۲۴ ساعت

26 آوریل
۱ دیدگاه

به بهانه ۸ ثور

تاریخ نشر یکشنبه ششم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۶ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم رفیع بیدار

محترم رفیع بیدار

به بهانه ۸ ثور

رفیع بیدار

این خاموشی مجاهدین می کشد آخر مرا

طالب گر نکشد داعش می کشد آخر مرا

ادامه نوشته…