویرانم

سر و مال ودل جانم فدای ملک ویرانم

سادات

ساعت یک ونیم شب ۱۲ – ۱ – ۲۰۱۲

شهر لندن – انګلستان

تاریخ نشر شنبه اول دلو۱۳۹۰ –  ۲۱  جنوری ۲۰۱۲

نه من تاجک نه پشتونم، نه زیک سمت ویک زونم

نه من هزاره نه ازبک، نه من زین حلقه بیرونم

خوشم ازاینکه انسانم

نه از این و نه از آنم

من افغانم من انسانــــم ، من افغان پریشانم
ادامه نوشته…