۲۴ ساعت

فراخوان

تاریخ  نشر  سه شنبه ۲۱ می ۲۰۱۳ هالند Afghan

فراخوان

کنفرانس  ٣  روزه  برای  بررسی وضعیت مهاجرین افغانستان  در  یونان

١۵،١۶و١٧جون٢٠١٣  

کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان، انجمن افغانستان و آسیای میانه  و انجمن پناهنده گان یونان به ادامه کنفرانس های برون مرزی شان تصمیم دارند کنفرانسی ۳ روزه را ازتاریخ ۱۵ الی ۱۷ جون برای حمایت از پناهنده گان افغانستان در پایتخت ِیونان در شهر آتن تحت عنوان: پناهندگان، مهاجران و نژادپرستی در یونان برگزار نمایند.

ادامه نوشته…