۲۴ ساعت

06 ژانویه
۲دیدگاه

مشکلات زنان مهاجر در خارج از کشور !

تاریخ  نشر شنبه ۱۶ جدی  ۱۳۹۶ –  ششم  جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

مشکلات زنان  مهاجر در خارج از کشور ! 

چالش ها و دشوارئ هائ زنان افغانستان در مهاجرت.

محترمه خانم زرغونه “ولى”
فعال مدنى ،فرهنگى و اجتماعى
جنگ و بی ثباتی ، فساد سیاسی و فساد اداری و مالی در نظام حاکم سیاسی افغانستان ، نبود امنیت شهروندى ،بیکارى  خشونت علیه زنان وغیره عامل مهم مهاجرت مردم إز افغانستان و  باعث مهاجرت جمعی از نخبگان و تحصیل یافتگان ما بسوی کشورها و سرزمین های دیگر شده است

سالهاست که در کشورما  جنگ ادامه دارد در اثر این جنگ تحمیل شده از جانب کشورهاى امپریالستى در کشور مردم ما روز تا روز نا توان  تر شده و مى شوند

هموطنان مهاجر ما در غربت هم إز چالش هاى  مهاجرت بدور نمانده و با مشکلات دست وگریبان استند .
موضوع بحث ما در اینجا زنان است که مختصرا با تجربه و داشته ها از برنامه هاى کارى کار با مهاجران در اروپا توضیحات لازم ارایه مى گردد. 
مهاجرت که خود  انعطاف پذیرى فردى ،  فراگیرى زبان ، تطابقت به محیط زیست ، کاریابى در سطوح پایین ، اختلافات فرهنگى و  قبول اطفال وجوانان با دو کلتور ، ویزه أقامت ، اشناى با قوانین محیط زیست جدید بخصوص در مورد زنان ، وبالا خره قوانین خانه و خانواده وووووو را در بر مى گیرد که هموطنان ما باید  در تطبیق و فراگیرى ان تلاش بیشتر نمایند تا اینده بهتر براى خود وفرزندان شان اماده سازند.
  از اینکه بشکل نورمال دید گاه هاى  أفراد جامعه متفاوت است  از قبیل باور ها ، انحطاف پذیرى ، انتظارات شان  مشکلات و دشوارى ها را نمى توانیم دقیق رقم بزنیم ولى تقربیا مشکلات و دشوارى ها همگون است که بالاى بخشى از ان  در این مقالاو مقالات قبلى تا اندازه تماس گرفته شده است اینجا هم کوتاه در موارد مشکلات زنان اشاره مى گردد
از انجایکه تجربه ثابت نموده است .انعطاف پذیرى زنان مهاجر ما نسبت به مردان به سطح بلند تر قرار دارد زیرا تعدادى از  زنان ما با قبول دشوارى هاى  فراوان  در خارج از کشور با تمام مشکلات کشور میزبان مانند فراگیری زبان،  ، تربیه أطفال  به کلتور و فرهنگ دوگانه، بجا کردن رسم و رواج وطنى در خانواده  و تطابقت به فرهنگ بیگانه، کار دشوار خارج از منزل ، مسائل دولتى و بیروکرا تیک بخصوص و یزه أقامت در کشورساکن میزبان وغیره فرا روى زنان قرار دارد که مختصر به بحث مى گیریم .
– پیامد هاى سنت عقب مانده کشور :
یکى از مشکلات  زنان در خارج از کشور انتقال سنتى که وفق محیط جدید نمى شود سختگیرى هاى بیمورد در برابر زنان و دختران وجود دارد که حتى در قسمت انتخاب مسلک دختران و زنان مردان تصمیم گیرنده استند و یا اینکه دختران و زنان افغان باید پیش از تاریکى شب در خانه باشند ، زنان با کار کردن در خارج از منزل و اجازه تماس با دوستان وفراگیرى زبان   با ممانعت هاى جدى مردان بخصوص شوهران قرار مى گیرند و سرکشى زنان از خواست مردان خانواده مشکلات را در خانواده ها ببار مى أورد . 
– ترس  زنان از طلاق :
مشکل دیگر و جدى براى زنان ترس از طلاق است که خواسته ویا نا خواسته باید با شوهر یکجا زندگى کنند عدم سرکشى از ان بعضا به قتل هاى ناموسى هم منجر مى شود .
تعدادى از زنان  با وجودکه روابط حسنه با شوهران شان ندارند اما زیر یک سقف با قبول خشونت ها و اینکه مردم بد نگوید زندگى مى کنند در حالیکه مردم که بد مى گویند در داخل کشور استند نه در خارج و زندگى مشترک إنسانى و احترام متقابل حق مشروع هر زوج است که باید شوهران انرا مراعات کنند .      
– مشکلات فامیلى :
و کم رسى ها به خواست هاى مشروع همدیگر و نا خوشى هاى داخل فامیلى بین زن وشوهرکه جداى زنان وشوهران ببار أورده و از هم پاشیدن شیرازه  هاى زندگى فامیلى و بلاخره طلاق با صدها مسایل نا خوش ایند دیگر اجتماعى را در قبال دارد ولى خوشبختانه تعدادى از زنان مهاجر  با قامت برافراشته و شهامت و برده بارى  این   مسولیت ها را یعنى نا خوش ایند هاى فامیلى را بیشتر به خاطر  تأمین زندگى  فرزندان و خانواده هایشان دور از جنگ در فضائ صلح و امنیت  متقبل شده و مى شوند .
– مدارک تحصیلى :
استند تعدادى از زنان ما در گذشته   داراى تحصیلات متوسط و عالى   بوده اند ولى اسناد دست داشته شان در خارج از کشور قبول نمى شود واگر شود هم بسیار به سطح نازل تحصیلى  وتعدادى بیشترى هم بیسواد استند که  همه با اقامت در خارج از کشور اموزش را در تمام عرصه ها از نو باید اموخت اموختن  زبان جدید و تحصیلات مسلکى کاریست دشوار ، زنانیکه چنین موفقیت ها  را بدست اورده اند و مصروف کار هاى مختلف  اجتماعى ، فرهنگى وغیره در خارج از کشور استند از انان بأید  تقدیر و تمجید نمود زیرا کاریست دشوار .
– وفق و یا تطابقت به محیط :
یکى از پرابلم های جدى  زنان خارج از کشور  تطابقت و قبول نکردن قوانین کشور هاى میزبان از طرف مردان شان  است که با ایجاد ممانعت هاى در روابط اجتماعى زنان با اجتماع  صورت مى گیرد که خود جنجال بر انگیز است و به  مناقشات فامیلى مواجع شده که در بین پناهنده گان  و مهاجرین  بیشتراست این کمبود ها در وجود سرپرست هاى خانواده ( مردان ) و خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده و تأثیرات منفى اجتماعى و صحى را براى افراد خانواده  از خود بجا مى گذارد.
– تعویض نقش اقتصادى :
تعدادى از زنان با گذاشتن اولین قدم ها در خارج از کشور  فعالانه در اجتماع سهم مى گیرند وسهم مساویا نه کار میان هر دو جنس را که در رده هاى بالا مى یابند و در أین عرصه نقش بیشتر هم دارند .
اینجاست که توجه مردان را جلب مى کند و تعدادى مردان مهاجر فکر مى کنند که نقش شان در اجتماع عوض گردیده است در حالیکه نقش برابر براى هر دو جنس مرد وزن در جامعه مساعد است  .
متاسفانه تعدادى از مردان بدون انکه إز خود جسارت نشان بدهند از زندگى ابراز نا رضاعیتى نموده و خیال برگشت دوباره را تا سال هاى دراز در سر مى پرورانند واز نقش فعال شان در سیستم جامعه خود دارى مى کنند  اینجاست ، که  نا خوشایندى ها و مشکلات بین زن وشوهر بوجود مى اید که بعضا قبول کردن ان براى مردان افغان کار ساده نیست وباید بدون پرده انداختن واضع گفت که نبود  زن در طول روز در خانه وانجام وظایف مشکل نسبت به مرد خانه وگرفتن چانس کار و اندگراسیون (قبول قانون ًدساتیر لازم زندگى نو در جامعه) که با خود  کفاى اقتصادى همراه است .
شوهران که در خانه نشسته به خیال بافى مى پردازند  خود تاثیرات روانى را بالاى تعداد از اینگونه مردان بجا مى گذارد ترس مردان از خود کفاه بودن زنان در جامعه و ادامه زندگى نورمال برایشان دشوار وسنگین پنداشته مى شود بنآ  با وارد کردن فشار روحى و روانى از طرف تعدادى از شوهران  برعکس انتظار زنان خانواده را  خواسته ویا نا خواسته به مشکلات هاى فامیلى و مواجع  مى سازند و یا اکثریت مردان خانواده به  د پریشن مبتلا مى گردند که مشکلات و کشمکش بیشتر بوجود امده  و بلاخره منجربه طلاق و جدایى ها میان جفت ها  مى گردد.
– متضرر شدن أطفال از طلاق :
طلاق که در خارج از کشور در بین افغان ها روز تا روز بیشتر مى شود أطفال خانواده ها هم از عوارض جانبى ان به دور نمانده و نمى ماند که متاسفانه در اثر از هم پاشیدن فامیل ها اطفال کاملا متضرر گردیده  و اکثریت جوانان  أعم دختران  و پسران ما از محیط خانواده گى افغانى  دور رفته و پناه به فرهنگ ًکلتور صد فیصد ۱۰۰./. خارج مى گردند بخاطر دور کردن عقده ها و نا بسامانى هاى  درون  فامیل ها به مشوره دهنده گان و مربیون خارجى  مراجعه مى نمایند و به کمک أنان جهت ادامه  زندگى دور از مشکلات خانواده گى در اقامتگاه هاى جوانان وغیره آدامه زندگى مى کنند که بعد از چندى  زبان و کلتور و فرهنگ أفغانى  را فراموش کرده دور از فضائ افغانى  بشکل اروپایی زندگى را بسر مى برند  و بعضا هم جوانان به مواد مخدر مبتلا مى شوند و  یا ،Crime یعنی به فساد جنگ، قتل، سرقت وغیره دست مى زنند و مشکلات را براى خود وافراد جامعه ببار مى اورند . در حالیکه انتظار پدران  ومادران فرزندان تحصیل کرده است که چنین والدین خود هم نمى دانند که ایشان مقصر أصلى أین مشکل استند ، اینجاست که هر دو طرف متوجه کمبودى  ها ونواقصات شده که دیگر چانسى  بخاطر پر نمودن این  خالیگاه  تکاندهنده وجود ندارد . و زن و شوهر روز ها را به مشاجره گذشنانده و همدیگر را مقصر مى دانند .
– زنان و کار هاى فرهنگى و اجتماعى :
 .خوشبختانه تعدادى از بانوان ما یا به پیشتبانى از شوهران شان و یا هم خودشان
پیشتاز گردیده به غیر از فعالیت هاى  کارى  دولتى انان بخاطر روشن ساختن ذهنیت زنان در خارج از کشور وانتقال تجارب مثبت أین تجارب به زنان داخل کشور به ایجاد اتحادیه ها انجمن ها سازمان های زنانه و نشر مجلات واشتراک شان در رسانه های را دیوی فعال هستند که این هم نوعى از خود گذرى و برجستگى  و انجام خدمات رایگان برای همجنسان شان زنان  افغان و هموطنان شان بوده که از کار وفعالیت چنین زنان هم باید تمجید کرد .
– نقش نهاد هاى افغان ها به مشکلات خانواده گى  :
نقش نهاد ها ، اتحادیه ها ، شورا ها زنان در حل  مشکلات عمیق خانواده گی ضعیف است  زیرا امکانات محدودى را در اختیار دارند .
زنان پیشتاز در خارج از کشور اکثریت با از خود گزارى بطور مجانى وافتخارى  در این عرصه تا حدود صلاحیت فعالیت دارند.
 ولى حل مشکلات خانواده گى بیشتر از طریق ادارات پولیس ویا دولتى بشکل قانونى مورد تطبیق قرار مى گیرد و برای هردو جانب إمکانات نسبى مهیأ گردیده که تعدازى از جدا شده گان بعد از جداى کوتاه دوباره به زندگى یکجاى تن در نمى  دهند . 
– نگه دارى اطفال و مادر تنها :
مادران طلاق شده با بیشترین فرزندان شان  در خارج از کشور تنها زندگى مى کنند و مشکلات بیشتر دامنگیر شان است زیرا مردان بعد از طلاق کردن گرچه مطابق قانون مسوولیت بیشتر فرزندان  را که باید بگیرند به عهده نمى گیرند و زنان هم بخاطر پایان مشکلات و جنجال ها گذشته از استفاده چنین قوانین چشم پوشى مى کنند و فرزندان را به تنهاى بزرگ مى نمایند .کاریست دشوار و بیشترین زنان بنا بر مسوولیت فرزندان به أغار زندگى جدید تن در نمى دهند در حال که بیشترین مردان بزودى اغازگر زندگى جدید شده و ازدواج مى نمایند چون دامنه مشکلات زنان مهاجر بیشتر است ما اتکا به همین نوشته مى نمایم .
قابل یاداورى مى دانم که راز خوشبختى به هموطنان ما این است که قبل از مهاجرت  باید با در نظر داشت سفر پر خطر و زندگى دشوار غربت خود را اماده پذیرش زندگى جدید ساخته و تصمیم جدى و تعین کنتده در زمینه داشته باشند
و زندگى شخصى سنتى خانواده گى را موافق قوانین کشور میزبان  بسازند و مردان تا اندازه اى از زندان تفکرات و اندیشه هاى سنتى خود را رها ساخته کمى روزنه اى روشن را به دیدگاه  هاى زنان باز داشته و زنان را حمایت کنند و زنان هم نباید همه را تحمل کنند بلکه با  قاطعیت  در مقابل خواسته هاى بر حق شان شهامت  داشته و  مشکلات را ابراز  داشته و خود شان را از حالت تحمل پذیرى بکشند و اگاهى لازم را کسب کرده  و در تفاهم با مردان خود به زندگى سعادتمند آدامه دهند . 
زرغونه “ولى” جرمنى ۲۷.۰۹.۲۰۱۷
 

۲ پاسخ به “مشکلات زنان مهاجر در خارج از کشور !”

 1. admin گفت:

  درود به خواهر گرامی محترمه خانم زرغونه “ولى” تشکر از مقاله عالی تان. من با نوشته تان همنوا هستم و همچنان به تایید نوشته تان از هموطنان عزیز بخصوص فامیل ها که بنا بر دلایلی کشور را ترک میکنند و به کشور های خارجی بخصوص اروپا ، امریکا و کانادا مهاجرت مینماینند بهتر است همینکه کشور را ترک نمودند و در کشور های خارجی پناهنده میشوند کوشش نمایند که خود را با کلتور ، زبان و مردم کشور میزبان همنوا سازند و فکر نکنند که این کشور خودشان است. باید زنان و مردان اول زبان کشور را بیاموزند و باهم دوش بدوش مصدر خدمت شوند و بار دوش کشور میزبان نشوند . همچنان فرزندان خود را وادر نمایند که از این چانس طلایی استفاده نموده و دروس خود را ادامه دهند و در آینده بار دوش کسی نباشند. و زنان و مردان هم عقده های قبلی و جدال های گذشته را فراموش نموده با فرزندان خود زندگی خوش ، زیبا و بدون گفتگو های بی معنی و حرفهای مفت و با عزتی را سپری کنند. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. سلام ادب به دست اندر کاران تارنماى وزین ٢۴ ساعت و هموطنان عزیز و مخاطبین این سایت .
  ابتدا متشکرم از اینکه مقاله ام را جهت استفاده عزیزان دست نشر سپرده اید .
  ثانیا با نظر ارزنده شما محترم بشیر موافق استم.
  قابل یاد اورى مى دانم که باید فامیل هاى محترم که تازه در اروپا آمده اند عقده گشایى هاى را کنار گذاشته محبت و صمیمیت را از سر بگیرند و به سعادت فرزندان و خانواده هاى خود افزوده و زندگى را با شادى دور هم به پایان برسانند.
  با حرمت از هموطنان عزیزم تقاضا مى نمایم داشته هاى این نشریه مدبر را مرور نمایند که خالى از سود نخواهد بود و همچنان من منتظر نظریات سازنده ارزنده شما استم . با درود ومهر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما