۲۴ ساعت

28 آگوست
۲۵دیدگاه

مردم آزاری مکن

تاریخ نشر یکشنبه هفتم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۲۸  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

مردم آزاری مکن 

خواجه عبد الله انصاری

انتخاب از : محمد مهدی بشیر

رستگاری خواهی ای دل مردم آزاری مکن

بد نخواهی عاقبت غیر از نکو کاری مکن

ادامه نوشته…